ÖTV de diğer İstisnalar

30 Eylül 2015     Sirkü 1075

  1.  Askeri Amaçlı İstisna

1.1. İstisnanın Kapsamı

 Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca, (I) sayılı listede yer alan malların Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının ihtiyacı için bu kuruluşlara veya bunların gerek göstermeleri üzerine ve işlemlerin bunlar adına yapılması koşuluyla akaryakıt ikmalini yapanlara teslimi ÖTV den istisnadır.

1.2. İstisnadan Yararlanabilecekler

Askeri amaçlı istisnadan Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı yararlanabilir.

1.3. İstisnadan Yararlanabilecek Kurumlardan Belge Alınması Zorunluluğu

ÖTV mükellefleri ile EPDK’ dan dağıtıcı/dağıtım lisansı veya ihrakiye teslim lisansını haiz şirketler, yukarıda adı geçen kurumlardan bu kurumların askeri amaçlı istisna kapsamında satın almak istedikleri malların cinsi ve miktarının belirtildiği bir belgeyi almadıkça söz konusu uygulama uyarınca mal teslim edemez.

1.4. İstisna Kapsamında ÖTV Mükelleflerinin Mal Teslimi ve Beyanı

İstisnadan yararlanabilecek kurumların, askeri amaçlı istisna kapsamında satın almak istedikleri malların cinsi ve miktarının belirtildiği belgelerin ÖTV mükelleflerine verilmesi üzerine, ÖTV mükellefleri, bu kurumlara veya bunların akaryakıt ikmalini yapan kuruluşlara yapacağı teslimlerde ÖTV hesaplamaz.

ÖTV mükellefleri söz konusu istisna kapsamındaki mal tesliminde, hesaplanacak ÖTV tutarını fatura bedeline dahil etmez ancak fatura bedeline dahil etmedikleri ÖTV tutarını düzenledikleri faturada “ÖTV Kanununun 7/1-a Maddesi Kapsamında Hesaplanıp Fatura Bedeline Dahil Edilmeyen ÖTV Tutarı ……………. TL’dir.” şerhi ile gösterir.

ÖTV mükellefleri bu suretle fatura bedeline dâhil etmedikleri ÖTV tutarlarını ve teslim ettikleri mal miktarlarını, (1) numaralı ÖTV beyannamesinin “İstisnalar ve İndirimler” bölümünün “İstisnalar” kısmında yer alan “Askeri Amaçlı İstisna” ibaresini seçerek bu istisna kapsamında beyanda bulunur.

Ayrıca ÖTV mükellefleri, bu teslimin yapıldığı döneme ilişkin verilen ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan “Askeri Amaçlı İstisna” kısmına, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi kapsamında yapılan teslimler nedeniyle düzenledikleri fatura bilgileri, yukarıda belirtilen belge bilgileri ile Gelir İdaresi Başkanlığınca istenebilecek diğer bilgileri girerler.

1.5. Rafinerilerden ÖTV Ödenerek Alınan Mallar ile ÖTV Mükelleflerinden ÖTV Ödenerek Alınan Doğal Gazın İstisna Kapsamında Teslim ve Beyanı

EPDK’ dan dağıtıcı/dağıtım lisansı veya ihrakiye teslim lisansını haiz şirketler, rafinericilerden ÖTV ödeyerek aldıkları mallar ile ÖTV mükelleflerinden ÖTV ödeyerek aldıkları doğal gazı askeri amaçlı istisna kapsamındaki tesliminde, teslim ettikleri mallara ilişkin düzenleyecekleri faturalarda, ödenen ÖTV tutarını teslim bedeline dâhil etmezler. Bu teslimlere ilişkin olarak düzenlenen faturada teslim bedeline dâhil edilmeyerek tahsil edilmeyen ÖTV tutarı “ÖTV Kanununun 7/1-a Maddesi Kapsamında Tahsil Edilmeyen ÖTV Tutarı  ……………. TL’dir.” şerhi ile gösterilir.

Söz konusu şirketlerin bu suretle rafinericilerden alarak teslim ettikleri mallar için tahsil etmediği ÖTV tutarları, aynı rafinericiden daha sonra alacakları mallara dair hesaplanacak ÖTV tutarından; ÖTV mükelleflerinden alarak teslim ettikleri doğal gaz için tahsil etmediği ÖTV tutarları ise aynı doğal gaz şirketinden daha sonra alacakları mallara dair hesaplanacak ÖTV tutarından mahsup edilebilir. Mahsup için, bu şirketlerin işletme yetkililerince imzalanarak ve kaşe tatbik edilerek onaylanmış, istisna kapsamında teslim edilen mallara ilişkin teslim miktarı, tutarı, tarihi ve birimi de içeren liste ile bu teslimler için düzenlenen faturaların fotokopileri ve istisnaya dayanak olan belge fotokopilerinin ekli olduğu söz konusu belge bilgilerinin yer aldığı listenin ilgili rafinericilere ya da doğal gaz şirketlerine verilmesi şarttır.

Rafinericiler ile doğal gaz teslim eden ÖTV mükellefleri, mal teslimlerine ilişkin olarak mahsuplaşma yapılmadan önce hesapladıkları ÖTV tutarlarının tamamını, mahsuplaşmanın yapıldığı vergilendirme dönemine ilişkin olarak verecekleri (1) numaralı ÖTV beyannamesinin “Vergi Bildirimi” bölümünün ilgili kısmında beyan eder. Bu işlemi takiben, rafinericiler ile doğal gaz teslim eden ÖTV mükellefleri askeri amaçlı istisna kapsamında teslim edilen mallar ile ilgili mahsup edilerek tahsil edilmeyen ÖTV tutarlarını ve bu mahsuba ilişkin miktar bilgilerini mahsuplaşmanın yapıldığı vergilendirme dönemine ait beyannamenin “İstisnalar ve İndirimler” bölümünün “Diğer İndirimler” kısmında yer alan “Askeri Amaçlı İstisna Kapsamında Yapılan Mahsuplar” ibaresini seçerek, mahsup işlemini gerçekleştirir.

Ayrıca, rafinericiler ile doğal gaz teslim eden ÖTV mükellefleri, mahsuplaşmanın yapıldığı vergilendirme dönemine ilişkin olarak verecekleri ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan “Askeri Amaçlı İstisna” kısmına, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi kapsamında yapılan teslimler nedeniyle yukarıda belirtilen şirketlerce düzenlenen ve mahsuplaşmanın dayanağını oluşturan fatura bilgileri, istisnaya dayanak olan ilgili kurum yazı bilgileri ile Gelir İdaresi Başkanlığınca istenebilecek diğer bilgileri girer.

Diğer taraftan mahsup talebinin EPDK’ dan dağıtıcı/dağıtım lisansı veya ihrakiye teslim lisansını haiz şirketler tarafından istisna kapsamında teslim edilen malların teslim tarihini takip eden ay başından itibaren bir yıl içerisinde yapılması gerekir.

