Meslek mensuplarının mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması

2 Aralık 2021     Sirkü 1593

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 30.11.2021 tarih ve 137 sıra nolu VUK Sirküleri ile Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalığı bulunan veya doğum yapan meslek mensuplarının 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13’üncü maddesinde yer alan mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkında açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu sirkü aşağıda özetlenmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13’üncü maddesinde vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık durumu mücbir sebep hali olarak sayılmıştır.

Aynı Kanunun 15 inci maddesinde, 13 üncü maddede yazılı mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunması halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar sürelerin işlemeyeceği, bu takdirde tarh zamanaşımının işlemeyen süreler kadar uzayacağı, bu hükmün uygulanması için mücbir sebebin malum olması veya ilgililer tarafından ispat veya tevsik edilmesi gerektiği, 373 üncü maddesinde ise, bu Kanunda yazılı mücbir sebeplerden herhangi birinin meydana geldiğinin malum olması veya tevsik ve ispat edilmesi hallerinde vergi cezası kesilmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Mükelleflerin beyannamelerini, 340 ve 346 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda, elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış bulunan gerçek veya tüzel kişiler vasıtasıyla 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan sözleşmelerden durumlarına uyan sözleşmeyi düzenlemek suretiyle elektronik ortamda göndermeleri gerektiği açıklanmıştır. Ayrıca elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu getirilen beyannameler için belirlenen usul ve esaslar, elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu getirilen bildirimler için de geçerlidir.

Meslek mensubunun ağır hastalığının bulunması veya doğum yapması hali

Yukarıda yer verilen düzenlemeler çerçevesinde hâlihazırda birçok mükellef beyanname ve bildirimlerini 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca yetki almış serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler (meslek mensubu) aracılığıyla göndermek zorunda olup meslek mensupları aracılığıyla gönderilen beyannameler mükellef tarafından verilmiş kabul edilmektedir.

Diğer taraftan, 3568 sayılı Kanun ve ilgili diğer Kanun ve genel tebliğler ile yapılan düzenlemeler kapsamında, belirli iade, indirim ve istisna hükümlerinden yararlanılabilmesi bazı durumlarda yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenen tasdik raporlarının süresinde ibraz edilmesi koşuluna bağlanmıştır.

Beyanname ve bildirimleri meslek mensubu aracılığıyla verilen mükellefler, meslek mensubunun mücbir sebep hali içerisinde bulunduğundan geç haberdar olabilmekte ve bu duruma bağlı olarak beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenmesi gereken tasdik raporlarının ibraz süreleri aşıldığından vergi cezaları ile muhatap olabilmekte ya da belirli imkanların (iade, indirim, istisna gibi) kullanımından mahrum kalabilmektedir.

Bu kapsamda, meslek mensubunun vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalığının bulunması ya da doğum yapmasının vergi ödevlerinin yerine getirilmesine olan etkisine ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

  1. Meslek mensubunun vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalığının bulunması

Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalığın bulunması, 213 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi kapsamında mücbir sebep hali olarak kabul edilmiş olmakla birlikte, bu halin varlığının kanıtlanması amacıyla meslek mensubunun bağlı olduğu vergi dairesine ibraz edilen raporlarda belirtilen hastalığın “vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık” kapsamına girip girmediğine yönelik değerlendirmenin özel ihtisas gerektiren teknik (tıbbi) bir konu olması nedeniyle, vergi dairesine ibraz edilen raporlarda belirtilen hastalığın “vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık” olup olmadığı hususundaki tespitin;

a) Hastanelerden (özel hastaneler dâhil) alınan raporlarda belirtilen hastalıklar bakımından, raporu tanzim eden hastane başhekimlikleri ya da il/ilçe Sağlık Müdürlükleri,

b) Hastaneler dışındaki resmi sağlık kuruluşlarınca (Aile Sağlığı Merkezi gibi) verilen raporlar bakımından il/ilçe Sağlık Müdürlükleri,

tarafından yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, mücbir sebebin varlığını ispat için ibraz edilen raporların mutlaka yukarıda belirtilen kuruluşlardan alınmış olması şartı aranacağından, özel doktorlardan alınan raporlar dikkate alınmayacaktır.

Bu kapsamda, ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından söz konusu kurumlar ile yapılan yazışma neticesinde, meslek mensubunun ağır hastalığının, vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede olduğunun bahse konu kurumlar tarafından onaylanması durumunda, meslek mensubunun ağır hastalık süresince mücbir sebep halinde olduğu kabul edilecektir.

Meslek mensubunun mücbir sebep dönemi (ağır hastalığın başladığı ve bittiği tarihler arasında) içerisinde verilmesi gereken kendi mükellefiyetine ilişkin beyanname/bildirimlerinin verilme ve bu beyanname/bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi takip eden günden itibaren 15 inci günün sonuna uzatılmıştır.

