Reklamasyon giderlerinin vergisel boyutu

19 Kasım 2021     Sirkü 1591

Ticari hayatın doğal sonuçlarından biri de satılan bir mal veya hizmetin niteliğine uygun olmaması veya kusurlu görülmesi durumunda “reklamasyon, kickback vb.” adlarla verilen fiyat indirimleridir.

Bu indirimlerle yurt içi satışlarda karşılaşıldığı kadar yurt dışı satışlarda da karşılaşılmaktadır. Ayrıca cari yıl içinde yapıldığı kadar yıl başlarında önceki yıllar için de yapılabilmekte dolayısıyla bu faturaların tarihi cari yıl olsa da ilgili olduğu dönemlerin önceki yıllar olabilmektedir.

Hal böyle olunca reklamasyon, kickback vb. adlarla kesilen faturaların kurum kazancı hesabında gider olarak kabul edilip edilemeyeceği, edilecekse hangi dönemin gideri olarak kabul edileceği hususlarında tereddütler oluşması kaçınılmazdır.

Bu hususlarda kurumlarca Gelir idaresinden görüş talep edilmiş bu talepler doğrultusunda Gelir İdaresinin görüşü aşağıda özetlenmiştir.

15.06.2020 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı Antalya Vergi Dairesi Başkanlığınca verilen 49327596-125.08[KVK.ÖZ.2018.65]-E.88521 sayılı özelge de özetle;

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6,8,11 Gelir Vergisi Kanunun 37,38,40,41 ve Vergi Usul Kanunu 3 üncü maddeleri birlikte değerlendirildiğinde

Önceki yıllarla ilgili olsa da cari yıl içinde faturalandırılmak suretiyle kesinleşen, ticari faaliyetle ilgili olup sözleşme kapsamında reklamasyon, kickback vb. adlar altında katlanılan giderlerin,

– Yapılan işin mahiyetine uygun olması ve iş hacmi ile mütenasip olması,

– Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun tevsik edici belgelerle belgelendirilmesi,

– Firmaların, ortakları, yöneticileri veya çalışanlarının kusurundan kaynaklanmaması

şartıyla kurum kazancınızın tespitinde dönem gideri olarak dikkate alınabileceği

Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığınca verilen 11.08.2012 tarih ve 4.35.17.01-35-02-746 sayılı özelgede de özetle

Reklamasyon adı verilen fiyat indirimleri matrahta değişiklik meydana getirdiği için KDV Kanunun 35 inci maddesi gereğince işlem yapılması gerektiği

Yurt içi satışlarda alıcı tarafından reklamasyon bedeline ilişkin olarak düzenlenecek faturalarda, reklamasyonun ilgili olduğu teslim veya hizmet ifasının tabi olduğu oranda katma değer vergisinin hesaplanması gerektiği,

Reklamasyonun ihracı gerçekleştirilen mallarla ilgili olarak ortaya çıkması halinde, ihraç edilen mallar Kanunun (11/1-a) maddesi gereğince katma değer vergisinden istisna olduğundan, yurt dışındaki alıcı tarafından düzenlenecek fatura veya ilgili ülke mevzuatına göre fatura yerine geçen belgelerdeki reklamasyon bedeli üzerinden katma değer vergisi hesaplanmayacağı,

Ancak, yurt dışındaki alıcıdan bu tür bir belgenin alınamadığı durumda ihracatçı firmanın, yeni bir belge düzenleyerek önceki faturayı iptal etmesi ve reklamasyon bedeline isabet eden kısmın iade edildiğini gösterir bir belgeyi de ispat vesikası olarak kullanarak hıfzetmesinin mümkün olduğu,

Söz konusu reklamasyon bedelinin ihracatçı firmalarca imalatçıya yansıtılmasında KDV Kanununun 35 inci maddesine göre işlem yapılması gerektiği, reklamasyon bedeline ilişkin olarak düzenlenecek faturalarda, reklamasyonun ilgili olduğu teslim veya hizmet ifasının tabi olduğu oranda katma değer vergisi hesaplanması gerektiği,

Öte yandan, ihraç kayıtlı teslimlere ilişkin iade işlemlerinin yukarıda belirtilen çerçevede yapılacak düzeltmeler sonrasında ortaya çıkan yeni tutarlar esas alınarak sonuçlandırılması gerektiği,

Açıklanmıştır.

——————————–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.