1.6. Sorumluluk

Askeri amaçlı istisna kapsamında mal teslim edenlerin bu istisna uygulamasında belirlenen usul ve esaslara uymamaları halinde, adlarına Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilir.

Ayrıca söz konusu istisna kapsamında mal teslim edenlerin bu istisna uygulamasında belirlenen usul ve esaslara uymamaları nedeni ile vergi ziyaına sebebiyet vermeleri halinde, ziyaa uğratılan vergi bunlar adına tarh olunur ve bu tarhiyata Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesine göre vergi ziyaı cezası kesilir.

2. Petrol Arama ve İstihsal Faaliyetlerinde İstisna

2.1. İstisnanın Kapsamı

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi hükmünce, (I) sayılı listede yer alan malların, 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu hükümlerine göre petrol arama ve istihsal faaliyetlerinde kullanılmak üzere bu faaliyetleri yapanlara teslimi ÖTV den istisnadır.

2.2. İstisnadan Yararlanabilecekler

Petrol arama ve istihsal faaliyetlerine yönelik istisnadan petrol arama ve istihsal faaliyetinde bulunan kuruluşlar yararlanabilir.

2.3. İstisna Kapsamında Alınmak İstenen Malların Listesinin Onaylanması

Petrol arama ve istihsal faaliyetlerine yönelik istisnadan yararlanmak isteyenler, satın almak istedikleri ürünlere ilişkin listeyi bir yazı ekinde Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne vererek onaylanmasını talep ederler. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, istisna kapsamında satın alınmak istenen malların petrol arama ve istihsal faaliyetinde kullanılacak ürünler olup olmadığını kontrol eder ve bu listeyi onaylar.

2.4. İstisna Kapsamında ÖTV Mükelleflerinin Mal Teslimi ve Beyanı

Petrol arama ve istihsal faaliyetlerinde istisna, Türk Petrol Kanununda belirtilen; bir petrol hakkı sahibine ya da onun adına hareket eden temsilcisi veya Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce kabul edilmiş müteahhidine yapılacak teslimlerde uygulanır. İstisna uygulanacak olan ürünlerin bu kişi veya kuruluşlar tarafından münhasıran petrol arama ve istihsal faaliyetlerinde kullanılması zorunludur.

Petrol arama ve istihsal faaliyetlerine yönelik istisnadan yararlanmak isteyenlerin, Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce onaylanmış malların listesinin aslı veya noter onaylı bir örneğini ÖTV mükelleflerine vermek suretiyle, satın alacakları ürünler için ÖTV uygulanmamasını talep etmeleri gerekir.

ÖTV mükellefleri bu talepler üzerine söz konusu istisna kapsamındaki mal teslimlerinde, hesaplanacak ÖTV tutarını fatura bedeline dâhil etmez ancak fatura bedeline dâhil edilmeyen ÖTV tutarını düzenledikleri faturada “ÖTV Kanununun 7/1-b Maddesi Kapsamında Hesaplanıp Fatura Bedeline Dâhil Edilmeyen ÖTV Tutarı ……………. TL’dir.” şerhi ile gösterir.

ÖTV mükellefleri bu suretle fatura bedeline dâhil etmedikleri ÖTV tutarlarını ve teslim ettikleri mal miktarlarını, (1) numaralı ÖTV beyannamesinin “İstisnalar ve İndirimler” bölümünün “İstisnalar” kısmında yer alan “Petrol Arama ve İstihsal Faaliyetlerinde İstisna” ibaresini seçerek bu istisna kapsamında beyan eder.

Ayrıca ÖTV mükellefleri, bu teslimin yapıldığı döneme ilişkin verilen ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan “Petrol Arama ve İstihsal Faaliyetlerinde İstisna” kısmına, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi kapsamında yapılan teslimler nedeniyle düzenledikleri fatura bilgileri, yukarıda belirtilen Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce onaylanmış mallara ilişkin liste bilgileri ile Gelir İdaresi Başkanlığınca istenebilecek diğer bilgileri girer.

2.5. ÖTV Ödenerek Alınan Malların İstisna Kapsamında Teslim ve Beyanı

EPDK’ dan dağıtıcı/dağıtım lisansı veya ihrakiye teslim lisansını haiz şirketler, ÖTV ödeyerek aldıkları malları petrol arama ve istihsal faaliyetlerinde kullanacaklara istisna kapsamındaki tesliminde, teslim ettikleri mallara ilişkin düzenlenen faturalarda, ödenen ÖTV tutarını teslim bedeline dâhil etmez ancak fatura bedeline dahil edilmeyerek tahsil edilmeyen ÖTV tutarı “ÖTV Kanununun 7/1-b Maddesi Kapsamında Tahsil Edilmeyen ÖTV Tutarı  ……………. TL’dir.” şerhi ile gösterilir.

Söz konusu şirketlerin bu suretle ÖTV mükelleflerinden alarak teslim ettikleri mallar için tahsil etmediği ÖTV tutarları, aynı ÖTV mükellefinden daha sonra alacakları mallara dair hesaplanacak ÖTV tutarından mahsup edilebilir. Mahsup için, bu şirketlerin işletme yetkililerince imzalanarak ve kaşe tatbik edilerek onaylanmış, istisna kapsamında teslim edilen mallara ilişkin teslim miktarı, tutarı, tarihi ve birimi de içeren liste ile bu teslimler için düzenlenen faturaların fotokopileri ve petrol arama ve istihsal faaliyetlerine yönelik istisnaya dayanak olan Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce onaylanmış listenin noter onaylı bir örneği ile bu listelerin bilgilerinin yer aldığı özet bir listenin ÖTV mükelleflerine verilmesi şarttır.

ÖTV mükellefleri, mal teslimlerine ilişkin olarak mahsuplaşma yapılmadan önce hesapladıkları ÖTV tutarlarının tamamını, mahsuplaşmanın yapıldığı vergilendirme dönemine ilişkin olarak verecekleri (1) numaralı ÖTV beyannamesinin “Vergi Bildirimi” bölümünün ilgili kısmında beyan eder. Bu işlemi takiben ÖTV mükellefleri petrol arama ve istihsal faaliyetlerinde istisna kapsamında teslim edilen mallar ile ilgili mahsup edilerek tahsil edilmeyen ÖTV tutarlarını ve bu mahsuba ilişkin miktar bilgilerini mahsuplaşmanın yapıldığı vergilendirme dönemine ait beyannamenin “İstisnalar ve İndirimler” bölümünün “Diğer İndirimler” kısmında yer alan “Petrol Arama ve İstihsal Faaliyetlerinde İstisna Kapsamında Yapılan Mahsuplar” ibaresini seçerek, mahsup işlemini gerçekleştirir.

Ayrıca ÖTV mükellefleri, mahsuplaşmanın yapıldığı vergilendirme dönemine ilişkin olarak verecekleri ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan “Petrol Arama ve İstihsal Faaliyetlerinde İstisna” kısmına, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi kapsamında yapılan teslimler nedeniyle yukarıda belirtilen şirketlerce düzenlenen ve mahsuplaşmanın dayanağını oluşturan fatura bilgileri, istisnaya dayanak olan Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce onaylanmış liste bilgileri ile Gelir İdaresi Başkanlığınca istenebilecek diğer bilgileri girer.

Diğer taraftan mahsup talebinin EPDK’ dan dağıtıcı/dağıtım lisansı veya ihrakiye teslim lisansını haiz şirketler tarafından istisna kapsamında teslim edilen malların teslim tarihini takip eden ay başından itibaren bir yıl içerisinde yapılması gerekir.

2.6. Sorumluluk

Petrol arama ve istihsal faaliyetlerinde istisna kapsamında mal teslim edenlerin bu istisna uygulamasında belirlenen usul ve esaslara uymamaları halinde, adlarına Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilir.

Ayrıca söz konusu istisna kapsamında mal teslim edenlerin bu istisna uygulamasında belirlenen usul ve esaslara uymamaları nedeni ile vergi ziyaına sebebiyet vermeleri halinde, ziyaa uğratılan vergi bunlar adına tarh olunur ve bu tarhiyata Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesine göre vergi ziyaı cezası kesilir.

  1. Tasfiyelik Malların Kamu Kurumlarına Bedelsiz Teslimlerinde İstisna

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendi hükmüne göre, (I) sayılı listede yer alan malların, Gümrük Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinin tabii afetler, bulaşıcı hastalıklar ve benzeri olağanüstü durumlarda genel ve özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere ve bunların teşkil ettikleri birliklere bedelsiz teslimi ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 16/A maddesi uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinin bu bentte sayılanlara bedelsiz teslimi vergiden müstesnadır.

Bu istisna, (I) sayılı listede yer alan malların Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinin genel ve özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere ve bunların teşkil ettikleri birliklere bedelsiz tesliminde ve Gümrük Kanunu uyarınca tabii afetler, bulaşıcı hastalıklar ve benzeri olağanüstü durumlarda yukarıda sayılanlara bedelsiz tesliminde uygulanabilir. Dolayısıyla bu amaçla yapılan teslimlerde ÖTV mükelleflerince herhangi bir bedel alınması halinde, söz konusu istisna uygulanamaz.

  1.  Özel Tüketim Vergisi Kanunundaki İthalat İstisnalarının (I) Sayılı Liste Bakımından Durumu

(I) sayılı listedeki mallar bakımından vergiyi doğuran olay, bu listedeki malların ithalatçıları tarafından tesliminde meydana geldiğinden, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 inci maddesinin (6) ve (7) numaralı fıkralarında düzenlenen ve söz konusu fıkraların hükümlerine istinaden Gümrük Kanunundan kaynaklanan ithalat istisnaları, bu malların ithalatı sırasında uygulanmaz.

Ancak bahse konu ithalatlara ilişkin ilgili gümrük rejimlerinin ihlali halinde vergiyi doğuran olay gerçekleşeceğinden, genel hükümler çerçevesinde işlem tesis edilir.

Örneğin, dahilde işleme rejimi, ihracatı taahhüt edilen ürünlerin elde edilmesinde kullanılan malların, ithalat vergileri ödenmeksizin ithal edilmesine imkan sağlayan bir rejimdir. Buna göre  (I) sayılı listede yer alan malların dahilde işleme rejimi kapsamında ithalinde ÖTV istisnası uygulanmaz. Ayrıca dâhilde işleme rejimi kapsamında, imalatta kullanılacak malların yurt içinden temin edilmesi de ÖTV den istisna değildir.

  1.  İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde İstisna

5.1. İstisnanın Kapsamı

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7/A maddesi ile (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13, ve 2710.19.45.00.12 G.T.İ.P. numaralı malların; 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile Petrol Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Bakanlar Kurulunca belirlenen sınır kapılarında, Gümrük Kanununun ihracat rejimi kapsamında yurtdışına çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların depolarına (araçların ve soğutucu ünitelerin standart yakıt deposu miktarlarını aşmamak kaydıyla) yalnızca yurt dışına çıkışlarda teslimi ÖTV den istisnadır. Ayrıca, bu maddede düzenlenen istisnaya ilişkin usul ve esasları belirleme, istisnayı bu maddeye göre işlem yapanlara verginin iadesi yöntemi ile uygulama konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

Kanunun 7/A maddesine ilişkin olarak yayımlanan 26/6/2006 tarihli ve 2006/10784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesi ile söz konusu istisnanın; Ambarlı, Mersin, Gürbulak, Çanakkale Kepez, Çeşme, Pendik, İpsala, Tekirdağ, Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarındaki gümrüklü sahalarda uygulanacağı belirtilmiştir.

Bu istisna, aşağıda belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde uygulanır.

5.2. Tanımlar

Bu uygulamada;

Araç: Gümrük Kanununun ihracat rejimi kapsamında yurtdışına çıkarılacak eşyayı taşıyan ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen ve taşınan eşyanın durumuna göre C1, C2, L2 ve M3 yetki belgelerini haiz bir işletmeye kayıtlı taşıyıcılarının (C1, C2, L2 ve M3 belgelerini haiz bir işletmeye kayıtlı olma şartı yalnızca Türk plakalı araçlar için geçerlidir); kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorklarını,

Bayi: EPDK tarafından akaryakıt alt başlığı ve istasyonlu bayilik kategorisi altında verilen bayilik lisansı sahiplerini,

Kararname: 26/6/2006 tarihli ve 2006/10784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını,

Motorin: Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde  2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12 G.T.İ.P. numaraları ile yer alan malları,

Rafinerici ve Dağıtıcı: Petrol Piyasası Kanununda tanımlanan “Rafinerici” ve “Dağıtıcı”yı,

Sınır Kapıları: Kararname eki Kararın 1 inci maddesinde belirtilen sınır kapılarını,

Standart Yakıt Deposu: Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin (9) numaralı fıkrasının (c) bendi hükmü kapsamında gümrük vergisi istisnası uygulanan standart depoları

ifade eder.

5.3. Bayilerin Lisans Alma ve Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Zorunluluğu

Araçlara istisna kapsamında yapılacak motorin teslimi yalnızca; bayiler tarafından 58 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğde belirtilen ödeme kaydedici cihazların bağlı olduğu akaryakıt pompaları vasıtasıyla yapılır. Bununla birlikte 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde, yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanımına başlanıldığı tarihten itibaren ilgili mevzuat uyarınca işlem yapılır.

