Sirkü 1868 – Bağımsız denetime tabi olmanın şartları

6 Nisan 2024 tarih ve 32512 sayılı resmi gazetede yayımlanan 8313 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile, 6434 sayılı kararın 3 maddesi (b) bendinin 3 numaralı alt bendinde değişiklik yapıldı. Karar gereği; ve dışında kalan şirketlerden – Aktif toplamı 150 milyon lira, – Yıllık net satış hasılatı 300 milyon lira, – Çalışan işçi sayısı 150 kişi  eşik…

Sirkü 1867 – Sponsorluk ve reklam harcamaları

Danıştay Dördüncü Dairesi’nin 09.10.2017 tarih ve E:2013/4011 K:2017/6706 sayılı Kararı’nda; Bir kuruluşun belirlemiş olduğu hedeflere ulaşmak için spor, sanat, kültür ve sosyal olaylar ile çeşitli kişi ve kuruluşlara nakdi veya başka türlü desteklerle yapılan tüm faaliyetlerin planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesi süreçlerini kapsayan taraflar arasında karşılıklı olarak birbirlerine fayda sağlamaya yönelik yapılan yazılı iş antlaşmalarını…

Sirkü 1866 – Reeskont faiz oranları

Bilindiği üzere Vergi Usul Kanunu’nun 281 ve 285. maddelerine göre; senede bağlı alacak ve borçların değerleme günündeki kıymetlerine irca edilmesi sırasında; Uygulanması gerekmektedir. 1 Nisan 2024 tarihinden geçerli olacak Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarına ilişkin tebliğ  Merkez Bankasınca 1 Nisan 2024 tarih ve 32507 sayılı resmi gazetede yayınlandı. Tebliğ ile vadesine en çok 3…

Sirkü 1865 – Kurumlar vergisinde beyan ve matrah

Bilindiği üzere Nisan ayı Kurumların kazançlarının tespitin yapıldığı ve kurumlar Vergisi beyannamelerinin verildiği aydır. Kurumlar vergisine konu olacak kurum kazancı, Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan gelir unsurlarından oluşur. Bunlar; Ticari kazanç, Zirai kazanç, Ücret, Serbest meslek kazancı, Gayrimenkul sermaye iradı, Menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardır. Kurumlar vergisi mükellefi olan kurumlar şunlardır: Sermaye şirketleri,…

Sirkü 1864 – İndirimli kurumlar vergisi  – V –

Elektrik motorlu taşıt üretenler için yatırıma katkı tutarının kullanımı Kurumlar Vergisi Kanunu geçici 12 inci maddesi gereği, 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 80 inci maddesi kapsamında teşviklerden yararlanmasına karar verilen ve bu kapsamda sera etkisi yaratan egzoz gazı salınımını tamamen ortadan kaldıracak teknolojilerin…

Sirkü 1863 – İndirimli kurumlar vergisi  – IV –

Teşvik belgeli yatırımların devri 1. Yatırımın faaliyete geçmeden önce devredilmesi durumu Kanunun 32/A maddesinin altıncı fıkrasına göre, yatırımın faaliyete geçmesinden önce devri halinde, devralan kurum, ilgili mevzuatta belirtilen koşulları aynen yerine getirmek kaydıyla indirimli vergi uygulamasından yararlanabilecektir. Yatırımın faaliyete geçmesinden önce devri halinde devreden kurumun bu yatırım dolayısıyla indirimli vergi oranı uygulamasından yararlanamayacağı tabiidir. Diğer…

Sirkü 1862 – İndirimli kurumlar vergisi  – III –

Tevsi yatırımlardan doğan kazançlarda indirimli kurumlar vergisi oranı uygulaması Tevsi yatırımlardan elde edilen kazancın işletme bütünlüğü çerçevesinde ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespit edilebilmesi halinde, bu kazanca indirimli vergi oranı uygulanacaktır. Kazancın ayrı bir şekilde tespit edilememesi halinde ise tevsi yatırım dolayısıyla indirimli vergi oranı uygulanacak kazanç, yapılan tevsi yatırım tutarının, dönem sonunda kurumun aktifine kayıtlı…

Sirkü 1861 – İndirimli kurumlar vergisi  -II –

Yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlarda indirimli kurumlar vergisi uygulaması Yatırım teşvik belgesinde yer alan yatırıma katkı ve vergi indirim oranları dikkate alınarak ilgili teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlardan elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanması esastır.  Mükelleflerin 2012/3305 sayılı Karar kapsamında düzenlenmiş yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlarına fiilen başladıkları tarihten itibaren, hesaplanacak yatırıma katkı…

Sirkü 1860 – İndirimli kurumlar vergisi  – I –

Kurumlar Vergisi Kanunun 32/A maddesi gereği, Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançların, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulacağı hüküm altına alınmıştır. Konuya ilişkin 1 seri nolu KV Genel tebliğinde geniş açıklamalar yapılmıştır. Söz konusu tebliğ 5…