Öte yandan, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihte beyanname/bildirim verme süresinin son gününe; 15 günden az süre kalması halinde beyanname/bildirim verme ile ödeme süresinin son günü olarak mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi takip eden günden itibaren 15 inci günün, 15 günden fazla süre kalması halinde ise beyanname/bildirim verme ile ödeme süresi olarak kanuni sürelerin dikkate alınması gerekmektedir.

Bununla birlikte, söz konusu ağır hastalık halinin ortaya çıktığı tarihte beyanname/bildirim verilme süresinin bitimine 15 gün veya daha az süre kalmış olması durumunda, anılan ağır hastalığın vukuu bulduğu tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensubunca verilen mükelleflerin mezkûr beyanname/bildirim verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son günü, bunların verilmesi gereken sürenin son gününü takip eden günden itibaren 15 inci güne uzatılmıştır.

Diğer taraftan, yeminli mali müşavirler açısından yukarıda belirtildiği şekilde vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık halinin ortaya çıkması halinde, ağır hastalık halinin ortaya çıktığı tarih itibarıyla söz konusu yeminli mali müşavirle arasında yapılmış ve geçerli olan bir sözleşme bulunan mükelleflere yönelik olarak, ağır hastalık halinin ortaya çıktığı tarihte tasdik raporlarının ibraz süresinin bitimine 15 gün veya daha az süre kalmış olması durumunda, bu mükelleflere ilişkin tasdik raporlarının ibraz süresi tasdik raporlarının verilmesi gereken sürenin son gününü takip eden günden itibaren 15 inci günün sonuna uzatılmıştır.

Örnek 1: Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Akşehir Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerinden meslek mensubu Bay (A) tarafından ilgili vergi dairesine verilen dilekçe ile kendisine ağır hastalık nedeniyle 7/2/2022 ilâ 3/3/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) rapor verildiği belirtilerek 213 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca kendisi ve beyanname/bildirimlerini vermekte olduğu mükellefleri açısından mücbir sebep hali uygulanması talebinde bulunulması üzerine, Konya Vergi Dairesi Başkanlığı ile ilgili resmi sağlık kuruluşu arasında yapılan yazışma neticesinde söz konusu meslek mensubunun hastalığının, vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık olduğu ve bu hastalık halinin 7/2/2022 ilâ 3/3/2022 tarihleri arasında söz konusu olduğu anlaşılmıştır.

Buna göre, meslek mensubunun 7/2/2022 ilâ 3/3/2022 tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilecek ve meslek mensubunun kendisine ait olan ve mücbir sebep dönemine ilişkin verilmesi gereken beyanname/bildirimlerinin verilme ve bu beyanname/bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, mücbir sebep halinin 3/3/2022 tarihinde sona erdiği dikkate alınarak 18/3/2022 günü sonuna kadar uzayacaktır.

Diğer taraftan, ağır hastalık halinin ortaya çıktığı 7/2/2022 tarihi itibarıyla meslek mensubu ile arasında yapılmış ve geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensubunca verilen mükelleflerin, beyanname/bildirim verilme süresinin bitimine 15 gün veya daha az süre kalmış beyanname ve bildirimlerinin verilme ve bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerinin ödeme süreleri, bunların verilmesi gereken sürenin son gününü takip eden günden itibaren 15 inci güne uzayacaktır.

Bu kapsamda, beyanname ve bildirimleri meslek mensubu Bay (A) tarafından verilen, muhtasar ve katma değer vergisi ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı liste nedeniyle özel tüketim vergisinden mükellefiyeti bulunan bir mükellefin 2022/1 dönemine ilişkin “Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin” özel tüketim vergisinin 15/2/2022 olan beyan ve ödeme tarihi 2/3/2022 tarihine uzayacak ancak 2022/1 dönemine ilişkin muhtasar ve katma değer vergisi beyan ve ödemeleri için herhangi bir süre uzaması söz konusu olmayacaktır.

Örnek 2: Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı Kazım Karabekir Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerinden yeminli mali müşavir Bay (B) tarafından ilgili vergi dairesine verilen dilekçe ile kendisine ağır hastalık nedeniyle 18/5/2022 ilâ 29/6/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) rapor verildiği belirtilerek 213 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca mücbir sebep hali uygulanması talebinde bulunulmuştur.

Söz konusu talep üzerine, Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı ile ilgili resmi sağlık kuruluşu arasında yapılan yazışma neticesinde anılan yeminli mali müşavirin hastalığının, vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık olduğu ve bu hastalık halinin 18/5/2022 ilâ 29/6/2022 tarihleri arasında söz konusu olduğu anlaşılmıştır.