İstisna kapsamında motorin teslim edecek olan bayiler, ödeme kaydedici cihazlarını bağlatma ve lisans alma tarihleri ile ödeme kaydedici cihaz belgesi ve bayilik lisanslarının birer örneklerini istisna kapsamında motorin teslimine başladıkları tarihi takip eden 10 gün içerisinde, KDV yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine verirler.

5.4. Bayiler Tarafından İstisna Kapsamında Yapılacak Motorin Teslimi

Bayilerin sınır kapılarında ihraç malı taşıyan araçlara istisna kapsamında motorin tesliminde bulunabilmeleri için, bu Tebliğ ekinde (EK:1A) olarak yer alan “İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimine İlişkin Talep ve Taahhütname”yi iki örnek olarak düzenleyerek bir örneğini KDV yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesine ikinci örneğini ise dağıtıcının kendisine, söz konusu malı ilk teslim aldıkları tarihten önce vermeleri gerekir.

Bayiler istisna kapsamında vergisiz olarak dağıtıcılardan satın alacakları motorinleri, kendi ihtiyaçları için kullanamayacakları gibi söz konusu bu motorinleri istisna kapsamı dışında satamaz ve devredemezler. Bayiler istisna kapsamındaki motorinleri, yalnızca Gümrük Kanununun ihracat rejimi kapsamında yurtdışına çıkarılacak eşyayı taşıyan ve bu uygulamada tanımlanan araçların standart yakıt depolarına teslim ederler. İstisna kapsamında araçlara motorin teslim eden bayiler, her bir teslime ilişkin olarak; teslim edilen motorin ve ihraç malı taşıyan araçlara ilişkin bilgiler ile ihraç malının gümrük çıkış beyannamesi numarasını bu Tebliğ ekinde (EK:1B) olarak yer alan “İhraç Malı Taşıyan Araçlara Vergiden İstisna Motorin Teslimine İlişkin Bildirim Formu”na işler. Öte yandan bayilerce takvim yılının birer aylık dönemleri itibariyle düzenlenen bu formun bir örneğinin, işletme yetkililerince imzalanıp kaşe tatbik edilmek suretiyle onaylandıktan sonra takip eden ayın 10 uncu günü akşamına kadar dağıtıcıya verilmesi gerekir.

Bayiler, her takvim yılının 1 inci ve 2 inci altı aylık dönemleri itibariyle aylık bazda tespit edecekleri işletme stoklarında bulunan istisna kapsamındaki motorinlere ait stok bilgilerini, bu Tebliğ ekinde (EK:1C) olarak yer alan “Stok Bildirim Formu”na işlerler ve düzenlenen bu formun bir örneğini, işletme yetkililerince imzalanıp kaşe tatbik edilmek suretiyle onaylandıktan sonra anılan altı aylık dönemleri takip eden 10 gün içerisinde dağıtıcıya verirler.

Ayrıca bayiler, kişisel şifre ve kullanıcı kodu ile Gelir İdaresi Başkanlığının “www.gib.gov.tr” web adresinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesi sayfasına girerek yukarıda belirtilen (EK:1B) ve (EK:1C) bildirim formlarını dağıtıcılara vermeleri gereken süreler içerisinde doldurup onaylamak suretiyle gönderir. Gönderilen bildirimlerin içeriğinde bayilerce düzeltme yapılmak istenmesi halinde, aynı döneme ait yeniden düzeltilen bildirimler onaylanarak gönderilebilir. Gelir İdaresi Başkanlığınca gerekli görülmesi halinde, bu bildirim formlarının içeriğinde değişiklik yapılabilir.

Bayiler, kişisel şifre ve kullanıcı kodu alabilmek için bu Tebliğ ekindeki (EK:9 ve EK:10) “İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu”nu,  otomasyonlu vergi dairelerinden temin ederek veya Gelir İdaresi Başkanlığının “www.gib.gov.tr” adresindeki İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesinden alarak düzenler ve KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine verir.  Bu başvuru üzerine bayilere kişisel şifre ve kullanıcı kodu verilir.

Öte yandan bayilerin bu istisna hükümlerinden yararlanabilmeleri için, Petrol Piyasası Kanununun ek 1 inci maddesinde yer alan hükümlere göre araçlara yaptıkları motorin teslimlerine ilişkin satış fiyatının, ilgili motorin türünün edinme bedelinin yüzde sekiz (%8) fazlasını aşmaması gerekir. Edinme bedeli, dağıtıcının ilgili motorin türünü KDV, ÖTV ve benzeri vergiler hariç satış bedelidir.

5.5. Dağıtıcılar Tarafından Bayilere İstisna Kapsamında Yapılacak Motorin Teslimi

Bayilere istisna kapsamında teslim edilecek olan motorini, yalnızca dağıtıcılar teslim edebilir.

5.5.1. Dağıtıcıların İthal veya İmal Ettikleri Motorini Bayilere İstisna Kapsamında Teslim ve Beyanı

Dağıtıcılar ithal ya da imal ettikleri motorini bayilere teslimlerinde, hesaplanacak ÖTV tutarını fatura bedeline dâhil etmez ancak fatura bedeline dâhil edilmeyen ÖTV tutarını düzenledikleri faturada “ÖTV Kanununun 7/A Maddesi Kapsamında Hesaplanıp Fatura Bedeline Dâhil Edilmeyen ÖTV Tutarı ……………. TL’dir.” şerhi ile gösterir.

Dağıtıcılar bu suretle fatura bedeline dâhil etmedikleri ÖTV tutarlarını ve teslim ettikleri motorin miktarlarını, (1) numaralı ÖTV beyannamesinin “İstisnalar ve İndirimler” bölümünün “İstisnalar” kısmında yer alan “7/A Maddesi Kapsamında Yapılan Teslimler” ibaresini seçerek istisna kapsamında beyanda bulunur.

Ayrıca dağıtıcılar, bu teslimin yapıldığı döneme ilişkin verilen ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan “İhraç Malı Taşıyan Araçlarla İlgili Teslimler” kısmına, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7/A maddesi kapsamında yapılan teslimler nedeniyle düzenledikleri faturalara ilişkin bilgiler ile Gelir İdaresi Başkanlığınca istenebilecek diğer bilgileri girer.

5.5.2. Dağıtıcıların Rafinerilerden ÖTV Ödeyerek Aldıkları Motorini Bayilere İstisna Kapsamında Teslim ve Beyanı

Dağıtıcılar, rafinerilerden ÖTV ödeyerek satın aldıkları motorini istisna kapsamında bayilere teslim etmeleri halinde, teslim ettikleri motorine ilişkin olarak bayiler adına düzenledikleri faturalarda, ödenen ÖTV tutarını teslim bedeline dahil etmez. Ancak bu tutarı faturada “ÖTV Kanununun 7/A Maddesi Kapsamında Tahsil Edilmeyen ÖTV Tutarı  ……………. TL’dir.” şerhi ile gösterir.

