Genç girişimci istisnası ile diğer indirimler

10 Şubat 2016     Sirkü 1109

“Bugünkü resmi gazetede yayımlanan 6663 sayılı kanunla 193 sayılı GVK kanuna eklenen mükerrer 20 inci madde ile yeni bir istisna olarak genç girişimcilerde kazanç istisnası eklendi. Ayrıca diğer indirimlere ilave indirim geldi.

Bu düzenlemeye göre Genç girişimcilerde kazanç istisnası

  • Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan

 ve

  • Mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış

Tam mükellef gerçek kişilerin,

Faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden istisna edilerek uygulanacak.

İstisnanın uygulanabilmesi için

-İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,

-Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmaz.),

-Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması,

-Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,

-Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

Gerekmektedir.

Bu istisnanın, bu Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Ayrıca 89 uncu maddenin birinci fıkrasına eklenen 15 nolu bent

“15. Basit usulde tespit edilen ticari kazançların yıllık 8.000 Türk lirasına kadar olan kısmı (Bu Kanunun mükerrer 20 inci maddesinde yer alan kazanç istisnasından faydalananlar bu bent hükmünden yararlanamaz. Bu bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.). 

hükmü gereği,

Ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2016 yılı için basit usulde ki matrahlarının 8.000 TL sini diğer indirim olarak düşebilecekler

Söz konusu istisna 2016 yılı gelirine uygulanabilecek ve belirlenen 8000 TL lik had her yıl yeniden değerleme oranına göre artırılacak.

—————————————

Hatırlatma:

Sirkülerlerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımakta olup içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.