2021 yılı için ve 2021 son geçici vergi döneminde uygulanacak Yeniden değerleme oranı 

     27 Kasım 2021    Sirkü 1592

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Maliye Bakanlığınca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 27.11.2021 tarih ve 31672 sayılı resmi gazetede yayımlanan 533 sıra nolu  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile,

Yeniden değerleme oranı 2021 yılı için % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Saygılarımızla

Yeniden değerleme oranının uygulandığı düzenlemeler

Gelir vergisi dilimleri, Konut olarak kiraya verilen gayrimenkullere ilişkin istisna tutarı, Yemek yardımı istisnası, 24.04.2003 den önce müracaat edilen yatırım teşvik belgeleri kapsamında GVK ’nun mülga Ek: 1-6. Mad. göre başlanılmış yatırımlarda, kazanç yetersizliği nedeniyle ilgili yılında uygulanamayan yatırım indiriminin, izleyen yıllarda yeniden değerleme oranında artırılması,

KVK 32/A mad. göre düzenlenen YTB kapsamında, yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere, kalan yatırıma katkı tutarının, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması,

KDV iadeleri için geçerli yıllık asgari iade tutarları,

Fatura kullanma mecburiyeti, usulsüzlük, özel usulsüzlük cezaları gibi çeşitli had ve miktarlar,

Maktu damga vergileri ve damga vergisine ilişkin üst sınır,

Çeşitli harç tutarları,

7338 sayılı Kanunla değiştirilen ve 1.1.2022 tarihinde yürürlüğe girecek olan VUK’un mükerrer 298 inci maddesi uyarınca, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesi.

——————————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.