Sirkü 1877 – Mahsubu unutulan geçmiş yıl zararı

Uygulamada sıkça karşılaşılan hususlardan biri mükelleflerin geçmiş yıl zararlarını kar elde ettikleri müteakip ilk yılın beyanında geçmiş yıl zararlarını ayrı ayrı göstererek mahsup etmeyi unutmalarıdır.

Konu GVK nun zararların karlara takas ve mahsubu başlıklı 88 inci maddesinde

“Gelirin toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından hasıl olan zararlar (80’inci maddede yazılı diğer kazanç ve iratlardan doğanlar hariç) diğer kaynakların kazanç ve iratlarına mahsup edilir.

Bu mahsup neticesinde kapatılmayan zarar kısmı, müteakip yılların gelirinden indirilir. Arka arkaya beş yıl içinde mahsup edilmeyen zarar bakiyesi müteakip yıllara naklolunamaz.

Menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında, gider fazlalığından doğanlar hariç, sermayede vukua gelen eksilmeler zarar addolunmaz.”

Hükmü ile yer almaktadır.

Madde kapsamında vergi idaresinin genel görüşü, zararların Gelir vergisi matrahının tespitinde karlardan mahsup edilebilmesi için, Gelir vergisi beyannamesinde her yıla ilişkin zararın ayrı ayrı gösterilerek müteakip yıllarda mahsubun yapılmasının gerektiği, aksinin vergi kanundaki hükümler çerçevesinde mümkün olmadığı böyle bir durumun keyfiyete sebep olacağı yönündedir.

Genel görüş bu olunca geçmiş yıl zararlarını kar elde edilen müteakip ilk yılın beyanında mahsup etmeyi unutan mükellefler ile idare arasında mahsuba konu zararın sadece müteakip yıl karı kadar olan kısmının mı, yoksa tamamının mı kaybedileceği hususunda görüş ayrılığı ve ihtilafa neden olmaktaydı.

2020 yılı gelir vergisi beyannamesinde zarar beyan eden mükellefin 2021 yılında kar elde ettiği ancak 2020 yılına ilişkin zararını mahsup etmediği, 2020 yılına ilişkin zararının 2022 döneminde indirim konusu yapıp yapamayacağı hakkındaki özelge talebine

Gelir İdaresi Başkanlığı Bursa Vergi Dairesi Başkanlığınca verilen 06.05.2024 tarih ve E-17192610-120(GV-23-873) – 106203 sayılı özelge ile ihtilafa konu olmayacak şekilde netlik kazandı.

Söz konusu özelge de konu özetle

2020 takvim yılı …….TL zararınızın, 2021 takvim yılı …….. TL karınızdan mahsup edilebilmesi için öncelikle geçmiş yıl zararlarının gösterilmediği yıllara ilişkin beyannameleri düzeltilmesi ve her yıla ait zararın beyannamelerin geçmiş yıl zararları satırında ayrı ayrı gösterilmesi gerekmektedir. 2021 yılında mahsup edilemeyen tutarın ( 2020 yılı zararı – 2021 yılı karı = mahsup edilemeyen zarar)  ise 2022 takvim yılına ilişkin kardan mahsup edilebileceği tabidir.

Şeklinde açıklığa kavuşturulmuştur.

—————————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.