Ecrimisil borçlarının yapılandırılması

30 Temmuz 2016     Sirkü 1145

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan Seri B sıra 10 nolu Tahsilat genel tebliği ile;

Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış yatırım veya işletme belgesi bulunan konaklama tesislerinin yatırımcı veya işletmecisi olan gerçek ve tüzel kişilerin Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazları izinsiz kullanımlarından dolayı ödemeleri gereken ecrimisil borçlarından vergi dairelerine intikal etmiş olanların, yapılandırılmasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğ aşağıda özetlenmiştir. 

Kapsama giren borçlar

Borçluların ecrimisil borçlarını yapılandırarak ödeyebilmeleri için bu borcun;

a) 26/4/2016 tarihi itibarıyla (bu tarihdahil) vadesi geldiği halde ödenmemiş olması,

b) 6183 sayılı AATUH Kanun kapsamında takip ve tahsil edilmek üzere vergi dairelerine gönderilmiş olması,

gerekmektedir.

Turizm belgesi olmayanlardan aranılan ecrimisil alacaklarının fıkra kapsamında yapılandırılması mümkün bulunmamaktadır.

Borçlular, vergi dairelerine takip için intikal etmiş olan tüm ecrimisil borçları için fıkra hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunabilirler. 

Başvuru süresi ve şekli

1) Borçluların 31/8/2016 tarihi mesai saati bitimine kadar bağlı bulunulan vergi dairesine bu Tebliğ ekinde yer alan başvuru dilekçesiyle başvurulması gerekmektedir. Başvuru dilekçesine turizm belgesinin noter tasdikli bir örneği eklenir. Bizzat yapılan başvurularda turizm belgesinin aslının ibrazı koşuluyla noter tasdiki bulunmayan örnek de kabul edilecektir. Vergi dairesince örneğin aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra belge aslı iade edilir.

2) Borçluların birden fazla vergi dairesine olan ecrimisil borçları için her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurmaları gerekmektedir.

3) Borçlular, bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan ya da posta yoluyla şahsen veya kanuni temsilcileri aracılığıyla başvurabilirler. Tüzel kişiler ya da tüzel kişiliği haiz olmayan teşekküller için fıkradan yararlanma başvuruları bunlar adına kanuni temsilcileri tarafından yapılacaktır.

4) Başvuru dilekçesinin taahhütlü posta veya APS ile gönderilmesi halinde postaya verildiği tarih; adi posta ile gönderilmesi halinde ise vergi dairesinin kayıtlarına intikal ettiği tarih başvuru tarihi olarak dikkate alınacaktır. Posta yoluyla yapılacak başvurularda turizm belgesinin noter tasdikli örneğinin başvuru dilekçesi ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

5) Borçluların, fıkra kapsamına giren ecrimisil borçlarının tamamının veya bir kısmının yapılandırılmasını talep etmeleri mümkün bulunmaktadır.

6) Başvuru dilekçesinin alınması üzerine vergi dairelerince, borçlunun fıkra hükmünden yararlanıp yararlanamayacağını tespit ve varsa ihtilafı sona erdirmek üzere başvuru dilekçesi ve eklerinin birer örneği ileecrimisil borçlarının dönem, vade ve tutarını gösteren bir yazıyla milli emlak birimlerine aktarılarak;

 a) Fıkradan yararlanmak isteyenin fıkra kapsamında turizm belgesine sahip olup olmadığı,

 b)Ecrimisil ihbarnamesine veya ecrimisil düzeltme ihbarnamesine karşı dava açılıp açılmadığı veya kanun yollarına başvurulup başvurulmadığı,

hususlarının tespiti ve ihtilafın varlığı halinde feragatin sağlanması istenilecektir. 

İhtilaflı ecrimisil alacakları 

Yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların diğer şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.

Bu nedenle yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin dava açmamaları, dava açmış olmaları halinde davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları, başvurmuşlarsa vazgeçmeleri şart olduğundan; borçluların gerek ihbarnamelere gerekse takip işlemlerine karşı açmış oldukları davalardan ve/veya kanun yollarından kayıtsız ve şartsız feragat etmeleri gerekmektedir. 

Yapılandırılacak borcun tespiti ve ödenmesi

1) 26/4/2016 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ecrimisil borçları ile bu tarihe kadar (bu tarih hariç) hesaplanacak gecikme zamları yapılandırılacaktır.

2) Hesaplanan tutarların toplamının Eylül/2017, Eylül/2018 ve Eylül/2019 aylarında olmak üzere üç eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

3) Taksitlere, 26/4/2016 tarihinden taksit ödeme sürelerinin sonuna kadar herhangi bir zam ve faiz uygulanmayacaktır. 

Örnek 1- Borçlu, 19/3/2014 vadeli 150.000,00 TL tutarında ecrimisil borcu için fıkra hükmünden yararlanmak üzere vergi dairesine başvurmuştur.

 Ecrimisil borcunun vade tarihi olan 19/3/2014 tarihinden 26/4/2016 tarihine kadar (bu tarih hariç) bu borç için hesaplanan gecikme zammı tutarı 52.920,30 TL’dir (Örneklerdeki gecikme zammı hesaplamalarında aylık %1,40 oranı esas alınmıştır.).

Ecrimisil ile gecikme zammının toplamı olan 202.920,30 TL üçe bölünmek suretiyle ödenecek taksit tutarı bulunacaktır.

Borçlunun ödeyeceği taksit tutarları ve vadeleri aşağıdaki gibidir.

Süresinde ödenmeyen taksitler 

1) Taksitlerin süresinde ödenmemiş veya eksik ödenmiş olması, sonraki taksitlerin fıkra kapsamında ödenmesine engel değildir.

2) Süresinde ödenmeyen ya da eksik ödenen taksit tutarları, her bir taksidin vade tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar (bu tarih dahil) geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte, bu Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilecektir. 

Örnek 2- Örnek 1’deki 30/9/2017 vadeli 67.640,10 TL tutarındaki birinci taksidin 13/2/2018 tarihinde ödendiği varsayıldığında, borçludan taksidin vade tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar (bu tarih dahil) geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanan 4.198,49 TL tutarındaki gecikme zammı ile birlikte toplam 71.838,59 TL’nin tahsil edilmesi gerekmektedir. 

Örnek 3- Örnek 1’deki 30/9/2018 vadeli 67.640,10 TL tutarındaki ikinci taksidin 20.000,00 TL’lik kısmı süresinde ödenmiştir. Kalan taksit tutarının 10/4/2019 tarihinde ödendiği varsayıldığında, borçludan taksidin vade tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar (bu tarih dahil) geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanan 4.224,25 TL tutarındaki gecikme zammı ile birlikte toplam 51.864,35 TL’nin tahsil edilmesi gerekmektedir.

 —————————————————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımakta olup içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazı tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.