7162 sayılı kanunla Gelir ve Kurumlar vergisi kanununda yapılan değişiklikler

30 Ocak 2019     Sirkü 1332

 

30.01.2019 tarih ve 30671 sayılı resmî gazetede yayımlanan 7162 sayılı kanununla Gelir ve Kurumlar vergisi kanunda yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmıştır. 

1- GVK da yapılan değişiklikler

 • Esnaf muaflığı

7162 sayılı kanunun 1 ini maddesi ile 193 sayılı GVK nun 9/6 ıncı maddesine eklenen ibare ile 30.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere,

Muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla oturdukları evlerde imal ettikleri

“Havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri”

Internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlardan bir takvim yılında bu satıştan elde ettikleri kazançlarının ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarından fazla olmayanlar

Esnaf muaflığı kapsamına alınmıştır.

 • Tazminat ve yardımlarda GV istisnası 

7162 sayılı kanunun 2 ini maddesi ile 193 sayılı GVK nun 25/1 maddesinde yapılan değişiklik ile 30.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 

Ölüm, engellilik ve hastalık sebebiyle verilen tazminat ve yardımlara ilave olarak 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca ödenen işsizlik ödeneği ve 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’na göre ödenen işe başlatmama tazminatı da istisna kapsamına alınmıştır.

 • Vergiye uyumlu mükellef indirimi 

7162 sayılı kanunun 3’üncü maddesi ile GVK nun mükerrer 121/1 inci maddesine eklenen ibare ile;

1/1/2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde indirim şartlarının varlığı açısından dikkate alınmak üzere 30 Ocak 2019 tarihinden itibaren,

“İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi her bir beyanname üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması,”

şartındaki her bir beyanname itibarıyla 10 Türk lirasına kadar yapılan eksik ödemeler bu şartın ihlali sayılmaz hükmü 30.01.2019 dan itibaren 250 liraya çıkarılmıştır.

Ayrıca aynı bendin sonuna;

Vergi kanunları gereğince, tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesine bağlı olarak terkin edilecek vergilerin, şartların sağlanamaması halinde kanunlarında belirlenen tecil süresinin sonunu takip eden onbeşinci günün bitimine kadar ödenmesi şartıyla bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.”

Hükmü eklenmiştir.

 • Karşılıklı fesh ve ikale sözleşmesine istinaden ödenen tazminatlara ait tevkifatlar

7162 sayılı kanunun 4’üncü maddesi ile GVK na geçici 89 uncu madde eklenmiştir.

Söz konusu madde ile 30.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere;

27/3/2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, hizmet erbabının düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca red ve iade edilir. 

Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere vazgeçilen davalarla ilgili olarak yargılama giderleri ve vekâlet ücretine hükmedilmez. 

Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunan iade talepleriyle ilgili olarak bu madde hükmü uygulanmaz. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Hükmü eklenmiştir.

 1. Kurumlar Vergisinde yapılan değişiklikler 
 • Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşlara ilişkin istisna 

7162 sayılı kanunun 11 inci maddesi ile Kurumlar vergisi Kanunun 5/B- a ve b maddesinde yapılan değişikle 30.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere;

İstisnanın uygulanabilmesi için;

 • İstisna uygulamasına konu buluşun, 24/6/1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında patent veya faydalı model belgesi verilerek koruma altına alınan buluşlar arasında yer alması ve buluşa ilişkin incelemeli sistem ile patent veya araştırma raporu sonucunda faydalı model belgesi alınması, 

Hükmü,

 • İstisna uygulamasına konu buluşun, 24/6/1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname veya 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında patent veya faydalı model belgesi verilerek koruma altına alınan buluşlar arasında yer alması ve buluşa ilişkin incelemeli sistem ile patent veya araştırma raporu sonucunda faydalı model belgesi alınması,

şeklinde değiştirilmiştir.

Ayrıca b bendine yapılan ilave ile

 • İstisna uygulamasından yararlanabilecek kişilerin, 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen nitelikleri taşıması ve bu kişilerin patentli veya faydalı model belgeli buluşu geliştirme yetkisini haiz bulunması şartıyla, patent veya faydalı model belgesinin sahibi ya da patent veya faydalı model belgesi üzerinde tekel niteliğinde özel bir ruhsata sahip olması,

Hükmü

 • İstisna uygulamasından yararlanabilecek kişilerin, 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde veya 6769 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen nitelikleri taşıması ve bu kişilerin patentli veya faydalı model belgeli buluşu geliştirme yetkisini haiz bulunması şartıyla, patent veya faydalı model belgesinin sahibi ya da patent veya faydalı model belgesi üzerinde tekel niteliğinde özel bir ruhsata sahip olması,

şeklinde değiştirilmiştir. 

 • UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali istisnası 

7162 sayılı kanunun 12 inci maddesi ile KV kanuna geçici 11 inci madde ilave edilmiştir.

Eklenen geçici 11 inci madde ile 30.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere;

 • 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarının Türkiye’de oynanmasına ilişkin olarak Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısıyla Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden işyeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır. Bu muafiyet, tevkif yoluyla alınan vergileri de kapsar. 

Hükmü eklenmiştir.

—————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.