Sirkü 1873 – GVK geçici 67 inci maddesi kapsamındaki tevkifat uygulaması

1 Mayıs 2024 tarih ve 32533 sayıılı resmi gazetede yayımlanan 8334 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin on yedinci fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde, 2006/10731 sayılı BKK’nın eki Kararın geçici 2 nci, geçici 3 üncü, geçici 4 üncü ve geçici 5 inci maddelerinde yer alan 30/4/2024 ibareleri 31/7/2024…

Sirkü 1872 – 2024-1 birinci geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 30 Nisan 2024 tarih ve 32532 sayılı resmi, gazetede yayımlanan 560 sıra nolu VUK Genel tebliğ ile; 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasının (1) numaralı bendine göre (Kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap…

Sirkü 1871 – Yiyecek ve içecek sunulan yerlerde KDV oranı

27 Nisan 2024 tarih ve 32529 sayılı resmi gazetede yayımlanan KDVGUT de değişiklik yapan 51 sıra nolu tebliğ ile 1.5.2024 tarihinden itibaren Kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler (hazır yemek şirketleri dâhil), lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve…

Sirkü 1870 – Konaklama vergisi gider yazılabilir

Ticari hayatın icaplarından biride pazarlama ve satış aşamasında veya satış sonrasında firmalar zorunlu olarak iş merkezlerinin dışındaki il, ilçe ve beldelerde hizmet vermek zorundadırlar. Bu hizmetler bazen günübirlik bazen de birkaç gün sürmektedir. Dolayısıyla birkaç gün süren işlerde iş görenler işin gereği doğal olarak iş gördükleri yerlerde konaklamak zorunda kalmaktadır. Bilindiği üzere 6802 sayılı Gider…

Sirkü 1869 – Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form

1 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğin “7.1- Yıllık Belgelendirme” başlıklı bölümü gereği, Kurumlar vergisi mükellefleri, bir hesap dönemi içinde; Bu işlemler ile ilgili olarak “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum Örtülü Sermayeye İlişkin Form”u  doldurmaları ve kurumlar vergisi beyannamesi ekinde vergi dairelerine vermeleri gerekmektedir. Bu formlar doldururken aşağıdaki hususlara dikkat etmelerinde…

Sirkü 1868 – Bağımsız denetime tabi olmanın şartları

6 Nisan 2024 tarih ve 32512 sayılı resmi gazetede yayımlanan 8313 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile, 6434 sayılı kararın 3 maddesi (b) bendinin 3 numaralı alt bendinde değişiklik yapıldı. Karar gereği; ve dışında kalan şirketlerden – Aktif toplamı 150 milyon lira, – Yıllık net satış hasılatı 300 milyon lira, – Çalışan işçi sayısı 150 kişi  eşik…

Sirkü 1867 – Sponsorluk ve reklam harcamaları

Danıştay Dördüncü Dairesi’nin 09.10.2017 tarih ve E:2013/4011 K:2017/6706 sayılı Kararı’nda; Bir kuruluşun belirlemiş olduğu hedeflere ulaşmak için spor, sanat, kültür ve sosyal olaylar ile çeşitli kişi ve kuruluşlara nakdi veya başka türlü desteklerle yapılan tüm faaliyetlerin planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesi süreçlerini kapsayan taraflar arasında karşılıklı olarak birbirlerine fayda sağlamaya yönelik yapılan yazılı iş antlaşmalarını…

Sirkü 1866 – Reeskont faiz oranları

Bilindiği üzere Vergi Usul Kanunu’nun 281 ve 285. maddelerine göre; senede bağlı alacak ve borçların değerleme günündeki kıymetlerine irca edilmesi sırasında; Uygulanması gerekmektedir. 1 Nisan 2024 tarihinden geçerli olacak Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarına ilişkin tebliğ  Merkez Bankasınca 1 Nisan 2024 tarih ve 32507 sayılı resmi gazetede yayınlandı. Tebliğ ile vadesine en çok 3…

Sirkü 1865 – Kurumlar vergisinde beyan ve matrah

Bilindiği üzere Nisan ayı Kurumların kazançlarının tespitin yapıldığı ve kurumlar Vergisi beyannamelerinin verildiği aydır. Kurumlar vergisine konu olacak kurum kazancı, Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan gelir unsurlarından oluşur. Bunlar; Ticari kazanç, Zirai kazanç, Ücret, Serbest meslek kazancı, Gayrimenkul sermaye iradı, Menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardır. Kurumlar vergisi mükellefi olan kurumlar şunlardır: Sermaye şirketleri,…