Dağıtıcıların bu suretle yaptıkları teslimlere ilişkin tahsil etmediği ÖTV tutarları, aynı rafinericilerden daha sonra aldıkları mallar için hesaplanacak ÖTV tutarından mahsup edilebilir. Mahsup için, dağıtıcıların bayilere istisna kapsamında teslim ettiği motorine ilişkin düzenlediği onaylanmış fatura fotokopilerinin ekli olduğu listenin, rafinericilere verilmesi şarttır.

Rafinericiler, mal teslimlerine ilişkin olarak mahsuplaşma yapılmadan önce hesapladıkları ÖTV tutarlarının tamamını, mahsuplaşmanın yapıldığı vergilendirme dönemine ilişkin olarak verecekleri (1) numaralı ÖTV beyannamesinin “Vergi Bildirimi” bölümünün “A Cetvelindeki Ürünler” kısmında beyan eder. Bu işlemi takiben, rafinericiler dağıtıcılara teslim edilen motorinler ile ilgili mahsup edilerek tahsil edilmeyen ÖTV tutarlarını ve bu mahsuba ilişkin miktar bilgilerini mahsuplaşmanın yapıldığı vergilendirme dönemine ait beyannamenin “İstisnalar ve İndirimler” bölümünün “Diğer İndirimler” kısmında yer alan “7/A Maddesi Kapsamında Yapılan Mahsuplar” ibaresini seçerek, mahsup işlemini gerçekleştirir.

Ayrıca, mahsuplaşmanın yapıldığı vergilendirme dönemine ilişkin ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan “İhraç Malı Taşıyan Araçlarla İlgili Teslimler” kısmına, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7/A maddesi kapsamında yapılan mahsuplaşmanın dayanağını oluşturan ve dağıtıcılardan alınan faturalara ilişkin bilgiler ile Gelir İdaresi Başkanlığınca istenebilecek diğer bilgiler girilir.

Diğer taraftan mahsup talebinin, dağıtıcılar tarafından istisna kapsamında teslim edilen malların teslim tarihini takip eden ay başından itibaren bir yıl içinde yapılması gerekir.

5.6.  YMM Faaliyet Raporu Düzenlenmesi

İstisna kapsamında bayiler tarafından teslim edilen veya stoklarında bulundurulan motorine ilişkin bilgilerin yer aldığı her takvim yılına ait YMM tarafından düzenlenen faaliyet raporu, takvim yılını takip eden iki ay içerisinde bayilerin KDV mükellefiyetlerinin bulunduğu yer vergi dairesine ibraz edilir.

Bu bölümde belirtilen raporun süresi içerisinde ibraz edilemeyeceğine ilişkin bayiler veya YMM’ler tarafından makul mazeret bildirilmesi halinde, vergi dairesince Vergi Usul Kanununun 17 inci maddesine göre bu uygulamada belirlenen sürenin bir katını geçmemek üzere ek süre verilebilir.

5.7. Sorumluluk

Dağıtıcılar ve bayilerin bu uygulamaya ilişkin belirlenen usul ve esaslara uymamaları halinde, adlarına Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilir.

Dağıtıcılar ve bayilerin bu uygulamada belirlenen usul ve esaslara uymamaları nedeni ile vergi ziyaına sebebiyet vermeleri halinde, ziyaa uğratılan vergi bunlar adına tarh olunur ve bu tarhiyata Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesine göre vergi ziyaı cezası kesilir.

Bu uygulamada belirtilen YMM raporunun süresinde verilmemesi halinde, bayilere Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilir ve ilgili vergi dairesi tarafından söz konusu raporun 30 günlük süre içinde ibraz edilmesi yazılı olarak istenir. 30 günlük ek süre içerisinde istenilen raporun ibraz edilmesi ve kesilen özel usulsüzlük cezasının ödenmesi halinde, bayilerin raporları kabul edilir. 30 günlük ek süre içerisinde de söz konusu raporun verilmemesi halinde ise YMM raporları hiç verilmemiş kabul edilir ve istisna dolayısıyla vazgeçilen vergiler bunlar adına tarh edilerek Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesine göre vergi ziyaı cezası kesilir.

  1.  Elektrik Üretiminde Yakıt Olarak Kullanılacak Mallarda İstisna

6.1. İstisnanın Kapsamı

Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 5 inci maddesi ile 31/12/2019 tarihine kadar, Kanuna ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2710.19.61.00.11, 2710.19.63.00.11, 2710.19.65.00.11 ve 2710.19.69.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların yalnızca elektrik üretiminde kullanılmak üzere teslimi ile birincil yakıtı doğal gaz ve ikincil yakıtı akaryakıt olan santrallara Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı talimatı veya onayı ile Kanuna ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12 G.T.İ.P. numaralı malların aynı amaçla kullanılmak üzere teslimi vergiden müstesnadır.

Aynı maddede Maliye Bakanlığına verilen yetkiye istinaden bu maddenin uygulama usul ve esasları aşağıda belirlenmiştir.

6.2. Tanımlar

Bu uygulamada;

Dağıtıcı: “Dağıtım İzin Belgesi”ni haiz, Petrol Piyasası Kanununda tanımlanan “Rafinerici” ve “Dağıtıcı” yı,

Dağıtım İzin Belgesi: İstisna kapsamında üreticilere fuel oil ve motorin satışı yapmak isteyen dağıtıcılara ÖTV mükellefiyetinin bulunduğu yer vergi dairesi müdürlüğünün bağlı olduğu Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından verilen, üzerinde dağıtıcıya ilişkin bilgilerin yer aldığı, geçerlilik süresi olan ve bir örneği bu Tebliğin ekinde (EK:2A) olarak yer alan onaylı izin belgesini,

Fuel oil: Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 5 inci maddesi kapsamında yalnızca elektrik üretiminde kullanılmak üzere teslimi vergiden istisna edilmiş olan ve bu Kanuna ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde 2710.19.61.00.11, 2710.19.63.00.11, 2710.19.65.00.11 ve 2710.19.69.00.11 G.T.İ.P. numaraları ile yer alan malları,

İstisna: Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 5 inci maddesinde yer alan istisna hükmünü,

İstisna Kapsamında Fuel Oil Satın Alma İzin Belgesi: İstisna kapsamında yalnızca elektrik üretiminde kullanılmak üzere fuel oil satın alacak olan üreticilere Gelir İdaresi Başkanlığının yetkili birimi tarafından verilen ve bir örneği bu Tebliğin ekinde (EK:2B) olarak yer alan izin belgesini,

İstisna Kapsamında Motorin Satın Alma İzin Belgesi: Elektrik arz güvenliğinin sağlanması amacıyla birincil yakıtı doğal gaz ve ikincil yakıtı motorin olan santrallara Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı talimatı veya onayı ile verilen ve bir örneği bu Tebliğin ekinde (EK:2C) olarak yer alan izin belgesini,

Motorin: Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 5 inci maddesi kapsamında yalnızca elektrik üretiminde kullanılmak üzere teslimi vergiden istisna edilmiş olan ve bu Kanuna ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12 G.T.İ.P. numaraları ile yer alan malları,

Üretici: Gelir İdaresi Başkanlığının yetkili birimi tarafından verilen “İstisna Kapsamında Fuel Oil Satın Alma Belgesi”ni veya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilen “İstisna Kapsamında Motorin Satın Alma İzin Belgesi”ni haiz olan ve 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda belirtilen “Üretim Lisansı, Otoprodüktör Lisansı veya Otoprodüktör Grubu Lisansı” sahibi tüzel kişiler ile 4/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun kapsamındaki “Yap-İşlet-Devret (YİD) Doğal Gaz Çevrim Santralları” nı işleten tüzel kişileri

ifade eder.

