Yurt dışından alınan belgelerin vergi mevzuatı açısından geçerliliği

21 Haziran 2021     Sirkü 1558

 

Günümüzde hiç de azımsanmayacak sayıda ithalat, ihracat ve yurt dışında hizmet yapan firmalar mevcuttur. Hal böyle olunca da yurt dışından alınan mal ve hizmetler için veya yurt dışında yapılan harcamalar için yurt dışından temin edilen belgelerin hangilerinin hangi şartlar dahilinde vergi mevzuatı açısından geçerli belge olduğu, nasıl ve hangi şartlarda bunların gider yazılacağı zaman zaman tereddüt konusu olmuştur.

VUK nun 227 inci maddesinde üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsikinin mecburi olduğu, 229 ve müteakip maddelerinde tevsik edici belgelerin neler olduğu, hüküm altına alınmıştır.

Yurt dışında mukim kişi veya kuruluşlara yaptırılan, iş veya hizmetler karşılığında ödemede bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, önceden bu kişi veya kuruluşlardan aldıkları belgeleri, yurt dışındaki temsilciliklerimizde veya yurt içindeki noterlerde Türkçe’ ye tercüme ve tasdik ettirdikten sonra defterlerine gider olarak kaydedebilmekte idiler.

Ancak 253 sıra nolu VUK Genel tebliğ B bölümü gereği, Bu belgelerin yurt dışındaki temsilciliklerimizde veya yurt içindeki noterlerde Türkçe’ ye tercüme ve tasdik ettirme zorunluğu kaldırılmıştır.

Dolayısıyla, yurt dışındaki kişi veya firmalardan belge alan mükellefler, bu belgeleri defter kayıtlarında gider olarak göstermeleri sırasında belgelerde yazılı bedelleri, belgelerin düzenlendiği günde Merkez Bankasınca belirlenen döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevirerek kayıtlarında gösterebilirler. Ancak inceleme sırasında inceleme elamanınca lüzum görülmesi halinde, mükellefler bu belgelerini tercüme ettirmek zorundadırlar.

Gelir idaresi bu konuya çeşitli özelgelerin de de açıklık getirmiştir.

Yurt dışında yapılan tur giderleri ile ilgili olarak muhatap şirketten fatura istendiği ancak yapılan görüşmelerde fatura olarak başlıklı kâğıda kaşeli imzalı belge verebileceğinin belirtildiği bu nedenle, yurtdışında yapılan söz konusu tur ile ilgili giderlerin resmi olarak nasıl belgelendirileceğinin sorulması üzerine GİB Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığınca verilen 16/11/2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.26.15.02-VUK-29-2-113 sayılı özelge de

Üçüncü şahıslarla olan ilişki ve işlemlerinize ait kayıtların tevsiki zorunlu olup, yurt dışında mukim kişi veya kuruluşlara yaptırdığınız iş veya hizmetler nedeniyle yüklenilen tutarların işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilmesi, yurt dışındaki ülkeden alınacak belgenin hizmetin alındığı ülkede uygulanan vergi mevzuatı çerçevesinde geçerli bir belge olduğunun kabulü halinde mümkün bulunmaktadır.”

Denilmiştir.

Yurt dışından Faturaların bazen hiç temin edilemediği bazen de ilgili dönemden çok sonra ulaştığı, gelen belgelerin içeriğinin fatura bilgilerini ihtiva etmesine rağmen üzerinde fatura yazmadığından bahisle sorulan soruya cevaben GİB İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 02.06.2014 tarih ve 11395140-105[234-2012/VUK-1-]-1549 sayılı özelgesinde

“253 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “Yurt Dışında Faaliyette Bulunan Mükelleflere Yaptırılan İş ve Hizmetler Karşılığında Alınan Bedellerle İlgili İşlemler” başlıklı bölümünde, yurt dışında mukim kişi veya kuruluşlara yaptırılan iş veya hizmetler karşılığında ödemede bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin, yurt dışında mukim kişi veya kuruluşlardan aldıkları muteber belgeleri gider olarak defterlerine kaydedebildikleri belirtilerek, yurt dışındaki kişi veya firmalardan belge alan mükelleflerin, bu belgeleri defter kayıtlarında gider olarak göstermeleri sırasında belgelerde yazılı bedelleri, belgelerin düzenlendiği günde Merkez Bankasınca belirlenen döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevirerek kayıtlarında gösterecekleri, ancak inceleme sırasında inceleme elemanınca lüzum görülmesi halinde, mükelleflerin bu belgelerini tercüme ettirmek zorunda oldukları açıklanmış bulunmaktadır.

Bu itibarla, yurtdışında mukim olan firmaların tarafınıza düzenlediği belgelerin, ilgili ülke mevzuatına göre geçerli belge sayılması durumunda, mezkur belgeler vergi kanunları açısından ispat edici belge olarak kabul edilmektedir.”

Şeklinde cevap verilmiştir.

Bu itibarla yurt dışındaki kişi veya firmalardan alınacak belgelerin gider olarak kaydedebilmeleri için

1- belgelerde yazılı bedellerin belgelerin düzenlendiği günde Merkez Bankasınca belirlenen döviz alış kuru üzerinden Türk lirasına çevrilerek kaydedilmesi gerektiği,

2- Herhangi bir inceleme sırasında inceleme elamanınca lüzum görülmesi halinde, mükelleflerden bu belgelerini tercümesinin ve ayrıca bu belgelerin ilgili ülke vergi mevzuatına uygun bir belge olduğunun (İlgili ülke başkonsolosluğundan alınacak yazılı bir belge) da tevsikinin isteneceğinin bilinmesi,

Gerekmektedir.

———————–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur