TTK’ daki değişen hükümler

 

Yeni TTK, çok tartışıldı ve şiddetle eleştirildi. Sonuçta, pek çok madde radikal değişime uğradı. Konu ile ilgili olarak Dünya Gazetesinde yayımlanan bir makale kolay anlaşılabilir bir formatta faydalı olacağı düşüncesi ile aşağıya çıkarıldı.

 

Yöneticinin Türkiye’de yaşama şartı kaldırıldı

Eski hali

Yeni Hali

Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin en az birisinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de olması, en az 1/4’ünün yükseköğrenim görmüş olması, limitet şirketler bakımından ise müdürlerin en az birisinin yerleşim yerinin Türkiye’de olması şartları aranmakta idi.

 

 Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyelerinden en az birisinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de olması, en az 1/4’ünün yükseköğrenim görmüş olması, limitet şirketler bakımından ise müdürlerin en az birisinin yerleşim yerinin Türkiye’de olması gibi şartlar artık kaldırılmıştır. (6102 SK. Md. 359)

Denetlenecek şirketleri bakanlar belirleyecek

Eski hali

Yeni Hali

  – Tüm sermaye şirketleri bağımsız denetime tabiydi.
– Sermaye şirketlerinin ve şirketler topluluğunun finansal tabloları denetçi tarafından, Uluslararası Denetim Standartları’yla uyumlu Türkiye Denetim Standartları’na göre denetlenecekti.- Denetimden geçmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş hükmündeydi.
– Denetçi, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin yetkili organı tarafından en geç 1.3.2013 tarihine kadar seçilmesi gerekmekteydi
 – Artık, bağımsız denetime tabi olacak şirketleri belirleme yetkisi Bakanlar Kurulu’na verilmiştir. (6102 SK. Md. 397/ f4)
– Bağımsız denetime tabi olacak sermaye şirketlerinin ve şirketler topluluğunun finansal tabloları denetçi tarafından, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan Uluslararası Denetim Standartları’yla uyumlu Türkiye Denetim Standartları’na göre denetlenecektir. (6102 SK. Md. 397/ f1)
– Denetime tabi olanlar, hazırlanmış olan finansal tablolarının denetimden geçip geçmediğini, denetimden geçmiş ise denetçi görüşünü ilgili finansal tablonun başlığında açıkça belirtmek zorundadır. Bu hüküm, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu için de uygulanır. Denetime tabi olduğu halde, denetlettirilmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu
düzenlenmemiş hükmünde sayılacaktır. (6102 SK. Md. 397/ f2)
– Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek denetime tabi şirketlerin ve şirketler topluluklarının yetkili organı tarafından en geç 31.3.2013 tarihine kadar denetçi seçimi yapılmalıdır.(6102 SK. Geçici Md. 6/ f2)

E-ticari defterler notere gitmeyecek

Eski hali

Yeni Hali

Şirketlerin gerek ticari defterlerini tutarken, gerek münferit ve konsolide finansal tablolarını düzenlerken, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan, Türkiye Muhasebe
Standartlarına, kavramsal çerçevede yer alan muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz parçası olan yorumlara aynen uymak ve bunları uygulamak zorunda olduğu düzenlenmişti.
– Tüm ticari defterler noter tarafından yapılacak açılış ve kapanış onayına tabiydi.

 

 Ticari defterler Vergi Usul Kanunu’na göre tutulması gerektiğine ilişkin düzenleme yapılmıştır. (6102 SK. Md.64/f5)
– Sadece fiziki ortamda tutulan ticari defterler noter tarafından açılış onayına tabi duruma gelmiştir. Noter tarafından kapanış onayı ise sadece yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defteri için söz konusu olup, izleyen faaliyet döneminin üçüncü ayının sonuna kadar notere yaptırılması gerekmektedir. (6102 SK. Md.64/f3)
– Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması halinde bu defterlerin açılışlarında ve yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanışında noter onayı aranmayacaktır. (6102 SK. Md.64/f3)
–  Münferit ve konsolide finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanmasına ilişkin maddeler geçerliliğini korumaya devam etmektedir. Ancak, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’na özel ve istisnai standartlar koyma yetkisi verilmiştir. (6102 SK. Md. 88/ f3)

İşlem denetçileri kanundan çıkarıldı

Eski hali

Yeni Hali

 – Kanunda ayrı bir denetçi türü olarak ‘işlem denetçiliği’ mevcuttu.
– Şirketin kuruluşunu, sermaye artırımını, azaltılmasını, birleşmeyi, bölünmeyi, tür değiştirmeyi, menkul kıymet ihracını veya herhangi  bir diğer şirket işlem ve kararını işlem denetçisi denetlemekteydi

 – İşlem denetçileri tamamen Kanun’dan çıkartılmıştır. Bu nedenle, şirket kuruluşunda, sermaye artırımında, birleşme, bölünme gibi işlemlerde; işlem denetçisi tarafından denetim yapılmasına ve rapor alınmasına gerek kalmamıştır. (6102 SK. Md. 400 ve ilgili maddeler

Esas sözleşmenin yeni TTK ‘ya uyumu için 1 yıl ek süre verildi

Eski hali

Yeni Hali

 TTK uyarınca hazırlanacak tüzük ve yönetmeliklerin (İkincil Düzenlemeler), TTK’ nın yayım tarihinden itibaren 12 ay içinde (14.02.2012 tarihine kadar) yürürlüğe gireceğine ilişkin düzenleme mevcuttu.
– Şirket evrakında bulunması zorunlu bilgilere ilişkin hüküm 1.7.2012 tarihinde yürürlüğe girecekti.
– Esas sözleşmenin 14.08.2012 tarihine kadar TTK ile uyumlu hale getirilmesi gerekiyordu.
– Oy hakkı ve oy hakkının doğumu ile ilgili TTK’ nın 434 ve 435 İnci maddeleri 14.8.2012 tarihinde yürürlüğe girecekti.
– Esas sözleşmede genel kurul toplantı ve karar nisaplarının 1.1.2013 tarihine kadar TTK ile uyumlu hale getirilmesi gerekiyordu.
– TTK’ nın 358. maddesine aykırı şekilde, şirkete borçlu olan pay sahiplerinin, borçlarını nakdi ödeme yaparak 1.7.2015 tarihine kadar tamamen tasfiye etmeleri zorunluydu
 – TTK uyarınca hazırlanacak tüzük ve yönetmeliklerin (İkincil Düzenlemeler), TTK ‘nın yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde (31.12.2012 tarihine kadar) yürürlüğe gireceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır.(6103 SK. Md.42/f1)
– Şirket evrakında bulunması zorunlu bilgilere ilişkin hüküm 1.1.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. (6102 SK. Md.39/f2/c2-c3-c4)
– Esas sözleşmenin 1.7.2013 tarihine kadar TTK ile uyumlu hale getirilmesi gerekecektir. (6103 SK. Md.22)
– Oy hakkı ve oy hakkının doğumu ile ilgili TTK’ nın 434 ve 435 nci maddeleri 1.7.2013 tarihinde yürürlüğe girecektir. (6103 SK. Md 28)
– Esas sözleşmede genel kurul toplantı ve karar nisaplarının 1.7.2013 tarihine kadar TTK ile uyumlu hale getirilmesi gerekecektir. (6103 SK. Md.26)
– TTK’ nın 358. maddesine aykırı şekilde, şirkete borçlu olan pay sahiplerinin, borçlarını nakdi ödeme yaparak 1.7.2015 tarihine kadar tamamen tasfiye etmelerine ilişkin hüküm iptal edilmiştir. (6335 SK. Md. 47/ f3)

Limitet şirkete 24 aylık sermaye ödeme hakkı

Eski hali

Yeni Hali

Kurucuların, sermayenin tamamını şartsız taahhüt etmeleri ve nakit kısmı hemen ve tamamen ödemeleri gerekmekteydi.

 Anonim şirketlere tanınan sermayenin 1/4’ünün kuruluş anında, kalan kısmının ise yirmi dört ayda ödenmesi imkânı limitet şirketlere de tanınmıştır. (6102 SK. Md.578/f1)

Denetçi rotasyonunda süre 3 yıla çıkarıldı

Eski hali

Yeni Hali

 – Büyük sermaye şirketlerinin denetçi olarak, ancak ortakları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir unvanını taşıyan bir bağımsız denetleme kuruluşunu seçmeleri
gerekmekteydi.
– Orta veya küçük ölçekli şirketler, bir veya birden fazla yeminli mali müşaviri veya serbest muhasebeci mali müşaviri denetçi olarak seçebilecekti.
– Yine bu şirketler isterlerse, ortakları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir unvanını taşıyan bir bağımsız denetleme kuruluşunu da denetçi olarak seçebileceklerdi.
– Bir bağımsız denetleme kuruluşunun, bir şirketin denetlenmesi için görevlendirdiği denetçi 7 yıl arka arkaya o şirket için denetleme raporu vermişse, o denetçinin en az 2 yıl için değiştirilmesi gerekmekteydi.
 

– Kimlerin denetçi olacağının belirlenmesine yönelik olarak, denetçinin bağımsız denetim yapmak üzere, 3568 sayılı Kanun’a göre ruhsat almış yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir unvanını taşıyan ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen kişiler veya ortakları, bu kişilerden oluşan sermaye şirketi olabileceği yönünde bir değişikliğe gidilmiştir. (6102 SK. Md. 400/ f1/ c1)
– Ayrıca, denetçi rotasyonu ile ilgili olarak; 10 yıl içinde aynı şirket için toplam 7 yıl denetçi olarak seçilen denetçinin (bağımsız denetleme kuruluşu) 3 yıl geçmedikçe denetçi olarak yeniden seçilemeyeceği yönünde bir değişikliğe gidilmiştir. (6102 SK. Md. 400/ f2/ c1)

 

Şirket evrakındaki bilgilere ek süre

Eski hali

Yeni Hali

 – Tacirin işletmesi ile ilgili her türlü kağıt ve belgede bulunması zorunlu bilgiler düzenlenmişti.
– Bu belgelerde bulunması gereken zorunlu bilgiler: Tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi, tacir sermaye şirketi ise taahhüt edilen ve ödenen sermaye, internet sitesinin adresi ve numarası, anonim, limitet ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, sırasıyla yönetim kurulu başkan ve üyelerinin; müdürlerin ve yöneticilerin adları ile soyadları idi.
– Şirket evrakında bulunması zorunlu bilgilere ilişkin hüküm, 1.7.2012 tarihinde TTK ile birlikte yürürlüğe girecekti.

 

 – Tacirin işletmesi ile ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde bulunması zorunlu bilgiler düzenlenmiştir. (6102 SK. Md.39/f2)
– Bu belgelerde; tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi şirketlerden (Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek denetime tabi şirketler) ise sayılanlara ek olarak tescil edilen internet sitesinin adresinin de gösterilmesi gerekecektir. (6102 SK. Md. 39/ f2)
– Bu hükmün 1.1.2014 tarihinde yürürlüğe gireceğine ilişkin yeni düzenleme yapılmıştır. (6102 SK. Md.39/f2/c2-c3-c4)

Denetçi olumsuz görüş verirse…

Eski hali

Yeni Hali

 Denetçi tarafından olumsuz görüş yazılan veya görüş verilmesinden kaçınılan durumlarda genel kurulun, söz konusu finansal tablolara dayanarak, özellikle açıklanan kâr veya zarar ile doğrudan veya dolaylı bir şekilde ilgili olan bir karar alamayacağı düzenlenmişti. Ayrıca bu hâllerde yönetim kurulunun, görüş yazısının kendisine teslimi tarihinden itibaren 4 iş günü içinde, genel kurulu toplantıya çağırması ve görevinden toplantı gününde geçerli olacak şekilde istifa etmesi gerekiyordu. Daha sonra genel kurul yeni bir yönetim kurulu seçeceği ve yeni yönetim kurulunun 6 ay içinde, kanuna, esas sözleşmeye ve standartlara uygun finansal tablolar hazırlayacağı ve bunları denetleme raporu ile birlikte genel kurula sunacağı düzenlenmişti.  Artık, denetçi tarafından sadece olumsuz görüş verilmesi hâlinde yönetim kurulu, görüş yazısının kendisine teslimi tarihinden itibaren 4 iş günü içinde, genel kurulu toplantıya çağırması ve genel kurulun yeni bir yönetim kurulu seçmesi gerekmektedir. Esas sözleşmede aksi öngörülmemişse, eski yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilecektir. Yeni yönetim kurulu 6 ay içinde, kanuna, esas sözleşmeye ve standartlara uygun finansal tablolar hazırlatıp, bunları denetleme raporu ile birlikte genel kurula sunmalıdır. (6102 SK. Md. 403/ f5)

 

 

Borçlanana değil borç verene ceza geldi

Eski hali

Yeni Hali

 

– Şirket ortaklarının aşağıdaki istisnalar hariç borçlanması yasaklanmıştı:
a) İştirak (sermaye) taahhüdünden doğan borçlar
b) Şirketle, şirketin işletme konusu ve pay sahibinin işletmesi gereği olarak yapılmış bulunan bir işlemden doğmuş ve emsalleriyle aynı veya benzer şartlara tabi tutulmuş borçlar
– Bu hükme aykırı olarak borçlananlara 300 günden az olmamak üzere adli para cezası söz konusu idi.
– Yönetim Kurulu üyesi, onun 393’üncü maddede sayılan yakınları, kendisinin ve söz konusu yakınlarının ortağı oldukları şahıs şirketleri ve en az yüzde yirmisine katıldıkları sermaye şirketlerinin borçlanması yasaktı. Aynı zamanda borçlanma hem ayın hem nakit borçlanmayı içermekteydi. Bu hükme aykırı olarak borçlananlara 300 günden az olmamak üzere adli para cezası söz konusu idi.

 

 – Şirket ortaklarının şirkete borçlanmaları aşağıdaki iki şartın sağlanması kaydıyla mümkün hâle getirilmiştir.
a) Anonim şirketlerde ortakların sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmiş olması
b) Şirketin serbest akçelerle birlikte kârı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olması (6102 SK. Md.358)
– Bu hükme aykırı olarak borçlanma durumunda artık borçlananlara değil borç verenlere adli para cezası verilmesi söz konusudur. (6102 SK. Md.562/f5)
– Ortak olmayan yönetim kurulu üyeleri ile ortak olmayan üçüncü dereceye kadar akrabalarının şirkete nakit olarak borçlanmaları yasaklanmıştır. (6102 SK. Md.395/f2)
– Limitet şirketlerin ortakları ile müdürleri de anonim şirketlerde olduğu gibi şirkete borçlanmaları mümkün hale gelmiştir. (6102 SK. Md. 644/ f1)
– Şirkete borçlu olan ortakların, borçlarını nakdi ödeme yaparak en geç 1.7.2015 tarihine kadar tamamen tasfiye etmelerine ilişkin hüküm iptal edilmiştir. (6335 SK. Md. 47/ f3)

TMS ye geçiş kapsamı daraldı

Eski hali

Yeni Hal

Tüm şirketlerin finansal tablolarını Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlaması gerekmekteydi.

 

 TTK’ nın Geçici 1. Maddesinde yapılan değişiklik ile aşağıdaki şirketler TMS/TFRS ve yorumlarını uygulamakla yükümlüdür:
a) SPK’ ya göre ihraç ettikleri sermaye piyasası araçları borsada veya teşkilatlanmış diğer bir piyasada işlem gören şirketler, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve konsolidasyon kapsamına alınan diğer işletmeler,
b) Bankacılık Kanunu’nun 3. Maddesinde tanımlanan bankalar ile bağlı ortaklıkları,
c) 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nda tanımlanan sigorta ve reasürans şirketleri,
d) 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda tanımlanan emeklilik şirketleri,
e) TMS’yi uygulamayı tercih eden şirketler. (6102 SK. Md. 1/ f2)
– Ayrıca, TTK’ nın Geçici 6. Maddesine göre Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 1.1.2013’den itibaren TMS/TFRS uygulamakla yükümlü şirketleri belirleme yetkisine sahiptir. (6102 SK. Geçici Md. 6/ f1)

Sadece denetlenen şirkete ‘internet’ şart

Eski hali

Yeni Hali

 Her sermaye şirketin internet sitesi kurması gerekmekteydi.
– İnternet sitesinde yayınlanması gereken içerik son derece kapsamlı şekilde tek tek sayılmak suretiyle (ortakların menfaatlerini ilgilendiren bilgiler, yöneticilere ödenen paralar ve sağlanan menfaatler, denetim raporları vs) düzenlenmişti.
– Yönlendirilmiş mesajların basılı şekillerinin saklanacağı, internet sitesinde yer alacak bilgiler metin hâline getirilip şirket yönetimi tarafından noterlikçe onaylı bir defter (internet defteri)
tutulacağına ilişkin düzenleme mevcuttu.

 

 

 – Tüm sermaye şirketleri değil sadece Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek denetime tabi şirketlerin internet sitesi kurmaları zorunlu hale gelmiştir. (6102 SK. Md. 1524/ f1/ c1)
– İnternet sitesinde yayınlanması gereken içerik sadeleştirilmiş ve sadece “Kanunen yapılması zorunlu ilanların yayınlanması” yönünde değişiklik yapılmıştır. (6102 SK. Md. 1524/ f1/ c1)
– Yönlendirilmiş mesajların basılı bir şekilde noter onaylı bir defterde (internet defteri) saklanması ve güncellenmesi ile ilgili hükümler kaldırılmıştır. (6102 SK. Md.1524/f1)
Bugünkü manşet haberinizde de duyurulduğu gibi internet sitesi kurma zorunluluğu bir kez daha daraltılıyor. Hazırlanan taslakta, satış hasılatı 200 milyon TL’nin, aktif büyüklüğü 150 milyon TL’nin üzerinde ve 500’den fazla çalışana sahip şirketlerden herhangi iki ölçeğe uyanlar internet sitesi kuracak.

