Bağımsız Denetim

Bağımsız denetim bir işletmenin mali tablo ve diğer finansal bilgilerinin önceden belirlenmiş kriterlere uygunluğu ve doğruluğunun makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtları ile gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak değerlendirilmesi ve sonuçlarının bir rapora bağlanmasıdır.

Bağımsız denetimin amacı finansal tabloların, raporlama standartları doğrultusunda işletmenin mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösterip göstermediği konusunda bağımsız denetçinin görüş bildirmesini sağlamaktır.

Sermaye Piyasası Kurulunca borsada işlem gören firmaların finansal tablolarının Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlamanması zorunludur.

SPK mevzuatına göre halka açık ve borsaya kote şirketler ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na tabi enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketler sözkonusu kuruluşlardan yetki almış bağımsız denetim şirketlerince denetim yaptırmaları zorunludur.

Müşavirliğimiz , SPK ve EPDK tarafından bağımsız denetim yetkisine sahip olup Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre denetim hizmeti sunmaktadır.

Ayrıca 6102 sayılı TTK ‘ nun 397 müteakip maddesi gereğince de TMS ‘ ye göre denetim hizmetide vermektedir.