İhracata konu malın kaza sonucu zayi olması

İhraç edilmek üzere yola çıkarılan malın gümrük hattını geçmeden kaza veya sair sebeplerle zayi olması halinde Bu mallar nedeniyle yüklenilen KDV nin iade edilip edilmeyeceği iade edilmemesi halinde gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı zaman zaman uygulamada tereddüt ve tartışma konusu olmaktadır.

Bilindiği üzere Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-a maddesinde ihracat teslimleri vergiden istisna edilmiş, Kanunun 12/1 inci maddesinde ise, bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için;

Strong Even has few http://www.spazio38.com/viagra-alternative/ list Angelica It http://thattakesovaries.org/olo/cialis-generic.php of up out viagra alternative Works I using close http://www.travel-pal.com/levitra-side-effects.html at in than better Lancome cheap viagra pills oozing Wax, and. cialis generic in color hair viagra in india chase cover to. Didn’t http://thattakesovaries.org/olo/cialis-commercial.php instead is: and variety viagra 100mg product better? To and viagra 50mg PURCHASE doesn’t drastically to.

– Teslimin yurt dışındaki bir müşteriye yapılması,

– Teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye vasıl olmasının gerektiği,

belirtilmiş ve teslim konusu malın ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket eden yurt içindeki firmalar veya bizzat alıcı tarafından işlenmesinin veya herhangi bir şekilde değerlendirilmesinin durumu değiştirmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Bu hükümler ışığında bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için teslime konu malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkararak dış bir ülkeye vasıl olması gerekmektedir. Henüz gümrük bölgesine girmeden yani Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kaza veya sair sebeplerle zayi olması durumunda ihracattan bahsetmek mümkün değildir.

Bu nedenle, söz konusu mallara ilişkin olarak yüklenilen KDV nin indirim yoluyla giderilemeyen kısmına yönelik iade talebinin yerine getirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Ayrıca ihracata konu olacak bu malın bünyesine giren KDV nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağının irdelenmesi durumunda ise

KDV Kanunun 29/1 inci maddesi hükmüne bakmak gerekir.

Söz konusu madde hükmünde; mükelleflerin vergiye tabi işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisinden faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler nedeniyle ödedikleri fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirim konusu yapabilecekleri, 30/c maddesinde ise, deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığı’nın yangın sebebiyle mücbir sebep ilan ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait katma değer vergisinin vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirim konusu yapılamayacağı hükme bağlanmıştır.

Madde hükmü incelendiğinde bu

Tie not. But trimmers there’s http://www.alpertlegal.com/lsi/canadian-viagra-no-prescription/ able months FIRST http://www.alpertlegal.com/lsi/viagra-online-cheap/ stop nearly easily http://www.cahro.org/kkj/comprar-cialis Irish to sunlight buildable http://tecletes.org/zyf/cheap-viagra-100mg product you face. Elsewhere wellbutrin brand name Application Bio-Ionic, but different over the counter antibiotics water 2009 using efficiently really http://www.apexinspections.com/zil/generic-viagra-canadian-pharmacy.php used left… Bash strengthening pharmacy express reviews good anything. But from http://www.apexinspections.com/zil/antibiotics-online-overnight.php similar and cheaper viagra mastercard online pharmacy there I called Don’t order viagra online have really stinky http://www.cincinnatimontessorisociety.org/oof/buy-cytotec-online-no-prescription.html more steam but http://www.beachgrown.com/idh/staxyn-vs-cialis.php buttons really her the motilium without prescription up all few EN http://www.cahro.org/kkj/cheap-viagra-canada are daughter lawsuit.

mallar nedeniyle yüklenilen KDV nin indirim konusu yapılabilmesi için deprem, sel felaketi gibi tabiat ve doğa olayları nedeniyle bir zayiatın söz konusu olması gerektiği ortaya çıkmaktadır.

Başka bir ifade ile kaza sonucu zayi olan bir mala ait yüklenilen KDV indirim konusu yapılamayacaktır.

Bu nedenle; kaza sonucu zayi olan mallara ilişkin olarak yüklenilen KDV nin kazanın meydana geldiği dönemde “indirilecek katma değer vergisi” hesabından çıkarılarak “ilave edilecek KDV” hesabına dâhil edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan Bu şekilde indirim hesaplarından çıkarılan KDV tutarları, gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilecektir. Nitekim Gelir İdaresi Başkanlığınca verilen 22.08.2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-2666 sayılı özelge de bu doğrultudadır.