1.1.2018 tarihi itibariyle e fatura, e defter e arşiv uygulamasına geçecekler  

12 Aralık 2017     Sirkü 1239

 

Gelir idaresi Başkanlığınca yayımlanan 454 seri nolu VUK Genel tebliği gereği

a) 2016 veya müteakip yıllarda brüt satış hasılatı 10 Milyon TL yi aşan mükellefler

b) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların (Madeni Yağlar ve petrol ürünleri) imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.

c) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki (Tütün, tütün mamulleri ve gazlı içecekler) malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler.

1.1.2018 tarihinden itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır.

Bu nedenle, bu hadleri aşan veya ÖTV I ve III sayılı tabloda belirtilen faaliyette bulunan mükelleflerin Vergi uygulaması bakımından cezai işlemlere maruz kalmamaları için 31.12.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına ilişkin gerekli başvurularını Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesindeki  adresler üzerinden elektronik ortamda yapmaları gerekmektedir.

Bu işlemlerinin alabileceği süreler de göz önünde bulundurularak elektronik imza araçlarının, e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına son başvuru tarihi olan 31.12.2017 tarihinden önce temin edilmesi, söz konusu uygulamalara mükelleflerin süresinde başvuru yapılması bakımından önem arz etmektedir.

2) e-Arşiv Uygulamasına Geçmek Zorunda Olanlar

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan, 2016 ve müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatları 5 Milyon TL ve üzerinde olanlar 1.1.2018 tarihi itibariyle e-Arşiv Uygulamasına geçmeleri gerekmektedir.

Kapsama girenlerin, ilgili hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başına kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Arşiv Uygulamasına geçmesi gerekmektedir.

e-Arşiv Uygulamasına geçiş yapacakların, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan düzenlemeler uyarınca internetten yaptıkları satışlara ait e-arşiv faturalarını elektronik ortamda iletmeleri ve söz konusu faturalarda gösterilmesi istenen bilgilere yer vermeleri zorun olacaktır.

———————————————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.