Gelir ve Kurumlar vergisi iadeleri

1 Şubat 2016     Sirkü 1107

Gelir İdaresi Başkanlığınca Gelir ve kurumlar vergisi iade talepleri ile ilgili olarak iade işlemlerine hız kazandırılması, iade işlemleri açısından asgarî bir standart getirilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla yapılan düzenlemeler çerçevesinde 99 sıra nolu Gelir Vergisi sirküsü yayımlandı.

Anılan sirküde, gelir ve kurumlar vergisi iade taleplerinde bazı bilgi ve belgelerin elektronik ortamda alınacağına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu sirkü gereğince, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 2015 ve izleyen vergilendirme dönemlerine yönelik iade taleplerini “Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemini (GEKSİS)” kullanmak suretiyle yapacaklardır.

İade talebinin GEKSİS sistemi kullanılarak yapılacağı İşlemler

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;

– Mükerrer 120 inci maddesi kapsamında iadesi gereken geçici vergilerden ve

– 121 inci maddesi kapsamında, Kanunun 94 üncü (Vergi tevkifatı) ve geçici 67 inci maddeleri uyarınca tevkif edilmiş vergilerden kaynaklanan gelir vergisi iade talepleri ile

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun;

– 32 inci maddesi kapsamında Gelir Vergisi Kanununun ilgili hükümlerine göre ödenen geçici vergilere ilişkin iade taleplerinde ve

– 34 üncü maddesi kapsamında Kanunun 15 (Vergi kesintisi) ve 30 uncu (Dar mükellefiyette vergi kesintisi) maddeleri ile Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 inci maddesi uyarınca tevkif edilmiş vergilerden kaynaklanan kurumlar vergisi iade taleplerinde,

Maliye Bakanlığı tarafından gerekli görülen bilgi ve belgeler elektronik ortamda verilecektir.

Diğer Hususlar 

  1. İade talebine ilişkin olarak elektronik ortamda alınması uygun görülen liste ve/veya tablolar dışında kalan diğer belgelerin önceden olduğu gibi vergi dairesine intikal ettirilmesi gerekmektedir.
  1. Vergi daireleri mükelleflerin iade taleplerini, sistem tarafından üretilecek Gelir ve Kurumlar Vergisi İadesi Kontrol Raporu çerçevesinde değerlendirerek ilgili Gelir Vergisi Genel Tebliğlerinde ve Sirkülerlerinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sonuçlandıracaktır.
  1. Mükelleflerin iade taleplerinin, 252 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen esas ve süreler itibarıyla geçerlilik kazanacağı tabiidir.
  1. Mükellefler talep ettikleri iadenin konusuna ve beyan ettikleri kazanç türlerine göre Maliye Bakanlığının uygun göreceği liste ve tabloları aşağıdaki esaslara uygun olarak elektronik ortamda göndereceklerdir: a) Her bir tevsik edici belge, fatura düzenleme limitinin altında kalsa dahi, bu liste ve tablolara ayrı ayrı girilecektir. b) Aynı mükelleften yapılan alımlar, bu liste ve tablolara belge bazında ayrı ayrı girilecektir.
  1. Liste ve tabloların doldurulmasında uyulacak kurallara internet vergi dairesinden ulaşılması mümkündür.
  1. Elektronik ortamda alınan belgelerin ayrıca kâğıt ortamında verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 —————————————

Hatırlatma:

Sirkülerlerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımakta olup içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.