Sirkü 1877 – Mahsubu unutulan geçmiş yıl zararı

Uygulamada sıkça karşılaşılan hususlardan biri mükelleflerin geçmiş yıl zararlarını kar elde ettikleri müteakip ilk yılın beyanında geçmiş yıl zararlarını ayrı ayrı göstererek mahsup etmeyi unutmalarıdır. Konu GVK nun zararların karlara takas ve mahsubu başlıklı 88 inci maddesinde “Gelirin toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından hasıl olan zararlar (80’inci maddede yazılı diğer kazanç ve iratlardan doğanlar hariç) diğer kaynakların kazanç…

Sirkü 1876 – KDV oranı açısından taşınmaz satışında ruhsat veya tapu kaydı esas

2015 yılına kadar Taşınmazlarda KDV oranı Maliye idaresince yayınlanan 58-60 Sıra Nolu KDV Sirküleri ve bu sirküler esas alınarak verilen özelgeler gereği, gayrimenkulün fiilen ne amaçla kullanıldığına bakılarak tespit ediliyordu. Yani taşınmazın ruhsatında veya tapuda işyeri – ofis – dükkan vs. olarak kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın taşınmazların konut olarak kullanılacağının beyanı veya fiilen konut olarak…

Sirkü 1875 – Yabancı sermayeli Şirketlerin Bildirim zorunlulukları

Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği” uyarınca, yabancı yatırımcılarla ilgili bazı bilgilerin, Yönetmelik ekinde yer alan bildirim ve formlar aracılığıyla, yabancı sermayeli şirketler ve bu kapsama sonradan dahil olan yerli sermayeli şirketler ile irtibat büroları tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne bildirilmesi gerekmektedir. Bu şirket ve şubelerin, 01.06.2018 tarihi sonrasında,…

Sirkü 1874 – Hakedişe tabi hizmet sözleşmelerinde KDV de vergiyi doğuran olay ve fatura düzenlenme tarihi          

İhaleli ve hakedişe bağlı hizmet alım işlerinde KDV açısından vergiyi doğuran olayın ne zaman meydana geldiği ve hizmete ait faturanın ne zaman kesilmesi gerektiği zaman zaman uygulamada tereddütlere neden olabilmektedir. KDVGUT I/Ç.1 Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi başlıklı bölümünde KDV Kanunun 10 uncu maddesi hükmü gereği, Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde vergiyi doğuran olayın, mal…

Sirkü 1873 – GVK geçici 67 inci maddesi kapsamındaki tevkifat uygulaması

1 Mayıs 2024 tarih ve 32533 sayıılı resmi gazetede yayımlanan 8334 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin on yedinci fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde, 2006/10731 sayılı BKK’nın eki Kararın geçici 2 nci, geçici 3 üncü, geçici 4 üncü ve geçici 5 inci maddelerinde yer alan 30/4/2024 ibareleri 31/7/2024…

Sirkü 1872 – 2024-1 birinci geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 30 Nisan 2024 tarih ve 32532 sayılı resmi, gazetede yayımlanan 560 sıra nolu VUK Genel tebliğ ile; 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasının (1) numaralı bendine göre (Kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap…

Sirkü 1871 – Yiyecek ve içecek sunulan yerlerde KDV oranı

27 Nisan 2024 tarih ve 32529 sayılı resmi gazetede yayımlanan KDVGUT de değişiklik yapan 51 sıra nolu tebliğ ile 1.5.2024 tarihinden itibaren Kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler (hazır yemek şirketleri dâhil), lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve…

Sirkü 1870 – Konaklama vergisi gider yazılabilir

Ticari hayatın icaplarından biride pazarlama ve satış aşamasında veya satış sonrasında firmalar zorunlu olarak iş merkezlerinin dışındaki il, ilçe ve beldelerde hizmet vermek zorundadırlar. Bu hizmetler bazen günübirlik bazen de birkaç gün sürmektedir. Dolayısıyla birkaç gün süren işlerde iş görenler işin gereği doğal olarak iş gördükleri yerlerde konaklamak zorunda kalmaktadır. Bilindiği üzere 6802 sayılı Gider…

Sirkü 1869 – Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form

1 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğin “7.1- Yıllık Belgelendirme” başlıklı bölümü gereği, Kurumlar vergisi mükellefleri, bir hesap dönemi içinde; Bu işlemler ile ilgili olarak “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum Örtülü Sermayeye İlişkin Form”u  doldurmaları ve kurumlar vergisi beyannamesi ekinde vergi dairelerine vermeleri gerekmektedir. Bu formlar doldururken aşağıdaki hususlara dikkat etmelerinde…