Resen Terke Çıkarılan Mükelleflerin Tekrar Faaliyetlerine Başlaması veya Tasfiyeye Girmesi

31.07.204 tarihinden sonraki dönemlerde işini terk eden, ancak işi terk keyfiyetini vergi dairesine bildirmeyen ve dosyasında işine devam ettiğine dair herhangi bir bilgi bulunmayan mükelleflerin mükellefiyet kayıtları, 2004/13 seri nolu uygulama iç genelgesi gereğince vergi dairelerince aşağıdaki araştırmalar yapıldıktan sonra terkin edilmesi gerekmektedir.

Ticari, zirai veya mesleki kazanç sahibi gerçek kişiler ve ortaklıklar ile tüzel kişi mükelleflerden, birbirini izleyen iki döneme ait katma değer vergisi beyannamesini vermeyenlerin işyeri ve ikametgah adreslerinde, ayrıca tüzel kişi mükelleflerin kanuni temsilcilerinin ikametgah adreslerinde, katma değer vergisi beyannamesi verilmeyen son dönemi izleyen ay içerisinde gerekli yoklama işlemleri yapılarak, ilgililerin işlerini ne zaman terk ettikleri, işyerinin yoklama tarihindeki durumu, işyerinde başkaları faaliyet gösteriyorsa hangi tarihten itibaren orada faaliyet gösterdikleri, mükellefin mesleği ile ilgili teşekkül, birlik veya oda kayıtlarında yer alan bilgiler ile işyeri ve ikametgah adreslerinin bulunduğu yer muhtarlık kayıtları araştırılarak, adres değişikliği yapılıp yapılmadığı hususlarının tespit edilmesi ve yoklama fişine bağlanması gerekmektedir.

Bu araştırma ve yoklamaların tamamlanmasını takip eden otuz gün içinde de mükellefin bilinen adreslerinde, dosyadan sorumlu servis şefinin de katıldığı ikinci bir yoklama yapılarak, ilgilinin bilinen adreslerinde bulunmadığını teyit eden ikinci bir yoklama yapılması ve sonucunun yoklama fişine bağlanması gerekmektedir.

Yapılan bu iki ayrı araştırma ve yoklamalar sonucunda, işini terk ettiği tespit edilen, bilinen adreslerinde bulunamayan ve başka bir adreste faaliyetine devam ettiğine dair bilgi edinilemeyen mükelleflerin mükellefiyet kayıtları, ilgili müdür yardımcısının önerisi ve vergi dairesi müdürün ondayı ile terkin edilmesi gerekmektedir.

Vergi Daireleri bu uygulamayı zaman zaman yapmakta ve resen terk müessesesini işletmektedirler.

Ancak, Mükellefiyet kaydı terkin edilen mükelleflerden, faaliyetine başka bir adreste devam ettikleri veya yeniden faaliyete geçtikleri ya da tasfiyeye tabi tutuldukları öğrenilenlerin mükellefiyet kaydının, yeniden ihdas edilmesi gerekmektedir.

Söz konusu mükelleflerden,

  • Faaliyetine      başka bir adreste devam ettiği tespit edilenlerin mükellefiyetleri bu yeni      adreste faaliyete geçtikleri tarih itibariyle,

  • Yeniden      faaliyete başladığı tespit edilenlerin mükellefiyeti faaliyete      başladıkları tarih itibariyle,

  • Tasfiyeye girenlerin      mükellefiyet kaydı ise, 2009/3 seri nolu uygulama içgenelgesi gereği Tasfiyeye      geçtikleri tarihten itibaren,

İhdas edilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle, bu mükelleflerin mükellefiyetlerinin başlaması resen terk tarihleri itibariyle değil,

  • Yeni adreste      faaliyete geçenlerin bu adreste faaliyete başladıkları tarih,

  • Yeniden işe başlayanların,      yeniden işe başladıkları tarih,

  • Tasfiyeye      girenlerin de tasfiyeye başladıkları tarih,

İtibariyle başlayacaktır. Dolayısıyla bu tarihlerden itibaren mükellefiyetle ilgili ödevlerini yerine getireceklerdir.