Ticari Defterlerin kapanış tasdiki

          

6 Haziran 2013 Tarih ve 28669 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ ile 19/12/2012 tarih ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 15 inci maddesi değiştirilmiştir.

Söz konusu tebliğ ile Kapanış onayı yapılacak defterlerin onay zamanı ve şekli şöyledir,

  • Yevmiye defterinin, izleyen hesap döneminin altıncı ayının sonuna kadar notere ibraz edilip son kaydın altına noterce “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması zorunludur.
  • Yönetim kurulu karar defterinin, izleyen hesap döneminin birinci ayının sonuna kadar notere ibraz edilip son kaydın altına noterce “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması zorunludur.”

Bu değişiklikle 2012 yılına ait yevmiye defterlerinin kapanış onayı Haziran 2013 ayı sonuna kadar yapılabilecektir