Sirkü 1882 – Vergi rekortmenlerinin açıklanması

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 25 Mayıs 2024 tarih ve 32556 sayılı resmi gazetede yayımlanan 561 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5/4 üncü maddesi hükmü uyarınca, beyan edilen matrah üzerinden adına en fazla vergi tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin (vergi rekortmenleri) açıklanmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Söz…

Sirkü 1881 – Mücbir sebep hali devam eden yerlerdeki Yapılandırılan borçların ve taksitlerin ödeme süresi

6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremler nedeniyle 6/2/2023 tarihinden geçerli olmak üzere ilan edilen mücbir sebep halinin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 31/8/2024tarihine kadar (bu tarihler dâhil) devam edeceği ilan edilmiştir. Bu kapsamda, münhasıran bu yerlerdeki dairelere (alacaklı idarelere) olan borçlarını 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden…

Sirkü 1880 – Elektronik defter tebliğindeki değişiklikler

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 21 Mayıs 2024 tarih ve 32552 seri nolu resmi gazetede yayımlanan 1 nolu elektronik defter genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair 4 sıra nolu genel tebliğ ile özetle, hususlarına yönelik düzenlemeler yapıldı. Söz konusu tebliğ aşağıda özetlendi. “Tebliğin İkinci maddesi ile; Aynı Tebliğin 3.2. bölümünün 3.2.6. numaralı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar…

Sirkü 1879 – Gecikme zammı ve gecikme faizi oranları ile kanuni faiz ve temerrüt faizi oranları değişti

21 Mayıs 2024 tarih ve 32552 sayılı resmi gazetede yayımlanan 8484 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile aylık %3,5 olarak uygulanmakta olan gecikme zammı 21 Mayıs 2024 tarihinden itibaren aylık %4,5 olarak uygulanacaktır. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığınca aynı gazetede yayımlanan Tahsilat Genel Tebliğ C-8 ile, Yıllık %36 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı 21 Mayıs 2024…

Sirkü 1878 – İşi terk eden gelir vergisi mükelleflerine e-tebligat yapılabilir.

Vergi mükellefiyetleri sona erdikten sonra Vergi Dairelerince düzenlenen ihbarnamelerin veya vadesi geçmiş borçlar için ödeme emrinin elektronik ortamda tebliğ edilmesi halinde mükelleflerce, “Kanun koyucunun, faaliyetine devam eden mükellefler ile faaliyetine devam etmeyen mükellefler yönünden uygulanacak tebligat yöntemi bakımından farklı kurallar öngörüldüğü buna göre faaliyetine devam eden mükelleflere tebligatın posta yoluyla veya elektronik adres vasıtasıyla yapılması…

Sirkü 1877 – Mahsubu unutulan geçmiş yıl zararı

Uygulamada sıkça karşılaşılan hususlardan biri mükelleflerin geçmiş yıl zararlarını kar elde ettikleri müteakip ilk yılın beyanında geçmiş yıl zararlarını ayrı ayrı göstererek mahsup etmeyi unutmalarıdır. Konu GVK nun zararların karlara takas ve mahsubu başlıklı 88 inci maddesinde “Gelirin toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından hasıl olan zararlar (80’inci maddede yazılı diğer kazanç ve iratlardan doğanlar hariç) diğer kaynakların kazanç…

Sirkü 1876 – KDV oranı açısından taşınmaz satışında ruhsat veya tapu kaydı esas

2015 yılına kadar Taşınmazlarda KDV oranı Maliye idaresince yayınlanan 58-60 Sıra Nolu KDV Sirküleri ve bu sirküler esas alınarak verilen özelgeler gereği, gayrimenkulün fiilen ne amaçla kullanıldığına bakılarak tespit ediliyordu. Yani taşınmazın ruhsatında veya tapuda işyeri – ofis – dükkan vs. olarak kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın taşınmazların konut olarak kullanılacağının beyanı veya fiilen konut olarak…

Sirkü 1875 – Yabancı sermayeli Şirketlerin Bildirim zorunlulukları

Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği” uyarınca, yabancı yatırımcılarla ilgili bazı bilgilerin, Yönetmelik ekinde yer alan bildirim ve formlar aracılığıyla, yabancı sermayeli şirketler ve bu kapsama sonradan dahil olan yerli sermayeli şirketler ile irtibat büroları tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne bildirilmesi gerekmektedir. Bu şirket ve şubelerin, 01.06.2018 tarihi sonrasında,…

Sirkü 1874 – Hakedişe tabi hizmet sözleşmelerinde KDV de vergiyi doğuran olay ve fatura düzenlenme tarihi          

İhaleli ve hakedişe bağlı hizmet alım işlerinde KDV açısından vergiyi doğuran olayın ne zaman meydana geldiği ve hizmete ait faturanın ne zaman kesilmesi gerektiği zaman zaman uygulamada tereddütlere neden olabilmektedir. KDVGUT I/Ç.1 Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi başlıklı bölümünde KDV Kanunun 10 uncu maddesi hükmü gereği, Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde vergiyi doğuran olayın, mal…