6.3. İzin Belgelerinin Verilmesi

Bu uygulama kapsamında, yalnızca elektrik üretiminde kullanılmak üzere satın alınacak fuel oilleri, “İstisna Kapsamında Fuel Oil Satın Alma İzin Belgesi”ni haiz, motorinleri ise “İstisna Kapsamında Motorin Satın Alma İzin Belgesi”ni haiz üreticiler satın alabilir.

6.3.1. İstisna Kapsamında Fuel Oil Satın Alma İzin Belgesi Verilmesi

6.3.1.1. Üreticilerin Müracaat Şartları ve Belge Talebi

Söz konusu belgeyi almak isteyen üreticilerin;

– Müracaat tarihinde vergi dairesine vadesi geçtiği halde ödenmemiş herhangi bir vergi borcunun bulunmaması,

-Yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olanların affa uğramış olsalar dahi, hırsızlık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, iftira, irtikâp, rüşvet cürümlerinden biri dolayısıyla hapis cezasına veya Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefetten mahkum olmamaları, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamaları veya Vergi Usul Kanununda yazılı kaçakçılık suçlarını işlememiş olmaları,

– Elektrik Piyasası Kanunu ve bu Kanunda belirtilen lisanslara ilişkin usul ve esasların düzenlendiği yönetmeliğe uygun olarak EPDK’ dan alınan Üretim Lisansı, Otoprodüktör Lisansı veya Otoprodüktör Grubu Lisansı sahibi olmaları

gerekir.

Bu şartları haiz üreticiler, söz konusu izin belgesini alabilmek için aşağıdaki belgeleri ekleyecekleri bir dilekçe ile KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine müracaat ederler:

– EPDK’dan alınan “Üretim Lisansı, Otoprodüktör Lisansı veya Otoprodüktör Grubu Lisansı”nın aslı veya işletme yetkililerince kaşe tatbik edilerek onaylanmış örneği,

– Sanayi sicil belgesinin aslı veya işletme yetkililerince kaşe tatbik edilerek onaylanmış örneği.

6.3.1.2. Vergi Dairesince Yapılacak İşlemler

İlgili vergi dairesi tarafından söz konusu müracaat üzerine, yukarıdaki belge ve bilgilerin kontrolü yapıldıktan sonra gerekli şartların varlığı halinde “İstisna Kapsamında Fuel Oil Satın Alma İzin Belgesi” verilir.  Vergi daireleri verdikleri belgede üreticilere ilişkin olarak yer alan bilgileri, belgenin verildiği günün akşamına kadar “GİBİNTRANET Veri Giriş Sistemi”nde yer alan ” ÖTV İstisnası Kapsamında Fuel Oil Satın Alma İzin Belgesine Sahip Üreticiler” formuna işler ve konu hakkında Gelir İdaresi Başkanlığına bilgi verir.

Üreticilerin, müracaat tarihinde gerekli olan şartları taşımadığının sonradan anlaşılması veya “İstisna Kapsamında Fuel Oil Satın Alma İzin Belgesi” aldıktan sonra söz konusu belgeyi alabilmek için gerekli olan şartlardan bir ya da birkaçını ihlal etmeleri halinde, “İstisna Kapsamında Fuel Oil Satın Alma İzin Belgesi” ilgili vergi dairesi tarafından iptal edilerek üreticiler vergi incelemesine sevk edilir ve aynı gün içinde “GİBİNTRANET Veri Giriş Sistemi”nde yer alan “ÖTV İstisnası Kapsamında Fuel Oil Satın Alma İzin Belgesine Sahip Üreticiler” formuna bu belgenin iptal edildiğine ilişkin bilgi işlenerek dağıtıcılara da bildirilmek üzere konu hakkında Gelir İdaresi Başkanlığına bilgi verilir.

Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve sermayesinin % 51’i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası yukarıda sayılan kuruluşlara ait olan kuruluşlara “İstisna Kapsamında Fuel Oil Satın Alma İzin Belgesi” verilmesinde yukarıdaki şartlar ve belgeler aranmaz.

6.3.2. İstisna Kapsamında Motorin Satın Alma İzin Belgesi Verilmesi

Elektrik arz güvenliğinin sıkıntıya girmesi halinde, bu sıkıntının giderilebilmesi amacıyla birincil yakıtı doğal gaz ve ikincil yakıtı motorin olan santrallardan üretim kapasitesi bakımından oluşabilecek arz açığını karşılayacağı tespit edilenlere, sıkıntının giderileceği süreyle geçerli olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının talimatı veya onayı ile bu Tebliğin ekinde (EK:2C) olarak yer alan izin belgesinin verilmesi uygun görülmüştür.

Söz konusu Bakanlıkça verilen bu izin belgelerinin birer örneği Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilir.
Motorin satın alma izin belgesinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirlenir.

6.4. İstisna Kapsamında Fuel Oil ve/veya Motorin Teslim Edebilecek Olanlar, Gerekli Belgeler ve İşlemler

İstisna kapsamında teslim edilecek olan fuel oil ve motorini, yalnızca ÖTV mükellefiyetinin bulunduğu yer vergi dairesi müdürlüğünün bağlı olduğu Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlıktan alınan ve geçerlilik süresi dolmamış olan “Dağıtım İzin Belgesi”ni haiz dağıtıcılar teslim edebilir.

Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ile sermayesinin % 51’i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ve özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan kuruluşlar için dağıtım izin belgesini haiz olma şartı aranmaz.

6.4.1. Dağıtıcıların Müracaat Şartları ve Belge Talebi

İlgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlıktan dağıtım izin belgesi talep eden dağıtıcıların aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

-Dağıtım izin belgesi için müracaat tarihinde vadesi geçtiği halde ödenmemiş herhangi bir vergi borcunun bulunmaması,

-Yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olanların affa uğramış olsalar dahi, hırsızlık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, iftira, irtikâp, rüşvet cürümlerinden biri dolayısıyla hapis cezasına veya Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefetten mahkum olmamaları, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamaları veya Vergi Usul Kanununda yazılı kaçakçılık suçlarını işlememiş olmaları,

– Bu Tebliğin ekinde bir örneği yer alan (EK:2D) “Yakıt Dağıtım Taahhütnamesi” ni ilgili Vergi Dairesi Başkanlığına/Defterdarlığa vermiş olmaları.

