Uçak biletleri

Gelir İdaresi Başkanlığınca verilen 13.02.2013 tarih ve 109 sayılı özelgede;

Hava yolu taşımacılığı yapanlar, gerek yurt dışı gerekse yurt içi uçuşlarına ilişkin olarak IATA kuralları çerçevesinde satış işlemlerine ait kayıtlarının dayanağı olarak elektronik ortamda veya elektronik ortam dışında yolcu bileti düzenlemeleri halinde bu biletler Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura yerine geçen “Elektronik Yolcu Bileti” olarak kabul edileceği ve ayrıca fatura düzenlenmeyeceği,

Havayolu şirketlerinin acenteleri aracılığıyla yaptıkları bilet satışlarında, bilet bedeline acentenin komisyon bedeli dahil ise acentenin bu bedel için havayolu şirketine fatura düzenleyeceği,

Havayolu şirketlerinin acenteleri aracılığıyla yaptıkları bilet satışlarında, bilet bedeline acentenin komisyon bedeli dahil değil ise acente, müşteriden alacağı komisyon bedeli için müşterinin vergi mükellefi ya da fatura düzenleme limiti altında kalmakla beraber fatura isteyenlerden olması durumunda fatura, bunlar dışında kalanlar için ödeme kaydedici cihaz fişi düzenleyeceği,

Bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışlarının 396 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar doğrultusunda Bs bildirim formuna dahil edilmesi gerektiği,

1 no.lu KDV Beyannamesinde beyannamesinin 6. tablosunun 45. satırına “Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmet Bedelleri”nin (Bu dönemde gerçekleştirilen teslim ve hizmetlere ait bedelin, kredi kartı ile casino jameshallison tahsil edilen kısmı) (e- Beyannamenin Sonuç Hesapları Diğer Bilgiler – Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmetlerin KDV Dahil Karşılığını Teşkil Eden Bedel) yazılacağı,

KDV beyannamesinin 45. satırında istenilen bilgi, verginin tarh ve tahakkuku ile ilgili olmayan denetim amaçlı bir bilgi olduğu. Bu satırda vergiyi doğuran olayın gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksızın o dönemde kredi kartı ile yapılan tahsilâtların gösterileceği,

Bu itibarla, uçak bileti bedelinin şirkete ait pos cihazı ile tahsil edilmesi karşılığında düzenlenen harcama belgesinin yolcu taşıma hizmetine ilişkin olarak havayolu şirketi tarafından düzenlenen Elektronik Yolcu Bileti ile ilişkili olduğunun ispatı ve iddia edilen hususların tespitine ilişkin belgelerin gerektiğinde vergi dairesine ibraz edilmesi şartıyla kredi kartı ile yapılan tahsilâtlar için ayrıca belge düzenlenmeyeceği,

Belirtilmiştir.