Sponsorluk Harcamaları

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği kapsamındaki alanlara gerçek veya tüzel kişilerce, dolaylı olarak ticari fayda sağlamak ya da sosyal sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla iletişim olanakları karşılığında ayni ve/veya nakdi destekte bulunulmasına sponsorluk denilmektedir.

Sponsorluk uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, 16/6/2004 tarih ve 25494 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliğinde düzenlenmiştir.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliğine göre,

Sponsorluk hizmeti alan ile sponsor arasında her iki tarafın hak ve yükümlülüklerini içeren yazılı bir sözleşme yapılması gerekmektedir.

Sponsorluk hizmetini alan kişi, kurum ve kuruluşlara ayni ya da nakdi olarak verilen desteklerin, Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmiş belgelere bağlanmasının zorunlu olduğu hususunda özel bir düzenleme bulunmamakla birlikte hizmeti alanlar adına açılmış bir banka hesabına yatırılması durumunda banka dekontu veya makbuzda paranın “sponsorluk amacıyla” yatırıldığına dair bir şerhe yer verilmesi şarttır. Nakden elden teslim edilmiş olması halinde ise alındı makbuzu, bağışa ilişkin tevsik edici belge olarak kabul edilebilecektir.

Sponsorluk desteğinin sponsorun ticari işletmesinden ayni olarak yapılması halinde fatura düzenlenmesi; faturada, teslimin sponsorluk maksatlı olduğuna, teslimi yapılan değerlerin cinsi, nev’i ve miktarına ilişkin olarak tereddüde mahal bırakmayacak bilgilere yer verilmesi; faturanın hizmeti alanlar adına düzenlenmiş olunması; faturanın arka yüzünün de hizmeti alan kişilere veya kanuni temsilcilerine imzalatılmış olunması,

Ayni değerlerin, mükelleflerce dışarıdan sağlanarak sponsorluk hizmeti alanlara bağışlanmış olması durumunda da hizmeti alanlarca teslim alınacak bu değerler için alındı makbuzunun düzenlenmesi ve makbuzda, bağışlanan kıymetlerin değerlerinin, cinsinin, miktarlarının, adedinin v.b. hususların tereddüde mahal bırakmayacak şekilde yer alması şarttır. Ayrıca, bağışlanan değerlere ilişkin olarak mükellefler adına düzenlenmiş olan faturaların arka yüzünün de yukarıda belirtilen açıklamalar dahilinde hizmeti alan kişi veya kanuni temsilcilere imzalatılmış olması gerekmektedir.

Herhangi bir belge karşılığı olmaksızın yapılan bağış veya yardımların mükelleflerce indirim olarak dikkate alınabilmesi mümkün değildir.

Sponsorluk sözleşmesi süresiz olamaz mutlaka belli bir süreyi içermesi gereklidir.

Sponsorların sponsorluk sözleşmesi yapmadan önce bağlı bulundukları vergi dairesine müracaat ederek, vergi borçlarının olmadığına dair bir yazı almaları ve yapılan sponsorluk sözleşmesinin bir örneğini ilgili vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.

Genel ahlak ve adaba aykırı, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici faaliyette bulunanlar, Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklananlar, İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler, Sponsorluk yapan ancak taahhüdünü yerine getirmeyen veya eksik yerine getirenler, Vergi ve SSK prim borcu olanlar. Yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca sponsorluk yapamazlar

Sponsorluk harcamalarını vergi yasaları açısından değerlendirecek olursak;

Kurumlar vergisi açısından

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/1-b madde hükmü uyarınca, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının,

 • Sözü edilen kanunlar uyarınca tespit edilen amatör spor dalları için tamamı,
 • Profesyonel spor dalları için % 50″si

Harcamanın yapıldığı yıla ait casino spiele Kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirilir. Bu indirim kurumun kazancı olması halinde söz konusudur.

Sponsor olan kurumun adının geçmesi şartıyla,

 • Resmi spor organizasyonları için yapılan saha, salon veya tesis kira bedelleri,
 • Sporcuların iaşe, seyahat ve ikamet giderleri,
 • Spor malzemesi bedeli,
 • Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün uygun göreceği spor tesisleri için yapılan ayni ve nakdi harcamalar,
 • Sporcuların transfer edilmesini sağlayacak bonservis bedelleri,
 • Spor müsabakaları sonucuna göre sporculara veya spor adamlarına prim mahiyetinde ayni ve nakdi ödemeler

gibi harcamalar sponsorluk harcaması olarak değerlendirilir.

Öte yandan,

Spor sahalarına, sporcuların veya diğer ilgililerin spor giysilerinin ya da spor araç ve gereçlerinin üzerine yazılı veya elektronik sinyaller yardımıyla sanal olarak kurumun tanıtımının yapılmasını sağlayacak amblem, marka, isim ve benzeri işaretler konulması gibi doğrudan ticari fayda sağlayan ve kurumun tanıtımını amaçlayan harcamalar ise reklam harcaması olarak giderleştirilebilecektir.

Ayrıca, sponsorluk faaliyetinin yanında reklam ve tanıtım amacını da içeren işlemler nedeniyle yapılan harcamaların, sözleşmede belirtilmek ve emsaline uygun olmak şartıyla, reklam ve sponsorluk harcamaları olarak ayrıştırılabilmesi mümkündür.

Örneğin, bir kurumun, bir kulübe bonservis bedelini karşılayarak transfer ettiği bir sporcuyu aynı zamanda şirketin veya ürünlerinin tanıtımına yönelik reklamlarda kullanması halinde, reklam faaliyetine ilişkin harcamalar, bonservis bedelinden sözleşmede belirtilmek ve emsallerine uygun olmak şartıyla ayrıştırılabilecek ve reklam gideri olarak dikkate alınacaktır.

Gelir vergisi açısından

Kurumlar vergisi açısından olduğu gibi Gelir vergisi açısından da Sponsorluk harcamalarının amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50″si. (GVK Md.89/8) Harcamanın yapıldığı yıla ait Gelir vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, beyan edilecek gelirden indirim konusu yapılabilir.  Bu indirim beyan edilecek bir gelir vergisi matrahı olması halinde söz konusudur.

Katma Değer Vergisi açısından

 • Genel ve katma bütçeli dairelere,
 • İl özel idareleri, elediyeler ve köylere veya bunların teşkil ettikleri birliklere,
 • Üniversitelere, döner sermayeli kuruluşlara, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlara,
 • Siyasî partilere ve endikalara,
 • Kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıklarına,
 • Kamu menfaatine yararlı derneklere, tarımsal amaçlı kooperatiflere ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara,

ayni olarak verilen mallara ait sponsorluk harcamaları KDV den istisnadır.

Bu kapsamda verilen malların (forma, eşofman, top, çanta vb.) alımında veya imalatında yüklenilen katma değer vergisi gider olarak dikkate alınacaktır.

Öte yandan, Bu mallarla ilgili olarak önceki dönemlerde indirim konusu yapılmış olan katma değer vergileri ise malların sponsorluk kapsamında teslim edildiği dönem KDV beyannamesinde ilave edilecek KDV olarak beyan edilmek suretiyle düzeltilecektir.