Madencilik Faaliyetinin Yürütülmesi Sırasında Bölgede Yer Alan Binaların Zarar Görmesinden Dolayı Bina Maliklerine Ödenen Bedelin Gider Yazılması Hk.

Madencilik faaliyetinin yürütülmesi sırasında zaman zaman gerek doğaya gerekse maden civarındaki konutlara veya şahsi mülkiyetteki maddi varlıklara zarar verilebilmektedir.

Doğaya veya üçüncü kişilere verilen zarar madencilik faaliyetinde bulunanlarca telafi edilmektedir. Bu telafi için yapılan harcamaların gider olarak kaydedilip kaydedilmeyeceği konusunda zaman zaman tereddütler oluşmaktadır.

Benzer bir konuda Gelir İdaresi Başkanlığınca verilen 09.04.2013 tarih ve 85550353-KVK-35-9 sayılı özelgede özetle;

3213 sayılı Maden Kanununun 29 uncu maddesine göre;

Faaliyetlerin can ve mal güvenliği açısından tehlikeli bir durum oluşturduğunun tespit edilmesi halinde maden üretimine yönelik faaliyetlerin durdurulabileceği,

Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin 34/4 maddesinde;

İşletmelerde hazırlık ya da üretim çalışmaları sürdürülürken çeşitli nedenlerle can ve mal güvenliği açısından tehlikeli bir durum oluştuğunun tespiti halinde, gerekli önlemlerin alınması ve çalışmaların yapılabilmesi için ruhsat sahibine altı aya kadar süre verileceği, bu süre sonunda tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde teminatın irat kaydedilerek işletme faaliyetlerinin durdurulabileceği,

Hükmünün bulunduğu,

Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilebilmesi için yapılan genel giderlerin matrahtan indirilebilmesi için giderle kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında illiyet bağının bulunması gerektiği.

Giderin keyfi olmaması, yani kazancın elde edilmesi için mecburi olarak yapılması, yapılan gider karşılığında gayri maddi bir kıymet iktisap edilmemiş olması ve bu giderlerin tevsik edici belgelere dayandırılarak (fatura, fatura yerine geçen vesikalar gibi) yasal kayıtlarda izlenilmesinin,

Yasal zorunluluk olduğu,

Bu itibarla;

Maden Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca, maden sahasının güvenliğinin sağlanması ve maden sahası etrafındaki güvenlik tedbirlerinin alınması ile yükümlü olunması,

Mevcut maden alanında alınması gereken tedbirler ve bu tedbirler için yapılan harcamaların yapılmaması halinde ticari faaliyetinin durdurulması ihtimalinin mevcut olması

Ve

Hazırlanan Mahallinde Tetkik ve Değerlendirme Raporunda bu hususlara yer verilmiş olması

Ayrıca,

Konuyla ilgili Maden İşleri Genel Müdürlüğünden alınan yazıda da, yapılan çalışmaların Maden Kanununun ilgili maddeleri kapsamında can ve mal güvenliği açısından gereklilik arz ettiğinin belirtilmesi nedeniyle,

Bina malikleri ile imza edilecek sözleşmelere istinaden binaların boşaltılması, yıkımı ve 10 yıl süre ile inşaat yapılmaması karşılığında bina maliklerine yapılacak ödemelerin, ticari faaliyetin elde edilmesi ve idame ettirilebilmesi için yapılması gereken zorunlu bir gider niteliğinde olduğunun kabul edilmesi mümkündür.

Dolayısıyla, söz konusu ödemelerin 10 yıla ilişkin eşit tutarlarda peşin ödenen gider olarak kabul edilerek aktifleştirilmek suretiyle dikkate alınması ve  her yıla isabet eden tutarın ilgili dönemde üretim maliyetine eklenmesi gerekmektedir.

Denilmektedir.