İnternet üzerinden yurt dışına verilen hizmetler

5 Ekim 2015     Sirkü 1076

 

İnternet üzerinden yurt dışında mukim firmaya (İngiltere de mukim firmaya) verilen   hizmetlerin vergilendirilmesi hakkında Bursa Vergi Dairesi Başkanlığınca verilen 19.06.2015 tarih ve 17192610-120 [ÖZG-14/71]-131 sayılı özelgesi aşağıda özetlenmiştir.

– Yurt dışında mukim firmaya internet üzerinden eğitimi destekleyici ders programı ve dijital materyal (test) hazırlama hizmetinin şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılması halinde serbest meslek faaliyeti olarak değerlendirilir. Dolayısıyla bu faaliyet nedeniyle elde edilen kazançların yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

– Yurt dışında mukim firmaya internet üzerinden verilen eğitimi destekleyici ders programı ve dijital materyal (test) hazırlama hizmeti, Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinde sayılan hizmetler arasında değerlendirilemeyeceğinden, söz konusu faaliyetten elde edilen kazançların %50’sinin gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Öte yandan Çifte Vergilendirmeyi önleme anlaşması yönünden bir Türkiye mukiminin Örneğin İngiltere’deki bir firmaya İngiltere’ye gitmeksizin Türkiye’de icra ettiği serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği gelir, yalnızca Türkiye’de vergilendirilebilecektir.

 KDV açısından ise KDV Genel Uygulama Tebliğinin II/A-2 nci bölümünde de hizmet ihracına yönelik;

– Hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapıldığının, yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen fatura ve benzeri belge ile tevsik edileceği,

 – Hizmetten yurt dışında faydalanılmasında kastın, Türkiye’de yurt dışındaki müşteri için yapılan hizmetin, müşterinin yurt dışındaki iş, işlem ve faaliyetleri ile ilgisinin olması, Türkiye’deki faaliyetleri ile ilgisinin bulunmaması olduğu,

açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, yurt dışında mukim olan şirkete internet üzerinden verilecek olan eğitimi destekleyici ders programı ve digital materyal hazırlama hizmeti, yukarıda sayılan şartları birlikte taşıması halinde hizmet ihracı kapsamında değerlendirilecek ve bu hizmete ait faturada katma değer vergisi hesaplanmayacaktır.

 ———————————————————

Hatırlatma:

Sirkülerlerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımakta olup içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.