Yatırım Teşvik Mevzuatında Değişiklik

23 Ağustos 2020     Sirkü 1463

 

Yatırım teşvik mevzuatında yapılan değişikliklere ilişkin 2846 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı 21 Ağustos 2020 Tarihli ve 31220 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu kararla yapılan değişikliklerin bir kısmı özetle;

1– Aşağıdaki illerin bölgeleri değişti.

Tekirdağ 1 inci bölge

Balıkesir, Bilecik, Karabük Manisa 2 inci bölge

Adana, Düzce, Kırıkkale, Kütahya, Rize 3 üncü bölge

Aksaray 4 üncü bölge

Adıyaman 6 ıncı bölge

Oldu.

2-1950 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında yapılan yatırım harcamaları için;

Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi uygulamasının süresi) KDV Geçici, 37 inci madde) 31/12/2019’dan 31/12/2021 tarihine,

Bölgesel ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranın %100 uygulanmasına ilişkin süre 31/12/2019’dan 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmıştı.

Yapılan düzenlemeyle, 1950 Sayılı Karar ile yapılan düzenlemeler 2012/3305 sayılı Karara taşınmıştır.

3-altına dayalı entegre madencilik yatırımları stratejik yatırım kapsamında değerlendirilemeyecektir.

4-2012/3305 sayılı Karar’ın “Öncelikli yatırım konuları” başlıklı 17 inci maddesinin (u) bendi kapsamında asgari 5.000 büyükbaş kapasiteli süt yönlü entegre hayvancılık yatırımları ile komple yeni veya tevsi niteliğindeki asgari 10.000 büyükbaş kapasiteli et yönlü entegre hayvancılık yatırımlarına ilişkin gümrük vergisi muafiyeti kaldırılmıştır.

5-entegre büyükbaş hayvancılık yatırımlarına yönelik faiz veya kâr payı desteği uygulamasına son verilmiştir.

6-faiz veya kâr payı desteği tutarı, bölge ayrımı olmaksızın AR-GE ve çevre yatırımlarında 1.800.000 (birmilyonsekizyüzbin) Türk Lirasına yükseltilmiştir.

7-Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlarda (US-97 Kodu: 2423, 30, 32, 33 ve 353) kullanılmış komple tesisler için faiz veya kâr payı desteği uygulanabilecektir. Bunun dışında kalan kullanılmış makine ve teçhizat ile belediyelerin yapacağı yatırımlar için faiz veya kâr payı desteği uygulanmayacaktır.

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına Oranı Birinci bölge %10, İkinci bölge %15, Üçüncü bölge %20, Dördüncü bölge %25, 5 inci bölge %35

Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda, 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi, öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar aşağıda belirtilen oranlarda indirimli olarak uygulanır.

Bölgeler Yatırıma katkı oranı (%) Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)
1 15 50
2 20 55
3 25 60
4 30 70
5 40 80
6 50 90

 

Stratejik yatırımlar için tüm bölgelerde uygulanacak vergi indirimi oranı yüzde doksan ve yatırıma katkı oranı yüzde ellidir.

8- Yapılan değişikliklerle

Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları,

Asgari ellibin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç),

Asgari 5.000 büyükbaş kapasiteli süt yönlü entegre hayvancılık yatırımları ile komple yeni veya tevsi niteliğindeki asgari 10.000 büyükbaş kapasiteli et yönlü entegre hayvancılık yatırımları
Öncelikli yatırım konularından çıkarılmıştır.

Demiryolu yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar,

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre orta yüksek ve yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlere yönelik test merkezi yatırımları,

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre Lisansına tabi yatırımlar,

Asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın ihtisas serbest bölgelerinde gerçekleştirilecek yazılım ve bilişim ürünleri üretimi yatırımları

Öncelikli yatırım konuları arasına alınmıştır.

9-iplik yatırımlarında, sadece İstanbul ili dışındaki illerde gerçekleştirilecek kenevir, keten, jüt vb. kabuk liflerin elyaf haline getirilmesi yatırımı ile entegre iplik yatırımlarına teşvik belgesi verilebilecektir.

———————–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.