Taşınmaz Satış Zararının Kurum Kazancından İndirimi

Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların % 75’lik kısmı kurumlar vergisinden istisnadır.

Bu istisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanır ve satış kazancının istisnadan yararlanan kısmı satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulur.

Satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi şarttır.

KVK’ nın 5/3. maddesinde; iştirak hisseleri alımıyla ilgili finansman giderleri hariç olmak üzere, kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarına ilişkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerinden doğan zararlarının, istisna dışı kurum kazancından indirilmesinin kabul edilmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarına ilişkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerinden doğan zararlarının, istisna dışı kurum kazancından indirilmesinin kabul edilemeyeceği İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından 05.06.2007 tarihinde verilen B.07.1.GİB.4.34.l6.01/KVK-5/e- sayılı özelgede belirtilmiştir.

Yine İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 09.06.2011 ve B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 5-683 sayılı Özelge’ de; “KVK’ nın 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca istisna kapsamında bulunan taşınmazın satışı durumunda taşınmaz satışından kazanç doğmaması halinde, bu satışa ilişkin zararların (giderlerin) % 75’inin, kanunen kabul edilmeyen gider sayılarak diğer faaliyetlerden doğan kazançlardan indirilmesi mümkün olmayacaktır.  Kalan % 25’inin ise kurumlar vergisi matrahının tespitinde dikkate alınabilmesi mümkün bulunmaktadır.” denmiştir.

Öte yandan, Gelir İdaresi Başkanlığınca verilen 23.08.2007 tarih ve B.07.1.GİB. 0.03.50/5014-353-074720 sayılı özelgede, zarar ile sonuçlanan iştirak hissesi satışındaki zararın tamamının kurum kazancından indirilebileceği belirtilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı bu görüşünde istisnadan yararlanmanın ihtiyari olduğu, mükellef kurumun kâr etmesi durumunda bile dilediği takdirde veya şartları yerine getirmediği takdirde istisnadan yararlanamayacağı için, zarar etmesi durumunda da kazançtan düşülmemesi için herhangi bir nedenin olmadığı görüşünü bildirmiştir.

İstisnaya konu Taşınmaz satışı sonucu zarar elde eden mükelleflerin bu zararı istisna olmayan kurum kazançlarından indirilmesi KVK nun 5/3 üncü maddesi amir hükmü gereğinde mümkün olmamakla beraber

Gelir İdaresinin aynı konuda birden fazla farklı görüş bildirmesi nedeniyle;

İstisna kapsamındaki taşınmaz satışından zarar edilmesi halinde zararın tamamının veya %25 lik kısmının kurumun diğer Faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarından indirilip indirilemeyeceği hususunda özelge talep edilerek işlem tesis edilmesinde yarar vardır.