Elektrik Faturasının Bir Sonraki Ayda Gelmesi Halinde Giderin Dönemi ve KDV İndirimi

Uygulamada sıça karşılaşılan konulardan biri de elektrik, su, tlf gbi hizmet bedellerinin hizmetin kapsadığı dönemden sonra fatura edilmesidir. Özellikle Geçici vergi dönemlerinde ve yıl sonlarında karşılaşılan bu durumlarda bu hizmetlere ait bedellerin hangi dönemin gideri olacağı ve KDV sinin ne zaman indirim konusu yapılacağı hep tereddüt konusu olmuştur.

Konu ile ilgili olarak Gelir İdaresince verilen 12.03.2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-985 sayılı özelge aşağıda özetlenmiştir.

1-     Kurumlar vergisi yönünden

Ticari kazancın tespitinde “tahakkuk esası ilkesi” ve “dönemsellik ilkesi” olmak üzere iki temel ilke geçerlidir. Tahakkuk esası ilkesinde, gelir veya giderin miktar ve mahiyet itibarıyla kesinleşmiş olması yani geliri veya gideri doğuran işlemin tekemmül etmesinin yanı sıra miktarının ve işlemden kaynaklanan alacağın veya borcun ödeme şartlarının da belirlenmiş olması gereklidir.

Dönemsellik ilkesinde ise, bu gelir veya giderin ilgili olduğu döneme intikalinin sağlanmasıdır. Ayrıca “Dönemsellik” kavramı gereği işletmeler, gelir ve giderlerini tahakkuk esasına göre muhasebeleştirmek, hasılat, gelir ve karlarını aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırmak durumundadırlar. Bu ilke uyarınca gelir ve giderlerin ilgili oldukları dönemde kaydedilmesi gerekir.

Ayrıca, Kurumlar Vergisi Kanunun 32 inci maddesinin birinci fıkrasında, kurum kazancı üzerinden % 20 oranında kurumlar vergisi alınacağı,  ikinci fıkrasında da kurumlar vergisi mükelleflerince,  câri vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre ve câri dönemin kurumlar vergisi oranında geçici vergi ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Buna göre, elektriğin aylık bazda satışı ve tedarikinde gelir veya gider mahiyet ve tutar itibariyle ay sonunda kesinleşmiş olduğundan, elektrik satışı ve tedarikinden doğan gelir ve giderin de ay sonu itibarıyla tahakkuk ettiğinin kabulü gerekmektedir. Dolayısıyla elektrik satışı ve tedarikinden doğan gelir ve giderin  tahakkuk tarihi itibarıyla ilgili geçici vergi ve takvim yılı hesap dönemlerinde kurum kazancının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.

II- Katma Değer Vergisi yönünden

Elektrik enerjisi tedariki ve satışına ilişkin olarak düzenlenen faturalar ile ilgili olarak yüklenilen katma değer vergilerinin kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde genel esaslara göre indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, yılın son aylarında tüketilen elektrik bedellerine ait faturaların izleyen yılın Ocak ayında düzenlenmesi durumunda, bu faturalardaki KDV nin de, faturaların kanuni defterlere kaydedildiği dönemde indirim konusu yapılması mümkündür.

III- Sonuç

Gelir idaresinin bu özelgesi ile bu tür faturalar ilgili olduğu döneme gider kaydedilecek fatuta tarihini kapsayan dönemde de KDV si indirim konusu yapılacaktır..

Örneğin aralık ayına ait faturaların dönemi de aralaık ayı olmasına rağmen fatura takip eden yılda ocak tarihli tanzim edilmektedir. Bu durumda bu özelge gereği;

Fatura tutarı KDV siz olarak bir önceki yılın gider hesaplarına intikal ettirilecek, karşılığında gider tahakkukları hesabı kullanılacak. Böylece KDV geçmiş dönemde indirilmemiş olacak. Takip eden yılda gider tahakkukları hesabı borçlandırılarak kapatıllmış olacak. Öte yandan KDV de indirim konusu yapılarak fatura genel toplamı kadar cari hesap alacaklandırılacaktır.

Geçici vergi  dönemlerinde de aynı uygulamanın yapılacağı tabidir.