Sirkü – 1796 – Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranı

Bilindiği üzere Vergi Usul Kanunu’nun 281 ve 285. maddelerine göre; senede bağlı alacak ve borçların değerleme günündeki kıymetlerine irca edilmesi sırasında;

  • Varsa senet üzerinde yazılı faiz oranının,
  • Senet üzerinde faiz nispetinin belli edilmediği hallerde T.C. Merkez Bankasının resmi ıskonto hadlerinin,

Uygulanması gerekmektedir.

Merkez Bankasının Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları 28 Eylül 2023 tarih ve 32323 sayılı resmi gazetede yayınlanarak bu tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre;

Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak ıskonto faiz oranı yıllık % 30,75

Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %31,75

olarak yeniden belirlendi.

Alacak ve borç senetlerinin reeskont işlemleri 238 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmış olup tebliğ gereği faiz oranı olarak kısa vadeli avans işlemlerinde uygulanan faiz oranının esas alınması gerektiği açıklanmıştır.

Buna göre geçici ve yıllık gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde 28.09.2023 tarihinden itibaren borç ve alacak senetlerinin reeskontu işlemlerinde %31,75 oranı dikkate alınacaktır.

Vergi Usul Kanunu’nun 280. maddesine göre, yabancı para ile olan borç ve alacakların reeskontunda, varsa senette yazılı faiz oranının, senette faiz oranı yer almıyorsa yukarıda yer alan Merkez Bankası tebliğindeki faiz oranı değil, değerleme günüde geçerli Londra Bankalar Arası Faiz Oranının (LİBOR) esas alınması gerekir.

Reeskont uygulamasıyla ilgili önemli bazı hususlar özet olarak aşağıda açıklanmıştır.

Reeskont hesaplama formülü

F = A – [A x 360 / (360 + m x t)]

F: Reeskont tutarı

A: Senedin nominal değeri

m: Faiz oranı

t: Vade

Reeskont uygulaması zorunlu değildir. Ancak seçimin bütün alacak ve borç senetleri için yapılması şarttır.

Bankalar, bankerler ve sigorta şirketleri alacak ve borçlarını reeskonta tabi tutmak zorundadırlar.

Reeskonta tabi tutulacak alacak veya borcun senede bağlı olması gerekir. Banka, banker ve sigorta şirketleri senede bağlı olsun veya olmasın, bütün alacak ve borçlarını reeskonta tabi tutarlar.

Reeskonta tabi tutulacak alacak veya borç senedinin, ticari kazancın elde edilmesi ve idamesiyle ilgili ve gerçek bir alacak veya borç ilişkisine dayanması gerekir.

Alacak senetlerini reeskonta tabi tutanların, borç senetlerini de reeskonta tabi tutmaları zorunludur.

Reeskont, katma değer vergisi dahil alacak veya borç tutarı üzerinden hesaplanır.

——————————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.