Binek araçlarda gider kısıtlaması ve KDV indirimi

7 Ocak 2020     Sirkü 1412

 

7194 sayılı torba kanunun 13’üncü maddesi ile GVK 40 ıncı maddesi (1), (5) ve (7) numaralı bentlerine eklenen parantez içi hükümlerle binek otomobillerinde gider veya amortisman kısıtlaması yapıldı. Kısıtlamaya ilişkin tutarlar ise 310 sayılı GVK Genel tebliğinde yeniden değerleme oranı kadar artırıldı.

Bu düzenleme ile 1/1/2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere;

1- Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerin

Her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 TL’ye kadarlık kısmı,

iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 2020 yılı için 140.000 TL’ye kadarlık kısmı,

2- İşletmeye dahil olan veya kiralama yoluyla edinilen binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla %70’inin (Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç)

3-Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlarda ise.

Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 2020 yılı için 160.000 Türk lirasını, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 2020 yılı için 300.000 Türk lirasını aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı, (Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınır.

Ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecek. Aşan kısımlar ise KKEG olarak dikkate alınacaktır. Ayrıca bu kısıtlamalar, serbest meslek erbabına ait binek otomobilleri içinde geçerlidir.

Bu değişiklik sadece gelir ve kurumlar vergisi yönünden değil KDV açısından da mükelleflere sınırlama getirmektedir. Zira KDV Kanunun 30 uncu maddesi gereği Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere Binek otolarının iktisabında bu araçlara ait KDV’ nin indirimi söz konusu olmadığı gibi ticari kazançtan indirilemeyen giderlere ait ödenen KDV’ nin de indirimi mümkün değildir. Bu nedenle binek araçlara ilişkin giderlerin (akaryakıt, bakım-onarım gibi) %70’ine ait olan kısmının KDV sinin indirimi mümkün olup %30 luk kısmının ise indirimi mümkün değildir.

Başka bir anlatımla;

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren,

– Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere Binek araçlara ait akaryakıt ve bakım/onarım gibi giderlerinin %70 lik kısmının gider olarak, kalan %30 luk kısmının KKEG olarak dikkate alınması, ayrıca bu giderler için ödenen KDV’nin de %70 lik gider yazılan kısma isabet eden tutarının  indirim konusu yapılması kalan %30’ luk kısma isabet eden KDV nin indirilmeyerek Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak dikkate alınması,

– Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 TL’ye kadarlık kısmının gider yazılması ayrıca bu tutara kadar olan kısma isabet eden KDV’nin indirilmesi artan tutarların gider ve indirim olarak kabul edilmemesi KKEG olarak dikkate alınması

Gerekiyor.

Konuyu örnekleyecek olursak

Örnek 1 : 

A kurumu 03.01.2020 tarihinde ide kullandığı binek otosu için KDV Dahil 354 TL’ lik yakıt almıştır. (300 TL yakıt bedeli, 54 TL KDV)

– Kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecek tutar: 300 x %70= 210 TL,

– Kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınamayacak tutar: 300 x %30 =90 TL

– İndirilebilecek KDV tutarı: 54 x %70 = 37,80 TL

– İndirilemeyecek KDV tutarı: 54 x %30 = 16,20 TL

– KKEG yazılması gereken toplam tutar: 106,20 TL (90 TL + 16,20 TL)

Örnek 2 :

1 Ocak 2020 tarihinde KDV dahil 7.080 TL ye araç kiralayan bir mükellef (6.000 kira + 1.080 TL KDV)

– Kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecek tutar 5.500 TL

– Kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınamayacak tutar 500 TL (6.000 – 5.500)

– İndirim konusu yapılacak KDV 990 TL (5.500 x%18)

– İndirim konusu yapılmayacak KDV tutarı 90 TL (500 x%18)

– KKEG yazılması gereken toplam tutar 590 TL (500 + 90)

———————————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.