ÖTV de Diplomatik istisna

26 Eylül 2015     Sirkü 1074

  1. İstisnanın Kapsamı

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 6 ıncı maddesi uyarınca Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan malların, karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına, uluslararası anlaşmalarla vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve bu kuruluşların diplomatik haklara sahip mensuplarına kendi ihtiyaçları için teslimi ve bunlar tarafından ithali ÖTV den istisnadır.

  1. İstisnadan Yararlanabilecekler

Diplomatik istisnadan, karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik statüyü haiz bulunan diplomatik misyon şefleri, diplomasi memurları, konsolosluklarda görevli misyon şefleri, meslekten konsolosluk memurları ile uluslararası anlaşmalarla vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları yararlanabilir.

Diplomatik istisna uygulamasında, istisnadan yararlanacak olan temsilcilik ve konsolosluklar ile bunların diplomatik haklara sahip mensupları Dışişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca birlikte belirlenir.

  1. İstisnadan Yararlananlara Belge Verilmesi

Diplomatik istisnadan yararlanan kuruluşlara Dışişleri Bakanlığınca ÖTV istisnasından yararlanacakları malları gösteren belge verilir. Bu belge, (I) sayılı listedeki mallar için varsa istisnadan yararlanılacak miktar veya tutarları da gösterir şekilde ÖTV mükellefine veya EPDK’ dan dağıtıcı/dağıtım lisansı ya da ihrakiye teslim lisansını haiz şirketlere verilmek üzere düzenlenir.

  1. İstisna Kapsamında ÖTV Mükelleflerinin Mal Teslimi ve Beyanı

(I) sayılı listedeki malların ÖTV mükelleflerinden satın alınmasında, Dışişleri Bakanlığınca verilen belge ibraz edilerek, satın alınan mallar için ÖTV uygulanmaması sağlanır. ÖTV mükellefleri, miktar veya tutar sınırlandırmasına bağlı olarak bu kapsamda teslim ettiği mal miktarı, tutarı, tarihi ve alıcıya ait bilgileri yazdığı ve yanına kaşe tatbik ederek imzaladığı bu belgenin bir fotokopisini, Vergi Usul Kanununun muhafaza ve ibrazla ilgili hükümlerine uygun olarak saklar.

ÖTV mükellefleri diplomatik istisna kapsamında mal tesliminde, hesaplanacak ÖTV tutarını fatura bedeline dahil etmez ancak fatura bedeline dahil etmedikleri ÖTV tutarını düzenledikleri faturada “ÖTV Kanununun 6 ıncı Maddesi Kapsamında Hesaplanıp Fatura Bedeline Dahil Edilmeyen ÖTV Tutarı ……………. TL’dir.” şerhi ile gösterir.

ÖTV mükellefleri bu suretle fatura bedeline dâhil etmedikleri ÖTV tutarlarını ve teslim ettikleri mal miktarlarını, (1) numaralı ÖTV beyannamesinin “İstisnalar ve İndirimler” bölümünün “İstisnalar” kısmında yer alan “Diplomatik İstisna” ibaresini seçerek bu istisna kapsamında beyan eder.

Ayrıca ÖTV mükellefleri, bu teslimin yapıldığı döneme ilişkin verilen ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan “Diplomatik İstisna” kısmına, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 6 ıncı maddesi kapsamında yapılan teslimler nedeniyle düzenledikleri fatura bilgileri, yukarıda belirtilen belgenin bilgileri ve Gelir İdaresi Başkanlığınca istenebilecek diğer bilgileri girer.

  1. Rafinerilerden ÖTV Ödenerek Alınan Mallar ile ÖTV Mükelleflerinden ÖTV Ödenerek Alınan Doğal Gazın İstisna Kapsamında Teslim ve Beyanı

EPDK’ dan dağıtıcı/dağıtım lisansı veya ihrakiye teslim lisansını haiz şirketler, rafinerilerden ÖTV ödeyerek aldıkları mallar ile ÖTV mükelleflerinden ÖTV ödeyerek aldıkları doğal gazı diplomatik istisnadan yararlanan kişi ve kuruluşlara tesliminde, teslim ettikleri mallara ilişkin düzenleyecekleri faturalarda, ödenen ÖTV tutarını teslim bedeline dahil etmezler. Bu teslimlere ilişkin olarak düzenlenen faturada teslim bedeline dahil edilmeyerek tahsil edilmeyen ÖTV tutarı “ÖTV Kanununun 6 ıncı Maddesi Kapsamında Tahsil Edilmeyen ÖTV Tutarı  ……………. TL’dir.” şerhi ile gösterilir.

