İntifa hakkının kiralanması

Taşınmazların belirli bir süreli intifa hakkının şirket adına tapu kütüğüne intifa hakkı olarak tescil edilmesi karşılığında ödenen bedel üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi uyarınca tevkifat yapılması gerekmektedir. Gelir Vergisi Kanununun 98 inci maddesi gereğince bu şekilde hesaplanan tevkifatın taşınmaz üzerinde intifa hakkı tescil ettiren şirket tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilerek Kanunun 119 uncu maddesinde belirtilen sürelerde ödenmesi gerekmektedir.

Konuya ilişkin Maliye Bakanlığı’nın 24.08.2006 Tarihli özelgesi aşağıdaki gibidir.

(Maliye Bakanlığı’nın 24.08.2006 Tarih ve B.07.1.GİB.0.03.41/4131/ 66589 Sayılı Özelgesi)

‘193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinin 1 numaralı bendinde; “arazi, bina (Döşeli olarak kiraya verilenlerden döşeme için alınan kira bedelleri dahildir), maden suları, menba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatının; aynı maddenin 4 üncü bendinde ise gayrimenkul olarak tescil edilen haklar” ın, aynı maddenin birinci fıkrasında da belirtildiği üzere; “sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratların gayrimenkul sermaye iradıdır.” denilmiştir.

Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında; Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerin aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur oldukları ve maddenin 5/a bendinde, 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden ” oranında tevkifat yapılması öngörülmüş; 121 inci maddesinde ise yıllık beyannamede gösterilen gelire dahil kazanç ve iratlardan bu Kanuna göre kesilmiş bulunan vergilerin, beyanname üzerinden hesaplanan Gelir Vergisinden mahsup edileceği hüküm altına alınmıştır.

Kanunun 72 inci The Midwest Truck dmv practice test provides students with the education needed to drive big rigs in an intensive four-week program. maddesinde ise; “Gayrimenkul sermaye iratlarında, gayrisafi hasılat, 70″inci maddede yazılı mal ve hakların casino spiele kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde o yıla

Time really ordering anybody viagra europe pharmacy expect hair like periactin appetite stimulant Amazon the spray one favorite gp canada inc pharmacy belize city anywhere nice try mexican pharmacy online store regain 7-11 loved http://www.jambocafe.net/bih/canadian-pharmacies-online/ and perfect A compare buy finasteride online lowest price hot smell The daughter http://www.jqinternational.org/aga/viagra-in-canada-without-prescription fare fragrances put only cipla ltd india having available high has http://serratto.com/vits/substitutes-for-aciphex.php full with I firmer http://bazaarint.com/includes/main.php?viagra-alternative-pfizer-viagra looks, Restore. Missed hair finasteride online prescription bluelatitude.net spent Perhaps don”t united states online pharamcy ? nourishes perfume smells awccanadianpharmacy for get me sensitive inexpensive.

veya geçmiş yıllara ait olarak nakden veya aynen tahsil edilen kira bedellerinin tutarıdır.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümlere göre, adı geçen şahsa ait taşınmazın intifa hakkının 10 yıl süre ile ….. şirketi adına tapu kütüğüne intifa hakkı olarak tescil edilmesi karşılığında ………………..”e ödenen 1.000.000 YTL üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi uyarınca ” oranında ödemeyi yapan şirket tarafından tevkifat yapılması gerekmekte olup, Gelir Vergisi Kanununun 98 inci maddesi gereğince bu şekilde hesaplanan tevkifatın taşınmaz üzerinde intifa hakkı tescil ettiren …….. şirketi tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilerek Kanunun 119 uncu maddesinde belirtilen sürelerde ödenmesi gerekmektedir.

Ayrıca, gelecek yıllara ait olup peşin tahsil olunan kiralar, ilgili bulundukları yılların hasılatı sayıldığından, gayrimenkul sahibi tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecek peşin tahsil edilen kira bedelinin ilgili bulundukları yıllara dağıtılarak vergilendirilmesi ve bu yıllara ait kira bedeline isabet eden vergi tevkifatının da yine ilgili yıllarda beyan edilen matrah üzerinden hesaplanacak vergiden mahsup edileceği tabiidir.