Sİrkü 1817 – Şirketlerin yenilenebilir enerji kaynaklarından kendi tüketeceği elektriği üretmeleri

Günümüzde sınai faaliyetinde bulunan bazı firmalar üretim için kendi ihtiyaçları olan elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak kendileri üretmektedirler. Yenilenebilir kaynaklar, doğal kaynaklar veya tepkimelerden faydalanma temeline dayanan kaynaklardır. Bunları güneş, rüzgar, dalga ve gelgit enerjisi, biyokütle, jeotermal enerji olarak sayabiliriz. Ülkemizdeki enerji üretimine ilişkin yasal mevzuata göre elektrik üretimi lisanslı ve lisansız olmak üzere…

Sirkü 1816 – Alacak ve borç senetleri reskont oranı

Bilindiği üzere Vergi Usul Kanunu’nun 281 ve 285. maddelerine göre; senede bağlı alacak ve borçların değerleme günündeki kıymetlerine irca edilmesi sırasında; Uygulanması gerekmektedir. 1 Aralık 2023 geçerli olacak Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarına ilişkin tebliğ Merkez Bankasınca 1.12. 2023 tarih ve 32386 sayılı resmi gazetede yayınlandı. Tebliğ ile vadesine en çok 3 ay kalan…

Sİrkü 1815 – Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremlerden Etkilenen Bazı yerler için mücbir sebep hali uzatıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 29 Kasım 2023 tarihinde yapılan duyuru ile; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için 30.11.2023 günü sonu itibarıyla sona erecek mücbir sebep hali 30.4.2024 Salı gününe uzatıldı. Buna göre; Mücbir sebep halinin başladığı 6.2.2023 tarihinden mücbir sebep halinin sona ereceği 30.4.2024 tarihine kadar verilmesi gereken beyanname ve bildirimler 15.5.2024…

Sirkü 1814 – 24 Kasım 2023 Tarihli torba yasada öngörülen vergi kanunu değişiklikleri

24 Kasım 2023 tarihinde TBMM sunulan Torba yasa ile vergi kanunlarında yapılması gereken değişikler aşağıda kısaca özetlendi. 1- 6183 sayılı AATUHK gereği haciz zaptının elektronik ortamda düzenlenmesine imkân sağlanmaktadır. 2- Mükelleflerin, Devlete ait olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamına giren borçlarına karşılık, mülkiyeti bu idarelere ait ve üzerinde herhangi bir takyidat bulunmayan taşınmazlarından merkezi yönetim…

Sirkü 1813 – Şirketlerde asgari sermaye tutarı

25 Kasım 2023 tarih ve 32380 sayılı resmi gazetede yayımlanan 24 Kasım 2023 tarih ve 7887 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; – Anonim şirketler için tamamı esas sözleşmede taahhüt edilmiş bulunan sermayeyi ifade eden esas sermaye 250 bin Türk Lirasından, -Sermayenin artırılmasında yönetim kuruluna tanınmış yetki tavanını gösteren…

Sirkü 1812 – 2023 yılı yeniden değerleme oranı

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan…

Sİrkü 1811 – İthalatta gözetim uygulamasına tabi mallara ilişkin KDV indirimi kaldırıldı

24/11/2023 tarih ve 32379 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Yerli üretimin korunması amacıyla ticaret politikaları önlemleri kapsamında yer alan  gibi telafi edici uygulamalar nedeniyle doğan ve KDV matrahına dahil edilen her türlü vergi, resim harç ve paylar dolayısıyla ödenen KDV nin indirim hakkı 24 Kasım 2023 tarihi itibariyle kaldırıldı. ———————————- Hatırlatma:…

Sirkü 1810 Tevsik zorunluluğu

Uygulamada sıkça karşılaşılan ve zaman zaman tereddüt edilen konulardan biride tevsik mecburiyetidir. 1/1/2016 tarihinden itibaren Tevsik mecburiyeti hakkındaki belirlemeler, 469, 479 ve 480 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlenmiştir. Söz konusu tebliğler gereği tevsik mecburiyeti kapsamında olan ve olmayan tahsilat ödemeler aşağıda sıralanmıştır….

Sirkü 1809 Özet Döviz Pozisyon Raporlaması

“Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 8 Kasım 2023 tarih ve 32363 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik, 01.01.2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan değişiklikler ile ilgili Merkez bankası duyurusu aşağıdadır. “8 Kasım 2023 tarih ve 32363 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Döviz…