Sirkü 1795 – Özel okullarda belge düzeni ve KDV

Kurumlar vergisi açısından

Eğitim hizmetleri genellikle bir eğitim döneminde tamamlanmaktadır. Eğitim dönemi ise Cari yılın Eylül ayından başlayıp gelecek yılın Haziran ayları arasını kapsamaktadır. Eğitim dönemi başlamadan önce peşin olarak alınan eğitim ücreti avans niteliğindedir. Bu nedenle fatura düzenlenmek suretiyle peşin alınan eğitim ücretinin dönemsellik ilkesi gereği ilgili olduğu hesap döneminde gelir olarak dikkate alınması gerekmektedir. Vergilendirilme dönemleri itibari ile geçici vergiye tabi kazançların belirlenmesinde de aynı esaslar cari olup dönemsellik ilkesine uyulması gerekmektedir.

Buna göre, kayıt yaptıran öğrencilerden peşin olarak alınan eğitim ücreti, faaliyette bulunulan eğitim döneminde aylara bölünmek suretiyle ilgili olduğu hesap dönemlerinde gelir kaydedilecektir.

Başka bir ifade ile Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları cari yılın, Ocak,  şubat, mart, nisan ve mayıs ayları ücretleri de gelecek yılın geliri olacaktır.

KDV açısından

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 10 uncu maddesinin (a) bendine göre; vergiyi doğuran olay, malın teslimi ve hizmetin yapılması ile meydana gelmektedir. Aynı maddenin (b) bendinde ise; malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesiyle, (c) bendinde de; kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutat olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması anında meydana geleceği hüküm altına alınmıştır.

Özel okullarda ve özel dershanelerde verilecek hizmetlerde hizmet bedelinin tamamının veya bir kısmının hizmet ifa edilmeden önce tahsil edilmesi halinde, fatura ve benzeri belge düzenlenmemiş olması koşuluyla katma değer vergisi doğmamaktadır.

Öte yandan Özel okullarda eğitim dönemi Eylül ile Haziran ayları arasında eğitim hizmeti verildiğinden eylül ayından Takip eden yılın haziran ayına kadar her ay için faturanın ayrı ayrı aylık olarak tanzim edilmesi ve o ayda KDV oranı ne ise ona göre KDV nin hesaplanıp tahsil edilmesi gerekmektedir.

Belli bir vergilendirme döneminde beyan edilecek katma değer vergisinin matrahının ise bir öğretim yılı için belirlenen hizmet bedelinin hizmetin ifa edileceği aylık sürelere bölünmesi suretiyle tespiti mümkün bulunmaktadır.

Dolayısıyla her fatura tanzimi anında KDV oranı ne ise KDV tutarı o oran üzerinden hesap edilmek zorundadır.

Verilen hizmet bedeli karşılığında kredi kartı ile yapılan ödemelerde, POS makinesi tarafından ilk anda düzenlenen ve hizmet bedelinin tümünü kapsayan taksit planını gösteren belge, ayrıca fatura veya benzeri belge düzenlenmemiş olması şartıyla katma değer vergisi hesaplanmasını gerektirmeyecektir.

Ancak, verilen hizmetler karşılığında kredi kartı ile yapılan ödemelerde katma değer vergisinin, aylık taksit miktarının şirketinizin banka hesabına geçtiği tarihte değil de, yukarıda bahsedilen şekilde, bir vergilendirme döneminden fazla devam eden hizmetler için takvim yılının her ayından ibaret olan vergilendirme dönemleri itibariyle hesaplanması ve beyan edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, peşin olarak yapılan ödemeler için fatura düzenlenmesi halinde, Katma Değer Vergisi Kanununun 10/b maddesi gereğince toplam bedel üzerinden katma değer vergisi hesaplanıp beyan edilecektir. 

Öte yandan, toplam hizmet bedeli eğitim döneminin bitişinde alınsa dahi, hizmet ifasının gerçekleştiği vergilendirme dönemlerine isabet eden tutarın ilgili olduğu dönemde beyan edilmesi gerekmekte olup, hizmet bedelinin tamamının eğitim dönemi sonunda beyan edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

VUK açısından

Aynı Kanunun 231 inci maddesinin beşinci fıkrasında, “Fatura malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.” hükmü yer almaktadır.

Özel okullarda eğitim hizmeti Cari yılın Eylül ayı ile takip eden yılın Haziran ayları arasında verildiğinden her eğitim ayı için faturanın ayrı ayrı aylık olarak tanzim edilmesi gerekmektedir.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Denizli VDB tarafından verilen 16.8.2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.20.15.02-105[229-231-2012/9]-477 sayılı özelge de bu yöndedir.

———————–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.