Kronik rahatsızlık nedeniyle mücbir sebep halinde olanların mücbir sebep hallerinin sona ermesi ve vergi ödevlerinin yerine getirilmesi

26 Haziran 2021     Sirkü 1559

 

Kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren ve 22/3/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilenlerin mücbir sebep hallerinin sona ermesi ve vergi ödevlerinin yerine getirilmesine yönelik açıklamaların yer aldığı 528 sıra nolu VUK Genel Tebliği 26 Haziran 20212 tarih ve 31523 sayılı resmi gazetede yayımlandı.

Söz konusu genel tebliğ gereği;

(1) 518 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği nin 5 inci maddesi kapsamında 22/3/2020 tarihinden itibaren mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen kronik rahatsızlığı bulunan mükellefler ve meslek mensupları ile söz konusu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin mücbir sebep hallerinin 26.06.2021 tarihi itibarıyla sona erdirilmesi uygun bulunmuştur.

(2) Mücbir sebep halleri 26.06.2021 tarihi itibarıyla sona erenlerin 518 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği nin 6 ıncı maddesi kapsamında mücbir sebep dönemine [22/3/2020 ila 265.6.2021 tarih (bu tarihler dâhil) arasında] ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerinin (2020 yılına ilişkin geçici vergi beyannameleri hariç) 26.6.2021 tarihini takip eden 15 inci günün sonuna kadar verilmesi ve bu beyanname/bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergilerin de aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

(3) Kanuni verilme süresi 26.6.2021 tarihin içinde bulunduğu aya isabet eden beyanname/bildirimler açısından; 26.6.2021 tarihi itibarıyla beyanname/bildirim verme süresinin son gününe 15 günden az süre kalması halinde, beyanname/bildirim verme ile ödeme süresinin son günü olarak ikinci fıkrada belirtilen şekilde tespit edilen tarihin, 15 günden fazla süre kalması halinde ise beyanname/bildirim verme ile ödeme süresi olarak kanuni sürelerin dikkate alınması gerekmektedir.

(4) 518 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği nin 6 ıncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, kronik rahatsızlığın bulunduğunu tevsik eden sağlık kuruluşundan alınan belgelerin, mükellefler tarafından, bu Tebliğin yayımlandığı tarihi takip eden 30 gün içerisinde bağlı oldukları vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.

—————————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.