6.4.2. Vergi Dairesi Başkanlığınca/Defterdarlıkça Yapılacak İşlemler

İlgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından yukarıdaki şartlara ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolleri yapıldıktan sonra, menfi bir tespit bulunmaması halinde dağıtıcılara dağıtım izin belgesi verilir. Dağıtım izin belgesi düzenleyen Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık, bu belgenin bir nüshasını aynı gün içerisinde ilgili vergi dairesine gönderir. İlgili vergi dairesi söz konusu belgede yer alan dağıtıcılara ilişkin bilgileri, “GİBİNTRANET Veri Giriş Sistemi”nde yer alan “ÖTV Kanununun Geçici 5 inci Maddesi Kapsamında Dağıtım İzin Belgesine Sahip Dağıtıcılar” formuna işler ve konu hakkında Gelir İdaresi Başkanlığına bilgi verir.

Dağıtıcıların, müracaat tarihinde gerekli olan şartları taşımadığının sonradan anlaşılması veya dağıtım izin belgesi aldıktan sonra söz konusu belgeyi alabilmek için gerekli olan şartlardan bir ya da birkaçını ihlal etmeleri halinde, dağıtım izin belgesi ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından iptal edilerek dağıtıcılar vergi incelemesine sevk edilir ve aynı gün içinde bu durum ilgili vergi dairesine bildirilir. İlgili vergi dairesi “GİBİNTRANET Veri Giriş Sistemi”nde yer alan “ÖTV Kanununun Geçici 5 inci Maddesi Kapsamında Dağıtım İzin Belgesine Sahip Dağıtıcılar” formuna bu belgenin iptal edildiğine ilişkin bilgiyi işleyerek üreticilere de bildirilmek üzere Gelir İdaresi Başkanlığına bilgi verir.

6.5. Dağıtıcılar Tarafından Üreticilere Fuel Oil ve/veya Motorin Teslimi

Dağıtıcılardan istisna kapsamında fuel oil satın almak isteyen üreticiler, “İstisna Kapsamında Fuel Oil Satın Alma İzin Belgesi”nin, motorin satın almak isteyenler ise “İstisna Kapsamında Motorin Satın Alma İzin Belgesi”nin işletme yetkililerince kaşe tatbik edilerek onaylanmış örneği ile bu Tebliğ ekinde (EK:2E) olarak yer alan “Fuel Oil ve Motorin Kullanımına İlişkin Talep ve Taahhütname”nin bir örneğini dağıtıcılara verirler.

6.5.1. Dağıtıcıların İthal Ettikleri Fuel Oil ve/veya Motorini Üreticilere İstisna Kapsamında Teslim ve Beyanı

Dağıtıcılar ithal ettikleri fuel oil ve/veya motorini üreticilere tesliminde, teslim tarihi itibariyle hesaplanacak ÖTV tutarını fatura bedeline dâhil etmez ancak fatura bedeline dâhil etmedikleri ÖTV tutarını düzenlenen faturada “ÖTV Kanununun Geçici 5 inci Maddesi Kapsamında Hesaplanıp Fatura Bedeline Dâhil Edilmeyen ÖTV Tutarı ……………. TL’dir.” şerhi ile gösterir.

Dağıtıcılar bu suretle fatura bedeline dâhil etmedikleri ÖTV tutarlarını ve teslim ettikleri fuel oil ve/veya motorin miktarlarını, (1) numaralı ÖTV beyannamesinin “İstisnalar ve İndirimler” bölümünün “İstisnalar” kısmında yer alan “Geçici 5 inci Madde Kapsamında Yapılan Teslimler” ibaresini seçerek istisna kapsamında beyanda bulunur.

Ayrıca dağıtıcılar, bu teslimin yapıldığı döneme ilişkin verilen ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan “Geçici 5 inci Madde Kapsamında Yapılan Teslimler” kısmına, Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 5 inci maddesi kapsamında yapılan teslimler nedeniyle düzenledikleri faturalara ilişkin bilgileri ve Gelir İdaresi Başkanlığınca istenebilecek diğer bilgileri girer.

6.5.2. Dağıtıcıların Rafinerilerden ÖTV Ödeyerek Aldıkları Fuel Oil ve/veya Motorini Üreticilere İstisna Kapsamında Teslim ve Beyanı

Dağıtıcılar, rafinerilerden ÖTV ödeyerek satın aldıkları fuel oil ve/veya motorini üreticilere istisna kapsamında teslim etmeleri halinde, teslim ettikleri fuel oil ve/veya motorine ilişkin olarak üreticiler adına düzenleyecekleri faturalarda, ödenen ÖTV tutarını teslim bedeline dâhil etmez. Bu teslimlere ilişkin olarak düzenlenen faturada teslim bedeline dâhil edilmeyerek tahsil edilmeyen ÖTV tutarı “ÖTV Kanununun Geçici 5 inci Maddesi Kapsamında Tahsil Edilmeyen ÖTV Tutarı  ……………. TL’dir.” şerhi ile gösterilir.

Dağıtıcıların bu suretle yaptıkları teslimlere ilişkin tahsil etmediği ÖTV tutarları, aynı rafinericiden daha sonra alınan mallar için hesaplanacak ÖTV tutarından mahsup edilebilir. Mahsup için, dağıtıcıların üreticilere istisna kapsamında teslim ettiği fuel oil ve/veya motorine ilişkin düzenlediği onaylanmış fatura fotokopilerinin ekli olduğu listenin, rafinericilere verilmesi şarttır.

Rafinericiler, mal teslimlerine ilişkin olarak mahsuplaşma yapılmadan önce hesapladıkları ÖTV tutarlarının tamamını, mahsuplaşmanın yapıldığı vergilendirme dönemine ilişkin olarak verecekleri (1) numaralı ÖTV beyannamesinin “Vergi Bildirimi” bölümünün “A Cetvelindeki Ürünler” kısmında beyan eder. Bu işlemi takiben, rafinericiler dağıtıcılara teslim edilen fuel oil ve/veya motorinler ile ilgili mahsup edilerek tahsil edilmeyen ÖTV tutarlarını ve bu mahsuba ilişkin miktar bilgilerini mahsuplaşmanın yapıldığı vergilendirme dönemine ait beyannamenin “İstisnalar ve İndirimler” bölümünün “Diğer İndirimler” kısmında yer alan “Geçici 5 inci Madde Kapsamında Yapılan Mahsuplar” ibaresini seçerek, mahsup işlemini gerçekleştirir.

