Sirkü 1878 – İşi terk eden gelir vergisi mükelleflerine e-tebligat yapılabilir.

Vergi mükellefiyetleri sona erdikten sonra Vergi Dairelerince düzenlenen ihbarnamelerin veya vadesi geçmiş borçlar için ödeme emrinin elektronik ortamda tebliğ edilmesi halinde mükelleflerce,

Kanun koyucunun, faaliyetine devam eden mükellefler ile faaliyetine devam etmeyen mükellefler yönünden uygulanacak tebligat yöntemi bakımından farklı kurallar öngörüldüğü buna göre faaliyetine devam eden mükelleflere tebligatın posta yoluyla veya elektronik adres vasıtasıyla yapılması gerekirken işin bırakılması/bırakılmış addolunması hallerinde gerçek kişilere tebligatın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde posta yoluyla yapılması icap eder”

Gerekçesi ile tebligatlara dava açılıyordu. İdari yargıda bu yönde kararlar verildiği gibi tebligatın geçerli olduğu yönünde de karar verilmekteydi.

Danıştay Vergi Dava Daireleri kurulunun 17 Mayıs 2024 tarih ve 32549 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2023/9 esas, 2024/3 karar nolu kararı ile idari yargıdaki görüş ayrılığı ile İdare ve mükellef arasındaki ihtilaflardan biri daha çözüme kavuştu.

Danıştay Vergi Dava Daireleri kurulu;

456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik ortamda tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilenler ve kendisine elektronik ortamda tebligat yapılacaklar belirlenmiş, bu kişilerin elektronik tebligat sisteminden hangi hâllerde çıkabileceği düzenlendiğinden,

Anılan Tebliğ’de elektronik tebligat sistemine dahil olan gerçek kişilerin bu sistemden çıkabilmesi için öngörülen hâller, kişilerin hak ehliyetinin sona erdiği durumlara özgülenmiş ve gerçek kişilerin mükellefiyetini kendi iradesiyle sona erdirmesi veya mükellefiyeti re’sen terkin edilmesi, elektronik tebligat sisteminden çıkış için öngörülen hâller arasında sayılmadığından,

Mükellefiyetini kendi iradesiyle sona erdiren veya mükellefiyeti re’sen terkin edilen gerçek kişilere mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra yapılacak tebligatın, Kanun’da elektronik ortamda tebligat yapılabilmesi için öngörülen şartların oluştuğu hâllerde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 107/A maddesi uyarınca elektronik ortamda yapılmasında hukuka aykırılık bulunmadığına karar verdi.

————————–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.