Sirkü 1777 -Sporculara ödenen ücretlerde tevkifat ve iadesi 

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 22 Temmuz 2023 tarih ve 32256 sayılı resmi gazetede Sporcu ücretlerinden tevkif yoluyla alınan gelir vergisinin iadesi hakkındakiyönetmelik yayımlandı.

Yönetmelikle Sporculara ödenen ücretlerden tevkif edilerek ilgili vergi dairesine vaktinde ödenen gelir vergisinin ilgili işverenlerce açılan özel hesaplara iade edilmesi ve bu hesaba aktarılan tutarların kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Yönetmelik hükümleri 1.4.2023 tarihinden geçerli olarak uygulanacak olup yönetmelik aşağıda özetlenmiştir.

Söz konusu yönetmeliğin

5 inci maddesi gereği, Sporcu ücretlerinden tevkif yoluyla alınan gelir vergisinin iadesi uygulamasından Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tescil edilmiş olan spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri de faydalanabilecek.

6 ıncı maddesi gereği, İade edilecek gelir vergisinin belirlenmesinde, GV Kanununun geçici 72 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında sadece sporculara ödenen ücretler üzerinden tevkif edilen ve süresinde beyan edilerek vergi dairesine vadesinde ödenen gelir vergisi tutarları dikkate alınacak.

Sporculara, bu faaliyetlerine ilişkin olarak aylık ücret, başarı primi, maç başı ücreti, imza parası, imaj hakkı ve sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler, ücret kapsamında değerlendirilecek.

tevkifata tabi tutulan sporcular dışındaki diğer spor elemanları, çalıştırıcı personel ile idari hizmetler, destek hizmetleri ve diğer görevlerde çalışan personelin ücretlerinden tevkif edilen vergiler, iade uygulamasının kapsamında değerlendirilmeyecek.

7 inci maddesi gereği, Özel hesap gelirlerinin toplanmasını teminen spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından Türkiye’de kurulu kamu sermayeli bankalarda ihtiyaca göre bir veya birden fazla hesap açılacak.

8 inci maddesi gereği, Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından sporculara yapılan ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergilerin, söz konusu spor kulübü ve spor anonim şirketlerine iade edilebilmesi için bu vergilerin ilgili aya ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile kanuni süresinde beyan edilmesi ve tahakkuk eden gelir (stopaj) vergisi tutarlarının vadesinde ödenmesi zorunludur.

Kanuni süresinden sonra verilen beyannameler üzerinden tarh edilen gelir vergisi iade edilmeyecek.

Sporculara ödenen ücretlerden tevkif edilen vergilere ilişkin olarak bildirim elektronik ortamda doldurulup ilgili aylarda verilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin eki olarak gönderilecek.

ödenen tevkifat tutarları, vergi dairelerince, ödemeyi takip eden beş iş günü içerisinde düzeltme fişi ile iadesi yapılmak suretiyle ilgili işveren adına açılan özel hesaba aktarılacak.

Özel hesapta yer alan tutarlar, amaç dışı kullanıma yönelik yapılan tarhiyatlar kapsamındaki alacaklar hariç rehin edilemeyecek ve haczedilemeyecek.

9 uncu maddesi gereği, İşverenler özel hesabına aktarılan tutarlar yalnızca;

sporcular, çalıştırıcılar ve diğer spor elemanlarının, sportif faaliyetlerine ilişkin iaşe, ibate, seyahat, sağlık, eğitim-öğretim harcamaları ile amatör ve altyapı faaliyetlerine ilişkin hazırlık kampları, müsabaka, malzeme ve ekipman, spor federasyonu vize, lisans, tescil ve katılım harcamaları,

Amatör spor faaliyetlerinin gelişimi ile sporcuların yetiştirilmesi ve eğitimi için spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından kurulan veya kurulacak altyapı spor eğitim tesislerinin inşası ile bu tesislerde görevli personel ücretleri dahil bu tesislerin işletilmesi ve idamesi için yapılan harcamalar,

için kullanılabilecek.

10 uncu maddesi gereği, Özel hesaptan amaç dışı kullanılan vergi iadeleri, amaç dışı kullanıldığı vergilendirme dönemine ilişkin gelir (stopaj) vergisi olarak özel hesap açılan mükellef adına 213 sayılı Vergi Usul Kanunundaki esaslara göre vergi ziyaı cezası kesilerek tarh edilir ve gecikme faizi hesaplanacak.

11 inci maddesi gereği, Özel hesaba ilişkin bir yıl içerisinde yapılan tüm işlemler, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen komisyon veya komisyonlar tarafından yılda en az bir kez denetlenecek.

———————–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.