Ltd. Şirket Vergi Borcunun Tahsilinde Öncelik

21 Haziran 2019     Sirkü 1371

 

Vergi İdaresi Limited şirketlerden tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan vergi borcunun tahsili için şirket ortaklarından önce şirketin kanuni temsilcilerinin (Müdürlerin) mal varlıklarının takibi, şirket yetkililerinin de mal varlıkları borcu karşılayamazsa sonra şirket ortaklarının mal varlıklarının takibi vasıtasıyla tahsil cihetine gidiyor. Bazen de şirket yetkililerine takip yapmadan direk ortakların mal varlıklarının takibi suretiyle ltd. şti. lerin vergi borçlarını tahsil etmeye çalışıyordu.

Bu durumda Vergi idaresi ile mükellef arasında ihtilaf yaratıyor konu da yargıya taşınıyordu.

Ne varki yargıda konu hakkında farklı farklı kararlar vermekteydi. Ayrıca Danıştay Daireleri arasında da görüş farklılıkları yaşanmaktaydı.

Konu hakkındaki karmaşa Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı ile netleşti.

20 Haziran 2019 tarihli ve 30807 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İçtihatları Birleştirme Kurulu Esas 2013/1 Karar 2018/1 sayılı kararında

Limited şirket tüzel kişiliğinden tahsil edilemeyen veya edilemeyeceği anlaşılan vergi borcunun takip ve tahsiline ilişkin olarak 213 sayılı VUK da ve 6183 sayılı AATUHK da, kanuni temsilci ile ortak arasında bir öncelik sıralaması bulunmadığından, Limited şirketin vergi borcunun tahsilinde ortağın takibine başlanabilmesi için kanuni temsilcinin takibinin gerekli olmadığı açıktır.

Bu nedenle, içtihadın Vergi Dava Daireleri Kurulu, üçüncü Daire, Dördüncü Daire ve Yedinci Daire kararları doğrultusunda birleştirilmesine 11.12.2018 tarihinde oy çokluğu ile karar verildi.”

Denilmek suretiyle son nokta konuldu.

Karar gereğince bundan böyle;

Limited şirket borçlarının tahsilinde şirketin mal varlığı borcu karşılayamazsa şirket müdürlerinin mal varlığının takibine gidilmeden direk ortakların mal varlığından takip ve tahsil yoluna gidilebilecektir.

Bilindiği üzere Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararları, Danıştay Kanununun 40 ıncı maddesi gereğince Danıştay daire ve kurulları ile idari mahkemeler ve idareyi bağlayıcı niteliktedir.

—————————————–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.