Diğer indirimler (Ar-ge, sponsorluk , bağış ve yardımlar)

Diğer indirimler

Gelir ve Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla ve Kanundaki sırasıyla

– Ar-Ge indirimi,

– Sponsorluk harcamaları,

– Bağış ve yardımlar

Kurum kazancından indirilebilir.

Konuyla ilgili olarak 1 sıra nolu Kurumlar vergisi genel tebliğinde detaylı açıklamalar yapılmış olmakla beraber indirimler aşağıda ana hatları itibariyle özetlenmiştir.

1-Ar-Ge indirimi

Ar-Ge indirimi uygulamasına ilişkin 5520 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 6728 sayılı Kanunun 57 inci maddesi hükmü gereğince 9/8/2016 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

Yine 6728 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesiyle, 5746 sayılı Kanuna 3/A maddesi eklenmiştir. 5746 sayılı Kanunun 3/A maddesinde, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ilişkin Ar-Ge indirimi müessesesi düzenlenmiştir. Buna göre, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının %100’ü, bu kapsamdaki projelerin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge ve yenilik projesi olarak değerlendirilmesi şartıyla, 5520 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ve 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca kazancın tespitinde indirim konusu yapılacaktır.

Buna göre, 9/8/2016 tarihinden itibaren 5746 sayılı Kanunun 3/A maddesi kapsamında yapılan başvurulara konu yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme projeleriyle ilgili indirim uygulamasında 5746 sayılı Kanun ve buna ilişkin düzenlemeler dikkate alınmak suretiyle Ar-Ge indirimi uygulamasından faydalanılacaktır. Diğer taraftan, 9/8/2016 tarihinden önce bu Tebliğ düzenlemeleri çerçevesinde yapılan başvurulara konu projelerle ilgili olarak Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 6728 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki hükümlerine göre Ar-Ge indiriminden yararlanılacaktır.

konu hakkında detaylı açıklamalara  1252 nolu sirkümüzden ulaşabilirisniz.

2-Sponsorluk harcamaları

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının;

a- Amatör spor dalları için tamamı,

b- Profesyonel spor dalları için % 50’si

Kurumlar vergisi matrahının tespitinde, beyan edilen kurum kazancından indirilebilecektir.

konu hakkında detaylı açıklamalara  1166 nolu sirkümüzden ulaşabilirisniz.

3- Bağış ve yardımlar

Kurumlar vergisi matrahının tespitinde İndirim konusu yapılan bağış ve yardımlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Bağışın Yapıldığı Kurum veya Kuruluş Kanunun Maddesi Bağışın Şekli Oransal Sınır
Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köylere KV Kanunu          (Md. 10/1-c) Nakdi ve Ayni %5
Kamu yararına çalışan derneklere KV Kanunu         (Md. 10/1-c) Nakdi ve Ayni %5
Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara KV Kanunu         (Md. 10/1-c) Nakdi ve Ayni %5
Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara KV Kanunu          (Md. 10/1-c) Nakdi ve Ayni %5
Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine yapılan bağış veya yardımlar (İktisadi işletmelerine yapılanlar hariç) KV Kanunu    (md 10/1-f) Ayni %5
Diğer dernek ve vakıflar
1-Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara
Okul, sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi

ile

Mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin

ve

Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının

İnşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar

ile

Mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan bağış ve yardımlar

KV Kanunu         (Md. 10/1-ç) Nakdi ve Ayni Tamamı
2– Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan veya Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen ya da desteklenmesi uygun görülen; (Cumhurbaşkanı, bölgeler ve faaliyet türleri itibarıyla bu oranı, yarısına kadar indirmeye veya kanunî seviyesine kadar getirmeye yetkilidir.)
2.1. Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticarî olmayan ulusal veya uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesine yapılan bağış ve yardımlar KV Kanunu   (Md. 10/1-d/1) Nakdi Tamamı
2.2. Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarîsi ve somut olmayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik kitap, katalog, broşür, film, kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik ve bilişim teknolojisi yoluyla üretilenler de dahil olmak üzere görsel, işitsel veya basılı materyallerin hazırlanması, bunlarla ilgili derleme ve araştırmaların yayınlanması, yurt içinde ve yurt dışında dağıtımı ve tanıtımının sağlanmasına yapılan bağış ve yardımlar KV Kanunu   (Md. 10/1-d/2) Nakdi Tamamı
2.3. Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik ortama aktarılması ile bu eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılmasına yapılan bağış ve yardımlar KV Kanunu   (Md. 10/1-d/3) Nakdi Tamamı
2.4. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri yapılması ve nakil işlerine yapılan bağış ve yardımlar KV Kanunu   (Md. 10/1-d/4) Nakdi Tamamı
2.5. Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve yüzey araştırmalarına yapılan bağış ve yardımlar KV Kanunu   (Md. 10/1-d/5) Nakdi Tamamı
2.6. Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının yerinde korunması veya ülkemize ait kültür varlıklarının Türkiye’ye getirilmesi çalışmalarına yapılan bağış ve yardımlar KV Kanunu   (Md. 10/1-d/6) Nakdi Tamamı
2.7. Kültür envanterinin oluşturulması çalışmalarına yapılan bağış ve yardımlar KV Kanunu   (Md. 10/1-d/7) Nakdi Tamamı
2.8. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınır kültür varlıkları ile güzel sanatlar, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki ürün ve eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması ve güvenliklerinin sağlanmasına yapılan bağış ve yardımlar KV Kanunu   (Md. 10/1-d/8) Nakdi Tamamı
2.9. Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki üretim ve faaliyetler ile bu alanlarda araştırma, eğitim veya uygulama merkezleri, atölye, stüdyo ve film platosu kurulması, bakım ve onarımı, her türlü araç ve teçhizatının tedariki ile film yapımına yapılan bağış ve yardımlar. KV Kanunu   (Md. 10/1-d/9) Nakdi Tamamı
2.10. Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, bale ve konser gibi kültür ve sanat faaliyetlerinin sergilendiği tesislerin yapımı, onarımı veya modernizasyon çalışmalarına yapılan bağış ve yardımlar KV Kanunu   (Md. 10/1-d/10) Nakdi Tamamı
2.11. Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına yapılan yardım ve bağışlar (Doğal afetler gibi) KV Kanunu   (Md. 10/1-e) Nakdi – ayni Tamamı
2.12. Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine yapılan bağış veya yardımlar (İktisadi işletmelerine yapılanlar hariç) KV Kanunu    (md 10/1-f) Nakdi Tamamı
2.13. VUK 325 A maddesine göre girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların beyan edilen gelirin %10’unu aşmayan kısmı. KV Kanunun (Md 10/1-g)
2.14. Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50’si.