Buna göre, ağır hastalık halinin ortaya çıktığı 18/5/2022 tarihi itibarıyla bahse konu yeminli mali müşavirle arasında yapılmış ve geçerli olan bir sözleşme bulunan mükelleflere ilişkin olarak ibraz edilmesi gereken ve ibraz süresine yeminli mali müşavirin ağır hastalığının ortaya çıktığı tarih itibarıyla 15 gün veya daha az süre kalan tasdik raporlarının ibraz süresi, bunların ibraz edilmesi gereken son günü takip eden günden itibaren 15 inci güne uzayacaktır.

  1. Meslek mensubunun doğum yapması

4857 sayılı İş Kanununun 74 üncü maddesinde, kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre için çalıştırılmamalarının esas olduğu, ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçinin isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabileceği hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu hükümler kapsamında, doğum yapacak meslek mensubu ile bu meslek mensubuyla arasında yapılmış ve çalışılamayacak üç haftanın başladığı tarih ile doğum tarihi itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensubunca verilen mükelleflerin;

a) Doğumun, planlanan doğum tarihi dikkate alınarak tespit edilen çalışılamayacak üç haftalık sürenin başladığı tarih ila planlanan doğum tarihi arasında gerçekleşmesi durumunda, çalışılamayacak üç haftalık sürenin başladığı tarih ila doğum tarihini izleyen 15 inci gün arasında,

b) Doğumun, planlanan doğum tarihinden sonraki bir tarihte gerçekleşmesi durumunda, planlanan doğum tarihi dikkate alınarak tespit edilen çalışılamayacak üç haftalık sürenin başladığı tarih ila doğum tarihini izleyen 15 inci gün arasında,

c) Doğumun, planlanan doğum tarihi dikkate alınarak tespit edilecek çalışılamayacak üç haftalık sürenin başladığı tarihten önceki bir tarihte, erken doğum olarak, gerçekleşmesi durumunda, doğum tarihi ila doğum tarihini izleyen 15 inci gün arasında,

mücbir sebep halinde olduğu kabul edilecektir.

Bu kapsamda, mücbir sebep dönemi içerisinde verilmesi gereken beyanname/bildirimlerin verilme ve bu beyanname/bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi takip eden günden itibaren 15 inci günün sonuna uzatılmıştır.

Diğer taraftan, yeminli mali müşavirlerin doğum yapması halinde, söz konusu yeminli mali müşavirle arasında yapılmış ve çalışılamayacak üç haftanın başladığı tarih ile doğum tarihi itibarıyla geçerli olan bir sözleşme bulunan mükelleflere yönelik olarak, yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanacak mücbir sebep dönemi içerisinde ibraz edilmesi gereken tasdik raporlarının ibraz süresi, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi takip eden günden itibaren 15 inci günün sonuna uzatılmıştır.

Öte yandan, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihte beyanname/bildirim verme ve tasdik raporu ibraz etme süresinin son gününe; 15 günden az süre kalması halinde beyanname/bildirim verme ve ödeme ile tasdik raporu ibraz etme süresinin son günü olarak mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi takip eden günden itibaren 15 inci günün, 15 günden fazla süre kalması halinde ise beyanname/bildirim verme ve ödeme ile tasdik raporu ibraz etme süresi olarak kanuni sürelerin dikkate alınması gerekmektedir.

Doğuma ilişkin olarak mücbir sebep hali uygulanabilmesi için ilgili doktor tarafından düzenlenen çalışılamayacak 3 haftalık süreyi, planlanan doğum tarihini ve gerçekleşen doğum tarihini gösteren belgelerin/raporların bağlı olunan vergi dairesine ibraz edilmesi şarttır.

Örnek 3: Bolu Defterdarlığı Bolu Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerinden meslek mensubu Bayan (C) tarafından ilgili vergi dairesine verilen 9/2/2022 tarihli dilekçe ile çalışılamayacak üç haftalık sürenin başlangıç tarihinin 8/2/2022 tarihi ve planlanan doğum tarihinin ise 1/3/2022 tarihi olduğunu belirten belge/rapor ibraz edilerek 213 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca kendisi ve beyanname/bildirimlerini vermekte olduğu mükellefleri açısından mücbir sebep hali uygulanması talebinde bulunulmuştur.

Daha sonra meslek mensubu tarafından verilen 2/3/2022 tarihli dilekçe ile söz konusu doğumun planlanan doğum tarihinden önceki bir tarih olan 28/2/2022 tarihinde gerçekleştiğini belirten belge/rapor ibraz edilmiştir.

