İhracatçı ve sanayicilere Kurumlar vergisi oranında indirim

22 Ocak 2022     Sirkü 1616

 

Bazı kanun ve kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi 19 Ocak 2022 tarihinde Mecliste kabul edilerek 7351 sayı ile kanunlaştı. Söz konusu kanun 22 Ocak 2022 tarih ve 31727 sayılı resmi gazetede yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girdi.

7351 sayılı kanunla Kurumlar Vergisi kanununda yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.

Kurumlar Vergisi Kanunun 5/a maddesine ilave edilen 4’üncü alt bentle

1.1.2022 tarihinden elde edilen 

“Tam mükellefiyete tabi diğer yatırım fonu katılma paylarından elde ettikleri kâr payları (portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen kazançlar hariç).”

Kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. 

“Diğer yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kâr payları bu istisnadan yararlanamaz

Kurumlar vergisi Kanunun 32 inci maddesine eklenen 7,8, ve 9 uncu fıkralar ile 1.1.2022 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere

– İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanacak.

– Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanacak. Bu kazançların ihracata isabet eden kısmı için ayrıca indirim uygulanmayacak.

Bu indirimler, diğer indirimler uygulandıktan sonraki kurumlar vergisi oranı üzerine uygulanacak.

Kanun Cumhurbaşkanınca onaylanıp resmi gazetede yayımlanınca yürürlüğe girecek. Ayrıca bu değişikliklerle ilgili Gelir İdaresince Tebliğ ile örnekli açıklamanın yapılması beklenmektedir.

———————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.