Yurt dışı eğitim harcamaları

18 Ağustos 2020     Sirkü 1462

 

Günümüzde uygulamada sık karşılaşılan konulardan biri de firma sahiplerinin veya ortaklarının yakınlarını (Oğullarını, kızlarını, yeğenlerini vb.) işe alarak şirketlerinde çalıştırmaları ve şirket faaliyetleri ile ilgili olarak yurt dışında eğitime göndererek bunlara ait yurtdışı eğitim giderlerini kurum kazancından indirmek istemeleridir.

GİB İstanbul VDB tarafından verilen 29.04.2020 tarih ve 62030549-120[40-2016/544]-347292 sayılı özelgede;

“Ortağınızın oğlu olan ve Şirketinizde ücretli olarak çalışan kişi Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesi çerçevesinde ilişkili kişi kapsamında olduğundan, bu kişiye emsaline uygun olarak, diğer bir ifade ile şirketinizin ortaklarıyla ilişkili kişi kapsamında olmayan çalışanlarınıza yapılan ücret ödemesine uygun olarak, ödeyeceğiniz ücretin kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, şirket ortaklarıyla hısımlık kriterlerine göre şirketinizle ilişkili kişiler arasında yer almayan çalışanlarınızın da aynı veya benzer koşullarla masrafları şirketiniz tarafından karşılanmak suretiyle yurt dışında eğitime gönderiliyor olması durumunda, söz konusu eğitim için emsallere uygun olarak yapılan ödemelerin Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi gereğince Şirketinizin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmakta olup bu şekilde bir emsalin bulunmaması halinde şirket ortağınızın oğlu olan çalışanınızın yurt dışı eğitimi için yapacağınız tüm ödemeler transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazanç olarak dikkate alınacaktır. 

 Dolayısıyla, şirket ortağınızın oğlu olan çalışanınıza emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak ücret ödenmesi halinde Kurumlar Vergisi Kanununun transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı ve emsaline nazaran fazladan ödenen tutarın kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınamayacağı tabiidir. 

Öte yandan, söz konusu ücret ödemeleriyle ilgili olarak muvazaalı bir durumun tespit edilmesi durumunda, gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı tabiidir.” 

Denilmek suretiyle Hayatın olağan akışında gayet normal bir davranış olan bu duruma Vergi idaresince mesafeli bir yaklaşım sergilenmiştir.

Bu özelge den hareketle

Firma sahiplerinin veya ortaklarının yakınlarını (Oğullarını, kızlarını, yeğenlerini vb.) şirketlerinde çalıştırmaları ve şirket faaliyetleri ile ilgili olarak yurt dışında eğitime göndermeleri halinde,

– Şirket ortaklarıyla ilişkili kişi kapsamında olan çalışanlara yapılan ücret ödemesinde emsallere uygun olarak ödenecek ücret kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir.

– Şirket ortaklarıyla ilişkili kişi kapsamında olmayan diğer çalışanlarında aynı veya benzer koşullarla yurt dışında eğitime gönderiliyor olması durumunda bunlara ait eğitim masraflarının gider olarak kurum kazancından indirilebilecektir.

– Şirket ortaklarıyla ilişkili kişi kapsamında olan çalışanlara yapılan ödemelerin emsallere uygun olmaması veya sadece ortaklarla ilişkili olan çalışanların yurt dışında eğitime gönderilmesi halinde bunlara yapılacak eğitim harcamalarının gider olarak dikkate alınamayacağı, dolayısıyla bu ödemelerin transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazanç olarak dikkate alınacağı bilinmelidir.

——————————————————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.