Ayrıca, rafinericilerin mahsuplaşmanın yapıldığı vergilendirme dönemine ilişkin verecekleri ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan “Geçici 5 inci Madde Kapsamında Yapılan Teslimler” kısmına, Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 5 inci maddesi kapsamında yapılan mahsuplaşmanın dayanağını oluşturan ve dağıtıcılar tarafından kendilerine verilen faturalara ilişkin bilgiler ile Gelir İdaresi Başkanlığınca talep edilebilecek diğer bilgileri girer.

Diğer taraftan mahsup talebinin, dağıtıcılar tarafından istisna kapsamında teslim edilen malların teslim tarihini takip eden ay başından itibaren bir yıl içinde yapılması gerekir.

6.6. Elektrik Üretimi ve Bu Üretime İlişkin Bildirim

Üreticilerin bu istisnadan yararlanabilmeleri, istisna kapsamında satın alınan fuel oil ve/veya motorinlerin yalnızca elektrik üretiminde yakıt olarak kullanılması halinde mümkündür.

Bununla birlikte, söz konusu malların üreticiler tarafından ısınma, test (YİD modeli santralların herhangi bir doğal gaz kesintisi halinde ikincil yakıta geçebilmek için yapacağı deneme amaçlı faaliyetleri hariç), yağlama ve benzeri amaçlarla doğrudan elektrik üretim faaliyetine yönelik olmaksızın yardımcı madde veya sarf malzemesi olarak kullanılması halinde, bu istisna kapsamındaki uygulamadan yararlanılmaz.

Üreticiler, dağıtıcılardan satın aldıkları fuel oil ve/veya motorin miktarlarına ilişkin bilgiler ve bu malları kullanarak elde ettikleri elektrik enerjisi miktarları bilgileri ile sanayi ve/veya ticaret odalarından aldıkları kapasite raporlarının aslı veya işletme yetkililerince kaşe tatbik edilerek onaylanmış bir örneğini, her takvim yılının ilk altı aylık 1 inci dönemi ve kalan altı aylık 2 nci dönemlerini takip eden ay başından itibaren bir aylık süre içerisinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, bu Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara uygun olarak gönderir. Üreticiler belirtilen dönemlerde herhangi bir fuel oil ya da motorin alışı bulunmasa bile söz konusu Bakanlığa buna ilişkin belirtilen süre içerisinde bildirimde bulunur. Söz konusu Bakanlık üreticilerden gelen bilgileri kontrol edip değerlendirerek ve gerektiğinde bu Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendireceği Kuruluş tarafından yerinde denetim yapılarak, bu bildirim ve denetimler hakkındaki görüşlerini, üreticilerin bildirim veya denetim tarihini takip eden ay başından itibaren en geç iki ay içinde Gelir İdaresi Başkanlığına bildirir.

6.7. Sorumluluk

Dağıtıcılar ve üreticilerin bu uygulama kapsamında belirtilen usul ve esaslara uymamaları halinde, adlarına Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilir.

Dağıtıcılar ve üreticilerin bu uygulama kapsamında belirlenen usul ve esaslara uymamaları nedeni ile vergi ziyaına sebebiyet vermeleri halinde, ziyaa uğratılan vergi bunlar adına tarh olunur ve bu tarhiyata Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası kesilir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bildirim formlarını süresinde göndermeyen üreticileri, bildirim formlarının gönderilmesi gereken ayı izleyen ayın 20 inci günü akşamına kadar Gelir İdaresi Başkanlığına bildirir. Söz konusu üreticiler Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından vergi incelemesine sevk edilir ve bunların satın alma izin belgelerine el konulur. Yapılan vergi incelemesi sonucunda herhangi bir vergi tarh edilmemesi veya tarh edilen vergi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi ve kesilen cezaların ödenmesi halinde, el konulan satın alma izin belgeleri iade edilir veya yenisi verilebilir. Ancak söz konusu incelemeler sonucunda Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan suçların işlendiğine ilişkin görüşleri içeren vergi suçu raporu düzenlenmesi halinde el konulan satın alma izin belgeleri iade edilmez veya yenisi düzenlenmez. Bu suçların kesinleşmesi halinde ise üreticilere yeni satın alma izin belgesi verilmez.

Üreticilerin işi bırakmaları halinde, bu uygulama kapsamında belirtilen bildirim formunu işi bırakma tarihini takip eden ay başından itibaren bir ay içinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına göndermeleri gerekir. Bu süre içerisinde sözü edilen bildirim formlarını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına göndermeyenler, söz konusu Bakanlık tarafından Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilmeleri üzerine vergi incelemesine sevk edilir.

Öte yandan bu uygulama kapsamında teslim alınan fuel oil ve motorinin, bu uygulamada belirlenen usul ve esaslara uygun olarak kullanılmadığına dair yetkili makamlarca tespitte bulunulması ya da sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediğine ilişkin herhangi bir vergi inceleme raporunda tespitte bulunulması halinde, üreticiler vergi incelemesine sevk edilir ve bunların satın alma izin belgelerine el konulur. Yapılan vergi incelemesi sonucunda herhangi bir vergi tarh edilmemesi veya tarh edilen vergi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi ve kesilen cezaların ödenmesi halinde, el konulan satın alma izin belgeleri iade edilir veya yenisi verilebilir. Ancak söz konusu incelemeler sonucunda Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan suçların işlendiğine ilişkin görüşleri içeren vergi suçu raporu düzenlenmesi halinde el konulan satın alma izin belgeleri iade edilmez veya yenisi düzenlenmez. Bu suçların kesinleşmesi halinde ise üreticilere yeni satın alma izin belgesi verilmez.

Ayrıca bu uygulama kapsamında teslim edilmesi gereken fuel oil ve motorinin, bu uygulamada belirlenen usul ve esaslara uygun olarak teslim edilmediğine dair yetkili makamlarca tespitte bulunulması ya da sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediğine ilişkin herhangi bir vergi inceleme raporunda tespitte bulunulması halinde, dağıtıcılar vergi incelemesine sevk edilir ve bunların dağıtım izin belgesine el konulur. Yapılan vergi incelemesi sonucunda herhangi bir vergi tarh edilmemesi veya tarh edilen vergi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi ve kesilen cezaların ödenmesi halinde, el konulan dağıtım izin belgesi iade edilir veya yenisi verilebilir. Ancak söz konusu incelemeler sonucunda Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan suçların işlendiğine ilişkin görüşleri içeren vergi suçu raporu düzenlenmesi halinde el konulan dağıtım izin belgeleri iade edilmez veya yenisi düzenlenmez. Bu suçların kesinleşmesi halinde ise dağıtıcılara yeni dağıtım izin belgesi verilmez.

—————————–

Hatırlatma:

Sirkülerlerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımakta olup içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.