Sirkü 1778 – Kahramanmaraş İlinde meydana gelen deprem nedeniyle Mücbir sebep hali uzayan yerler

06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen deprem nedeniyle,

Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde 06.02.2023 ila 31.07.2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmişti.

Mücbir sebep halinin başladığı 06.02.2023 tarihinden mücbir sebep halinin sona ereceği 31.07.2023 (bu tarih dâhil) tarihine kadar verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süresi 15.08.2023 Salı günü sonuna kadar, bu beyannamelere ve bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise 31.08.2023 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştı.

Maliye Bakanlığına iletilen talepler ve genel hayatın gidişatı dikkate alınarak; 

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için 31.07.2023 günü sonu itibarıyla sona erecek mücbir sebep halinin 30.11.2023 Perşembe günü sonu itibarıyla sona ermesi uygun bulunmuştur.

Bu durumda herhangi bir karışıklığa meydan verilmemek için mücbir sebep hali kalkan ve devam eden yerler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Mücbir sebep halinin 31.7.2023 tarihi itibariyle bittiği yerlerMücbir sebep halinin 30.11.2023 tarihi itibariyle bittiği yerler
Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep,  Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa illeriAdıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri
Sivas İlinin Gürün İlçesiGaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçeleri

Mücbir sebep devam eden yerlerde mücbir sebep süresince,

– Verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerinin verilme süreleri,

– Bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri,

– Deprem tarihinden önce tahakkuk etmiş, ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi,

– 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödeme süresi,

– Deprem tarihinden önce ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi,

uzatılmıştır.

Buna göre, mücbir sebep halinin başladığı tarihten mücbir sebep halinin sona ereceği tarihe kadar verilmesi gereken beyanname ve bildirimler 15.12.2023 Cuma günü sonuna kadar verilebilecek, bu beyannamelere ve bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergiler ile yukarıda ifade edilen diğer vergi, ceza ve gecikme faizleri 29.12.2023 Cuma günü sonuna kadar ödenebilecektir.

Ayrıca konu ile ilgili olarak 27 Temmuz 2023 tarih ve 32261 sayılı resmi gazetede yayımlanan 7405 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile de;

7256 ve 7326 sayılı Bazı alacakların Yeniden yapılandırılması hakkındaki kanun kapsamında 6.2.2023 tarih ve 30.11.2023 tarihleri arasında alacaklı idarelere ödenmesi gereken taksitlerden (Ödeme süresinin son günü mücbir sebep halinin sona erdiği tarihe rastlayanlar dahil)

Birinci ödeme süresi; Mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda,

Sonraki taksitlerin ödeme süresi; Mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayı takip eden ikişer aylık dönemler halinde,

Başka bir ifade ile, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım 2023 aylarında ödemeleri gereken taksitlerinin ödeme süreleri sırasıyla; Aralık 2023, Şubat, Nisan, Haziran ve Ağustos 2024 aylarına ertelenmiştir.

7326 sayılı kanun kapsamında belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca ödenmesi gereken tutarlar ise mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen aydan başlayarak aylık taksitler halinde ödenecektir.

Diğer taraftan, 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesinin ondokuzuncu fıkrası gereğince;  mücbir sebep halinin devamına karar verilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki vergi dairelerine borçlu olanlar; 7440 sayılı Kanun kapsamında başvurularını 29 Şubat 2024 Perşembe günü sonuna kadar yapmaları ve ilk taksitlerini (peşin ödeme dâhil) 31 Mart 2024 tarihine (bu tarihin resmi tatile rastlaması nedeniyle 1 Nisan 2024 Pazartesi gününe) kadar, diğer taksitlerini de bu taksiti takip eden aylık dönemler hâlinde ödemeleri gerekmektedir.

————————–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.