Basit usuldeki mükelleflerce hesaplanan KDV nin indirilip indirilemeyeceği  

5 Şubat 2016     Sirkü 1108

 

Bilindiği üzere KDV Kanunun 17/4-a maddesi gereği;

Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf esnaf ile basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından yapılan teslim ve hizmetler KDV istisnadır.

Bu istisnaya rağmen basit usule tabi mükelleflerin uygulamada zaman zaman mal ve hizmet satışlarında düzenledikleri belgelerde KDV hesapladıkları ve alıcılardan KDV yi tahsil ettikleri görülmektedir.

Konu ile ilgili olarak KDV Genel uygulama tebliği II / F-4.2 diğer istisnalar bölümü,

Gelir Vergisi Kanununa göre basit usulde vergilendirilen mükelleflerin yaptıkları teslim ve hizmetlerde işlem bedeli üzerinden KDV hesaplanmaz, bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek belgelerde KDV gösterilmez veya “KDV dâhildir” mealinde bir şerhe yer verilmez. 

Düzenledikleri belgelerde KDV gösteren veya “KDV dâhildir” mealinde bir şerhe yer veren basit usulde vergilendirilen mükellefler, belgede ayrıca gösterilen veya iç yüzde yoluyla hesaplanan vergi tutarını 3065 sayılı Kanunun (8/2) inci maddesi gereğince beyan eder ve öderler. Ancak verilen beyannamede alışlar dolayısıyla yüklenilen vergiler indirilmez. Yüklenilen bu vergi tutarı, Gelir Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde gider veya maliyet olarak dikkate alınabilir. 

Vergi daireleri, kendiliğinden başvuran ya da bu şekilde işlem yaptıkları vergi idaresince tespit edilen basit usule tabi gelir vergisi mükellefleri için geçici KDV mükellefiyeti tesis etmek suretiyle gerekli işlemi yapar.

Hükmünü içermektedir.

Bu hüküm gereği, basit usule tabi mükelleflerin tahsil ettikleri bu KDV yi geçici mükellefiyet kaydı açtırılarak Vergi Dairesine ödemeleri gerektiği için bu kez karşımıza alıcıların bu KDV yi indirim konusu yapıp yapamayacağı sorunu çıkmaktadır.

Vergi İdaresi tarafından 15.09.2003 tarihli ve KDV.MUK.B.07.4.DEF.0.34.18.25.5386 sayılı özelge ile;

Basit usule tabi esnaflar tarafından yersiz tahsil edilen katma değer vergisinin ilgili dönem KDV beyannamesinde beyan edilerek, vergi dairesine ödenmesi gerektiği, yersiz uygulanan vergiye muhatap olan kişilerin gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmaları halinde alınan KDV indirim konusu yapılabileceği, gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmamaları halinde ise, bu kişilere iade edilmek üzere KDV’ni tahsil eden basit usule tabi mükellef ile vergiye muhatap olan kişilerin birlikte vergi dairesine başvurmaları gerektiği.”

Bildirilmiştir.

Tebliğde ve özelge de yer verilen görüş dikkate alındığında, basit usule tabi bir mükellefin düzenlediği faturada “KDV dahildir” şeklinde bir şerh varsa veya ayrıca KDV hesap edilmiş ise bu durumda KDV yi beyan etmek ve ödemek zorundadır. Öte yandan mal veya hizmeti satın alanın gerçek usulde KDV mükellefi olması halinde ödenen bu KDV indirim konusu yapılabilecektir.

Ancak, İndirim konusu yapılmadan önce mal veya hizmet alımında bulunan gerçek usule tabi mükellefin basit usule tabi mükelleften geçici olarak KDV mükellefiyetini açtırdığına ve kendisine kesmiş olduğu faturalardaki KDV yi beyan edip ödediğine dair Vergi Dairesinden alınmış bir belge veya vesaik talep ederek bu belgeyi saklamasında yarar vardır.

 ———————————————————-

Hatırlatma:

Sirkülerlerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımakta olup içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.