Kargo ile veya web üzerinden yapılan satışlarda belge düzeni

Uygulamada karşılaşılan sorunlardan biride Yurt içi ve yurt dışındaki nihai tüketicilere ve vergi mükelleflerine kargo ile veya web üzerinden yapılan satışlarda ÖKC fişi düzenlenip düzenlenmeyeceği ile faturalarda hangi bilgilere yer verileceği hususudur.

Gelir İdaresi Başkanlığınca verilen 06.03.2013 tarih ve 328 sayılı özelgede,

Yurt dışındaki nihai tüketicilere ve vergi mükelleflerine gümrük hattından değil de kargo aracılığı ile yapılan ve Vergi Usul Kanunu’na göre fatura ile belgelendirilen teslimlerde ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin olmadığı,

Yurt içindeki müşterilere internet (web sitesi) üzerinden sanal ortamda gerçekleştirilen satışlarda ise satış bedellerinin büroda tahsil edilmesi, tahsilatların banka aracılığıyla veya elektronik yollarla alınması ve Vergi Usul Kanunu’na göre fatura düzenlenmesi şartıyla, ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin bulunmadığı,

Yurt dışında ve yurt içinde, vergi mükellefiyeti olmayan müşterilere yapılacak teslimlere ilişkin olarak düzenlenecek faturalarda, vergi kimlik numarası/TC Kimlik numarası/yabancı kimlik numarası bilgisine yer verilme zorunluluğu bulunmamakla birlikte, bu numaraların müşterilerden temin edilmesi halinde düzenlenecek faturalara yazılmasının mümkün olduğu,

Yurt dışında faaliyet gösteren ve Türkiye’de vergi mükellefiyeti bulunmayan firmalara ait vergi dairesi ve vergi kimlik numarası bilgilerinin bulunmaması halinde de bu müşteriler için düzenlenen faturalarda, mezkûr maddede belirtilen diğer bilgilerin bulunması kaydıyla vergi kimlik numarası ve vergi dairesi bilgilerine yer verilmeyebileceği,

Açıklanmıştır.