2013/3 dönemi yeniden değerleme oranı

Bilindiği üzere yeniden değerleme oranları 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesine istinaden yıllık olarak hesaplanmakta ve Maliye Bakanlığınca ilan edilmektedir.

Yeniden değerleme oranlarına vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2013 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %2,86 (yüzde iki virgül seksenaltı) olarak tespit edilmiştir.

Bu husus Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 30 seri nolu KVK Sirküleri ile duyrulmuştur