İş Sağlığı ve Güvenliği hakkındaki 6331 sayılı kanunun gereği Çalışan temsilcisi

İş Sağlığı ve Güvenliği hakkındaki 6331 sayılı kanunun Çalışan temsilcisi başlıklı 20 inci maddesi gereği

(1) İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, aşağıda belirtilen sayılarda çalışan temsilcisini görevlendirir:

a) İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir.

b) Ellibir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki.

c) Yüzbir ile beşyüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç.

ç) Beşyüzbir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört.

d) Binbir ile ikibin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş.

e) İkibinbir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı.

(2) Birden fazla çalışan temsilcisinin bulunması durumunda baş temsilci, çalışan temsilcileri arasında yapılacak seçimle belirlenir.

(3) Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir.

(4) Görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının hakları kısıtlanamaz ve görevlerini yerine getirebilmeleri için işveren tarafından gerekli imkânlar sağlanır.

(5) İşyerinde yetkili sendika bulunması hâlinde, işyeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi olarak da görev yapar.

Söz konusu madde kapsamında İşyeri Temsilcisinin Seçimine yönelik olarak 29.08.2013 Tarih ve 28750 Sayılı Resmi Gazetede, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ‘’Çalışan temsilcisinin nitelikleri ve seçilme usul ve esaslarına ilişkin tebliğ’’ yayınlanarak 29.09.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu Tebliğ doğrultusunda, 2 ve daha fazla çalışanı bulunan tüm işyerlerinde EKİM-2013 ayı içerisinde seçim yapılarak o işyerinin Asil ve Yedek Çalışan Temsilcisinin seçilmesi gerekmektedir.

Ekim-2013 ayı itibari ile seçim yapılmaması durumunda o işyerine 1.078 TL. İdari para Cezası uygulanması söz konusudur.

Bu yönetmelik kapsamında Çalışan temsilcisinde aranan şartlar;

 Tam süreli daimi çalışan olması,

 En az üç yıllık deneyiminin olması,

 En az ortaokul mezunu olması gerekir.

 İşyerinde çalışan işçi sayısı iki ve daha fazla ise yapılacak işlem aşağıya sıralanmıştır.

 1-) Seçim Heyeti oluşturarak İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Çalışan temsilcisi adaya Başvuru Duyurusu (Tebliğ EK-1) doldurularak iş yerine asılacaktır.

 2-) 7 günlük süre zarfında adaylık başvurusu yapacaklara İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili Çalışan temsilcisi Aday Başvuru Formu (Tebliğ EK-2) verilecektir.

 3-) 7 günün sonunda İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Çalışan temsilcisi Seçim Duyurusu (Tebliğ EK-3) asılacaktır.

 4-) Çalışan Temsilcisi Seçim Tutanağı düzenlenerek (Tebliğ EK-4) düzenlenecek ve ekinde (Tebliğ EK-5) Hazirun cetveli tanzim edilerek imzalatılacaktır.

 5-) Seçim sonucu (Tebliğ Ek-6) doldurularak iş yerine asılacaktır.

 6-) Çalışan temsilcisi için aday çıkmamışsa Seçim Heyetince doldurularak(Tebliğ EK-7) çalışan temsilcisi atanacaktır.