Buna göre, meslek mensubunun 8/2/2022 ilâ 15/3/2022 tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilecek ve meslek mensubunun kendisinin ve çalışılamayacak üç haftanın başladığı tarih (8/2/2022) ile doğum tarihi (28/2/2022) itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensubunca verilen mükelleflerin mücbir sebep dönemine ilişkin verilmesi gereken beyanname/bildirimlerinin verilme ve bu beyanname/bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergilerinin ödeme süreleri, mücbir sebep halinin 15/3/2022 tarihinde sona erdiği dikkate alınarak 30/3/2022 günü sonuna kadar uzayacaktır.

Örnek 4: Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanlığı Şehitlik Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerinden meslek mensubu Bayan (D) tarafından ilgili vergi dairesine verilen 1/9/2022 tarihli dilekçe ile çalışılamayacak üç haftalık sürenin başlangıç tarihinin 1/9/2022 tarihi ve planlanan doğum tarihinin ise 22/9/2022 tarihi olduğunu belirten belge/rapor ibraz edilerek 213 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca kendisi ve beyanname/bildirimlerini vermekte olduğu mükellefleri açısından mücbir sebep hali uygulanması talebinde bulunulmuştur.

Daha sonra meslek mensubu tarafından verilen 30/9/2022 tarihli dilekçe ile söz konusu doğumun planlanan doğum tarihinden sonraki bir tarih olan 26/9/2022 tarihinde gerçekleştiğini belirten belge/rapor ibraz edilmiştir.

Buna göre, meslek mensubunun 1/9/2022 ilâ 11/10/2022 tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilecek ve meslek mensubunun kendisinin ve çalışılamayacak üç haftanın başladığı tarih (1/9/2022) ile doğum tarihi (26/9/2022) itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensubunca verilen mükelleflerin mücbir sebep dönemine ilişkin verilmesi gereken beyanname/bildirimlerinin verilme ve bu beyanname/bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergilerinin ödeme süreleri, mücbir sebep halinin 11/10/2022 tarihinde sona erdiği dikkate alınarak 26/10/2022 günü sonuna kadar uzayacaktır.

Örnek 5: Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı Bodrum Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerinden meslek mensubu Bayan (E) tarafından 21/2/2022 tarihinde ilgili vergi dairesine verilen dilekçe ile planlanan doğum tarihinin 23/3/2022 tarihi olmasına rağmen söz konusu doğumun 17/2/2022 tarihinde gerçekleştiğini belirten belge/rapor ibraz edilerek 213 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca kendisi ve beyanname/bildirimlerini vermekte olduğu mükellefleri açısından mücbir sebep hali uygulanması talebinde bulunulmuştur.

Buna göre, meslek mensubunun doğumun gerçekleştiği 17/2/2022 ilâ 4/3/2022 tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilecek ve meslek mensubunun kendisinin ve doğum tarihi (17/2/2022) itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensubunca verilen mükelleflerin mücbir sebep dönemine ilişkin verilmesi gereken beyanname/bildirimlerinin verilme ve bu beyanname/bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergilerinin ödeme süreleri, mücbir sebep halinin 4/3/2022 tarihinde sona erdiği dikkate alınarak (19/3/2022 tarihinin hafta sonuna isabet etmesi nedeniyle)  21/3/2022 günü sonuna kadar uzayacaktır.

Örnek 6: Malatya Vergi Dairesi Başkanlığı Beydağı Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerinden yeminli mali müşavir Bayan (F) tarafından ilgili vergi dairesine verilen dilekçe ile çalışılamayacak üç haftalık sürenin başlangıç tarihinin 1/9/2022 tarihi, planlanan doğum tarihinin 22/9/2022 tarihi ve gerçekleşen doğum tarihinin 19/9/2022 tarihi olduğunu belirten belge/rapor ibraz edilerek 213 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca mücbir sebep hali uygulanması talebinde bulunulmuştur.

Buna göre, bahsi geçen yeminli mali müşavirin 1/9/2022 ilâ 4/10/2022 tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilecek ve yeminli mali müşavir tarafından ibraz edilmesi gereken tasdik raporlarının ibraz süresi mücbir sebep halinin 4/10/2022 tarihinde sona erdiği dikkate alınarak 19/10/2022 günü sonuna kadar uzayacaktır.

 Diğer hususlar

Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmesinin zorunlu olması durumunda mücbir sebep, bu beyannamelerin vergi kesintilerine ilişkin kısmının beyan ve ödeme sürelerinin ertelenmesi için geçerli olacaktır.

Bu Sirkülerin (.1.) ve (.2.) numaralı bölümleri kapsamında yeminli mali müşavirlere yönelik uygulanacak mücbir sebep haline ilişkin olarak yeminli mali müşavirin bağlı olduğu vergi dairesine ibraz edilen belgeler hakkında, bu vergi dairesi tarafından, söz konusu yeminli mali müşavir ile tasdik hizmetine yönelik sözleşme imzalayan mükelleflerin vergi dairelerine de bilgi verilecektir.

—————————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.