Söz konusu şirketlerin bu suretle rafinericilerden alarak teslim ettikleri mallar için tahsil etmediği ÖTV tutarları, aynı rafinericiden daha sonra alacakları mallara dair hesaplanacak ÖTV tutarından; ÖTV mükelleflerinden alarak teslim ettikleri doğal gaz için tahsil etmediği ÖTV tutarları ise aynı doğal gaz şirketinden daha sonra alacakları mallara dair hesaplanacak ÖTV tutarından mahsup edilebilir. Mahsup için, bu şirketlerin işletme yetkililerince imzalanarak ve kaşe tatbik edilerek onaylanmış, istisna kapsamında teslim edilen mallara ilişkin teslim miktarı, tutarı, tarihi ve birimi de içeren liste ile bu teslimler için düzenlenen faturaların fotokopileri ve istisnaya dayanak olan belge fotokopilerinin ekli olduğu söz konusu belge bilgilerinin yer aldığı listenin ilgili rafinericilere ya da doğal gaz şirketlerine verilmesi şarttır.

Rafinericiler ile doğal gaz teslim eden ÖTV mükellefleri, mal teslimlerine ilişkin olarak mahsuplaşma yapılmadan önce hesapladıkları ÖTV tutarlarının tamamını, mahsuplaşmanın yapıldığı vergilendirme dönemine ilişkin olarak verecekleri (1) numaralı ÖTV beyannamesinin “Vergi Bildirimi” bölümünün ilgili kısmında beyan eder. Bu işlemi takiben, rafinericiler ile doğal gaz teslim eden ÖTV mükellefleri, söz konusu istisnadan yararlanan kişi ve kuruluşlara teslim edilen mallar ile ilgili mahsup edilerek tahsil edilmeyen ÖTV tutarlarını ve bu mahsuba ilişkin miktar bilgilerini mahsuplaşmanın yapıldığı vergilendirme dönemine ait beyannamenin “İstisnalar ve İndirimler” bölümünün “Diğer İndirimler” kısmında yer alan “Diplomatik İstisna Kapsamında Yapılan Mahsuplar” ibaresini seçerek, mahsup işlemini gerçekleştirir.

Ayrıca rafinericiler ile doğal gaz teslim eden ÖTV mükellefleri, mahsuplaşmanın yapıldığı vergilendirme dönemine ilişkin verecekleri ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan “Diplomatik İstisna” kısmına, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 6 ncı maddesi kapsamında yapılan teslimler nedeniyle yukarıda belirtilen şirketlerce düzenlenen ve mahsuplaşmanın dayanağını oluşturan fatura bilgileri, varsa emanet mal çekleri bilgileri ve istisnaya dayanak olan belge bilgileri ile Gelir İdaresi Başkanlığınca istenebilecek diğer bilgileri girer.

Diğer taraftan mahsup talebinin EPDK’ dan dağıtıcı/dağıtım lisansı veya ihrakiye teslim lisansını haiz şirketler tarafından istisna kapsamında teslim edilen malların teslim tarihini takip eden ay başından itibaren bir yıl içerisinde yapılması gerekir.

  1. Sorumluluk

Diplomatik istisna kapsamında mal teslim edenlerin bu istisna uygulamasına ilişkin belirlenen usul ve esaslara uymamaları halinde, adlarına Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilir.

Ayrıca söz konusu istisna kapsamında mal teslim edenlerin bu istisna uygulamasına ilişkin belirlenen usul ve esaslara uymamaları nedeni ile vergi ziyaına sebebiyet vermeleri halinde, ziyaa uğratılan vergi bunlar adına tarh olunur ve bu tarhiyata Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesine göre vergi ziyaı cezası kesilir.

 ————————————-

Hatırlatma:

Sirkülerlerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımakta olup içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.