Yöneticinin kusurunu iddia eden ispat edecek

Eski hali

Yeni Hali

 Kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları, kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin ihlali iddia edildiğinde; kendileri kusurlarının bulunmadığını ispatlamak durumunda kalacaklardı.

 

Kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları, kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerin ihlali halinde; bu kişilerin kusurlu olduğunu artık iddia edenler ispat etmek durumundadır. (6102 SK. Md. 553/ f1)

Hapis cezaları adli para cezasına dönüştü

Eski hali

Yeni Hali

TTK’ da tanımlanan çok sayıda suçun yaptırımı adli para cezası ya da hapis cezası idi. Ayrıca, suçla ceza arasında orantı bulunmadığına yönelik kamuoyunda ciddi eleştiriler yapılıyordu.

 

 

Suç ve cezalara ilişkin düzenlemeler “orantılılık ilkesi” gereği yeniden ele alınmış ve bu paralelde 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasını gerektiren birçok suçun yaptırımı idari para cezasına dönüştürülmüştür. (6102 SK. Md. 33, 38, 39, 40,41, 42, 43, 44, 45, 48, 53, 562, 

Uygulama takvimi

1 TEMMUZ 2012  – Yeni TTK’ nın yürürlük tarihi
– Yeni TTK Uygulama Kanunu’nun yürürlük tarihi
– 6335 sayılı Değişiklik Kanunu’nun yürürlük tarihi
1 EKİM 2012

 

 – Uyg. Kan. Md. 25: Tüzel kişi ortağın temsilcisi YK üyelerinin istifası ve yerine tüzel kişi ya da başkasının seçimi için son tarih
– Uyg. Kan. Md. 9: Eski TTK Md. 8 / (2) uyarınca düzenlenmiş sözleşmelerden bileşik faiz hükümlerinin çıkartılması için son tarih


31 ARALIK 2012

 

 – Stok Sayımı

– Açılış bilançolarının TMS’ye göre düzeltilmesi

1 OCAK 2013

 

 – TTK İkincil Düzenlemelerin Yürürlüğe girmesi için son tarih
– Münferit ve konsolide finansal tablo hazırlanmasında TMS / TFRS’ nin uygulanmaya başlaması

14 ŞUBAT 2013

 – Uyg. Kan. Md. 19: TTK 201. madde, bağlı şirket- hakim şirket arasında oy haklarının kullanılmasına sınırlama getiren hükmün yürürlüğe girmesi

31 MART 2013

 

 – TTK Geç. Md. 6 / (3):
Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen denetime tabi şirketlerin denetçi ataması için son tarih

1 TEMMUZ 2013

 

 – Uyg. Kan. Md. 28 / (7): Anonim şirket esas sözleşmede nama yazılı hisselerin devri ile ilgili kısıtlama ve özel düzenlemelerin Kanun’la uyumlu olması için son tarih
– TTK Md. 1534: Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen denetime tabi şirketler için TTK Md. 1524’teki internet sitesi açma ve Kanun’da belirtilen bilgilere yer verme zorunluluğu
– Uyg. Kan. Md. 22: Esas sözleşme hükümlerinin TTK’ya uyumlu hale getirilmesi için son tarih
– Uyg. Kan. Md. 26: Esas sözleşmede genel kurul toplantı ve karar nisaplarının Kanun’la uyumlu hale getirilmesi
– Uyg. Kan. Md. 28 / (1): TTK Md. 434 oy hakkı ve 435 oy hakkının doğumu maddelerinin yürürlüğe girişi
– Uyg. Kan. Md. 28 / (5): TTK Md. 479 / (3)-c bendindeki oyda imtiyazın kullanılamayacağı hallere ilişkin maddenin uygulanmaya başlaması
1 OCAK 2014

 

 – TTK Md. 39 / (2) 2, 3, ve 4’üncü cümledeki ticari mektuplarda ve ticari defterlerde bulunması zorunlu bilgilerle ilgili hükmün yürürlüğe girişi

14 ŞUBAT 2014

 

 – Uyg. Kan. Md. 20: Anonim ve limited şirketlerde mevcut sermayenin Kanun’daki asgari sermayeye çıkartılması için son tarih
– Uyg. Kan. Md. 28 / (3): Md. 479 / (1) fıkrasına aykırı oyda imtiyaz hakkı ile ilgili esas sözleşme hükümlerinin TTK’ ya uyumlu hale getirilmemesi halinde hükümsüz hale gelmesi

 1 TEMMUZ 2014

 

 – Uyg. Kan. Md. 18: Bağlı şirketler nezdinde TTK 202. madde kapsamında kayıplar varsa hakim şirket tarafından denkleştirilmesi için son tarih