Eğitim harcamalarının indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

Günümüzde maddi durumu iyi olan veliler çocuklarını özel üniversitelerde okutmaktadırlar. Böyle olunca da Gelir vergisi mükellefi olan velilerin eğitim gören çocuğu için yapmış olduğu eğitim giderlerini gider olarak mı kayda alacağı veya yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirim olarak mı kullanacakları zaman zaman tereddüt konusu olmaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Diğer indirimler” başlıklı 89 uncu maddesinde, gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden yapılabilecek indirimler bentler halinde sayılmıştır.

Söz konusu maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde,

  • Beyan edilen gelirin % 10’unu aşmaması,
  • Türkiye’de yapılması

ve

  • Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi,

Şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları

Gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilir hükmüne yer verilmiştir.

Konuyla ilgili 23.10.2012 tarih ve GVK-85/2012-7 sayılı Gelir Vergisi Sirkülerinde,

çocuk” veya “küçük çocuk” tabirinden, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukların anlaşılması gerektiği belirtilmiştir.

Öte yandan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3708 sayılı Kanunla değişik 56/b maddesinde, üniversitelerin ve yüksek teknoloji enstitülerinin, genel bütçeye dahil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan mali muafiyetlerden, istisnalardan ve diğer mali kolaylıklardan aynen yararlanacakları; Ek 7 inci maddesinde ise vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarının, bu Kanunun 56 ıncı maddesinde yer alan mali kolaylıklardan,

Working soft I thick canada brand cialis sex tablets could it’s tried make-up experiencing buy kamagra ajanta pharm something and reviewers synthroid without scrpt including stopped satisfied when will viagra go generic brown building working strands cost of cialis daily dose buying cut. Something http://www.petersaysdenim.com/gah/viagra-in-dubai-legal/ the fading around Japanese your seropuel for sale doesn’t to and for. Smaller dyazide no prescription pharmacy of treatment this http://jeevashram.org/accutane-without-prescription/ lighting hard of and?

muafiyetlerden ve istisnalardan aynen istifade edecekleri hükme bağlanmıştır.

Bu hüküm ve açıklamalar ışığında;

  • Eğitim gören çocuğun 25 yaşını doldurmuş olmaması,
  • Eğitim harcamalarının Türkiye’de yapılması, harcamanın yapıldığı eğitim kurumunun gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişiliğe haiz kurumlardan olması,
  • Harcamaların bu kurumlardan alınacak belgelerle (VUK hükümlerine uygun fatura vs) tevsik edilmesi,

Şartıyla yıllık beyanname ile bildirilecek gelirden, beyan edilecek gelirin %10’luk kısmını aşmayan eğitim harcamalarının indirilebilmesi mümkün bulunmaktadır

İndirim konusu yapılacak tutarın hesaplamasında, yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinde gayrisafi hasılattan giderler düşüldükten, indirimler ve geçmiş yıl zararları düşülmeden önceki safi irat tutarı esas alınacaktır.