(Bu indirimden yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şarttır.

Bu bentte yer alan oranı, hizmet alanları ve kazanç tutarları itibarıyla sıfıra kadar indirmeye veya %100’e kadar artırmaya Cumhurbaşkanı, bu bendin uygulanmasına ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgili bakanlıkların görüşünü almak suretiyle Maliye Bakanlığı yetkilidir.) (KV Kanunu Md. 10/1-ğ)

2.15. 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanuna göre kurulan korumalı işyerlerinde istihdam edilen ve iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engelli çalışanlar için diğer kişi ve kurumlarca karşılanan tutar dâhil yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının % 100’ü oranında korumalı işyeri indirimi (İndirim, her bir engelli çalışan için azami beş yıl süre ile uygulanır ve yıllık olarak indirilecek tutar, her bir engelli çalışan için asgari ücretin yıllık brüt tutarının % 150’sini aşamaz.). Bu bentte yer alan oranı, engellilik derecelerine göre %150’ye kadar artırmaya veya tekrar kanuni oranına indirmeye Cumhurbaşkanı; bendin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görüşünü alarak Maliye Bakanlığı yetkilidir. (KV kanunu 10/1-h)
2.16. Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’si.

(Bu indirimden, sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap döneminden itibaren başlamak üzere izleyen her bir dönem için ayrı ayrı yararlanılır. Sonraki dönemlerde sermaye azaltımı yapılması hâlinde azaltılan sermaye tutarı indirim hesaplamasında dikkate alınmaz.

Bu bent hükümlerine göre hesaplanacak indirim tutarı, nakdi sermayenin ödendiği ay kesri tam ay sayılmak suretiyle hesap döneminin kalan ay süresi kadar hesaplanır. Matrahın yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan tutarlar, sonraki hesap dönemlerine devreder. Bu bendin uygulanmasında sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklananlar dâhil olmak üzere, sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından veya bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden kaynaklanan ya da ortaklar veya bu Kanunun 12 inci maddesi kapsamında ortaklarla ilişkili olan kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye artırımları, indirim hesaplamasında dikkate alınmaz.

Bu bentte yer alan oranı, şirketlerin aktif büyüklükleri, ortaklarının hukuki niteliği, çalışan personel sayıları ve yıllık net satış hasılatlarına göre veya sermayenin kullanıldığı yatırımdan elde edilen gelirlerin kurumun esas faaliyeti kapsamında olmayan faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşmasına göre ya da sermayenin kullanıldığı yatırımların teşvik belgeli olup olmadığına veyahut makine ve teçhizat veya arsa ve arazi yatırımları için sermayenin kullanıldığı alanlar itibarıyla ya da bölgeler, sektörler ve iş kolları itibarıyla ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye veya %100’e kadar artırmaya; halka açık sermaye şirketleri için halka açıklık oranına göre %150’ye kadar farklı uygulatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.) (KV Kanunun 10/1-ı)

3- BKK yardım kararı alınan Umumi hayata müessir afetlere maruz kalanlara yapılan harcamaları karşılamak üzere fona verilmek üzere Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kn. (Md. 45)
— Bağış toplayan kurum ve kuruluşlar Nakdi Tamamı
— Milli ve mahalli yardım komiteleri Nakdi ve Ayni Tamamı
4- Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tamamı. GVK 89/6 Nakdi ve Ayni Tamamı
5- Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerine yapılan bağış ve yardımlar YÖK Kan(Md.56) Nakdi ve Ayni Tamamı
6- İlköğretim kurumlarına yapılan bağış ve yardımlar İÖ.E Kan.(Md.76) Nakdi Tamamı
7- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu ve Vakıfları yapılan bağış ve yardımlar S.Y.D Teşvik Kanunu (Md.9) Nakdi ve Ayni Tamamı
8– TÜBİTAK yapılan bağış ve yardımlar TÜBİTAK Kanunu (Md.13) Nakdi Tamamı
9- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu yapılan bağış ve yardımlar S.H.Ç.E. Kan.(Md.20/b) Nakdi Tamamı
10- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşlarına yapılan bağış ve yardımlar A.K.D.T.Y.  Kan. (Md.101) Nakdi Tamamı
11- Türkiye Yeşilay Vakfına yapılan bağış ve yardımlar 6487 Sayılı Kanun (Mad 33) Nakdi Tamamı
12- Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına yapılan bağış ve yardımlar T.S.K. G.Vakfı Kanunu (Md.3) Nakdi ve Ayni Tamamı
13- Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu çerçevesinde yapılan harcamalar M.A.E.K.S. Kan.(Md.12) Nakdi ve Ayni Tamamı
Yıl içinde gider kaydı yapılan bağışlar ticari kara ilave edilir beyannamenin ilgili sütununa yazılarak indirim konusu yapılır

———————————————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.