Sirkü 1785 – Kahramanmaraş depremi nedeniyle etkilenen bazı illerde mücbir sebep hali uzadığından bu illerde 7440 sayılı Kanunun uygulamasına dair usul ve esaslar.

Bilindiği üzere 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçeleri için 31.7.2023 tarihinde biten mücbir sebep hali 30/11/2023 tarihine kadar uzatılmıştı.

Gelir İdaresi Başkanlığınca 9 Ağustos 2023 tarih ve 32274 sayılı resmi gazetede yayımlanan 4 sıra nolu 7440 sayılı kanun genel tebliği ile bu yerlerdeki dairelere 7440 sayılı Kanun 9 uncu maddesi kapsamında yapılacak matrah ve stok artırımları, ile kasa ve ortaklar cari hesaplarındaki düzeltme işlemlerine ilişkin yapılacak başvuruların usul ve esasları açıklandı.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki dairelere

7440 sayılı Kanun kapsamında yapılacak başvuruların 29/2/2024 tarihine kadar yapılması ve ödenecek birinci taksitin (peşin ödeme dâhil) 1/4/2024 tarihine, ikinci taksitin 30/4/2024 tarihine kadar (bu tarihler dâhil), diğer taksitlerin ise takip eden aylarda ödenmesi gerekmektedir.

Mücbir sebep hali devam eden buralarda mükellefiyet kaydı bulunanların;

– 7440 sayılı Kanun kapsamında matrah ve vergi artırımından yararlanmak istemeleri halinde 29/2/2024 tarihine kadar, söz konusu maddede belirtilen şekilde beyan veya bildirimde bulunmaları, hesaplanan veya artırılan gelir, kurumlar ve katma değer vergisi ile gelir (stopaj) ve kurumlar (stopaj) vergisi tutarlarını 31/3/2024 tarihine kadar (bu tarih dâhil) tamamen veya talep etmeleri hâlinde ilk taksiti Mart/2024 ayından başlamak üzere aylık dönemler halinde on iki eşit taksitte ödemeleri,

– 7440 sayılı Kanun kapsamında KDV stok beyanına ilişkin beyanname ve eki envanter listesini mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonu olan 29/2/2024 tarihine kadar vermeleri, yapılacak beyan üzerine tahakkuk edecek tutarları aynı süre içinde ödemeleri,

– 7440 sayılı Kanun, ÖTV’nin konusuna giren malları bu madde kapsamında beyan eden ve alış belgelerini ibraz edemeyen mükelleflerin, bu malların beyan tarihindeki miktarı ve emsal bedeli üzerinden geçerli olan ÖTV’yi 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) ekindeki (Ek:20) beyannameyi mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonu olan 29/2/2024 tarihine kadar vermeleri ve yapılacak beyan üzerine tahakkuk edecek tutarları aynı süre içinde ödemeleri,

– 7440 sayılı Kanun kapsamında kayıtlarında yer aldığı hâlde işletmelerinde mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonu olan 29/2/2024 tarihine kadar kayıt ve beyanlarına intikal ettirmeleri, bu kapsamda ödenmesi gereken katma değer vergisinin, ilk taksitini beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitlerini beyanname verme süresini takip eden birinci ve ikinci ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödemeleri (ancak talep edilmesi hâlinde, taksitlendirilebilecek tutarın defaten ödenebilmesi de mümkündür.),

– 7440 sayılı Kanun kapsamında 31/12/2022 tarihi itibarıyla düzenlenen bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonu olan 29/2/2024 tarihine kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle düzeltmeleri ve beyan edilen tutarlar üzerinden hesaplanan vergiyi beyanname verme süresi içinde ödemeleri,

gerekmektedir.

—————————–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.