İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde götürü gider uygulaması

6 Şubat 2023 Sirkü 1733

Bilindiği üzere 193 sayılı GVK nun 40/1 inci maddesi,

1. Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler; (İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu bentte yazılı giderlere ilaveten bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hâsılatın binde beşini aşmamak şartıyla yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderleri de indirebilirler.)

Hükmü gereği,

İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hasılatın binde beşini aşmamak şartıyla yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere belgeli giderlerine ilaveten götürü olarak hesapladıkları giderleri de ticari kazançlarından ayrıca indirebiliyorlar.

Bu indirim vergi sistemimizde giderlerin ve işlemlerin tevsik edici belgelere dayanması esasının da bir istisnasını oluşturuyor.

Belgelendirilemeyen giderlere karşılık olmak üzere götürü gider yazılabilecek olan tutar, ihracat ve yurt dışında yapılan inşaat, onarma, montaj, teknik hizmetler ile taşımacılık faaliyetlerinden döviz olarak elde edilen hasılatın binde beşini aşamıyor. Götürü giderin hesabında, hasılat kapsamında değerlendirilecek dövizlerin Türkiye’ye getirilme şartı da bulunmuyor.

Maliye idaresi Bursa Vergi Dairesi Başkanlığının 06.04.2010 tarihli ve B.07.1.GİB.4.16.16.01-GV-16-10-7 sayılı özelgesi ve aynı konuda verilen benzer özelgelerinde;

Herhangi bir nedenle belgesi temin edilemeyen harcamaların, tekdüzen muhasebe sisteminde ilgili hesaplara kaydedilerek giderleştirilmesi, ancak söz konusu belgesiz giderlerin 194 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde hesaplanacak götürü giderin Tekdüzen Muhasebe Sisteminde ilgili gider hesaplarında izlenmesi ve dönem sonunda “690 Dönem Kar-Zarar” hesabına aktarılması Binde beşi aşan kısmının, kanunen kabul edilmeyen gider olarak ticari kira ilave edilmesi gerektiği.

Görüşünde

Başka bir ifade ile giderlerin ve işlemlerin tevsik edici belgelere dayanması ve resmi kayıtlara yansıması gerektiği görüşünde belgeye dayanmayan veya belgeye dayanmakla beraber defter kayıtlarına geçmeyen giderlerin indirimini kabul etmiyor.

İdari yargı ise aynı görüşte değil,

Danıştay 4’üncü Dairesinin 24.03.2022 tarih ve E.2018/6180, K.2022/1835,

Danıştay 3’üncü Dairesinin 28.03.2022 tarih ve E.2019/2070, K.2022/1327, 07.04.2022 tarih ve E.2022/393, K.2022/1632, 24.03.2022 tarih ve E.2019/3134, K.2022/1276, 17.03.2022 tarih ve E.2018/5410, K.2022/1187, 17.03.2022 tarih ve E.2018/837, K.2022/1186, 16.03.2022 tarih ve E.2019/4948, K.2022/1154, 03.02.2022 tarih ve E.2018/656, K.2022/386, 01.02.2022 tarih ve E.2018/5334, K.2022/271)

Sayılı Kararlarında

Götürü gider uygulamasının yasaların izin verdiği nispette herhangi bir belge şartı aranmaksızın kullanılması gereken bir hak olduğu, mükelleflerin ihracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılıkla ilgili bir harcamaya maruz kalındığını, bunun işletmenin malvarlığında azalmaya yol açtığını ispat etme ya da tevsik etme gibi yükümlülükleri bulunmadığı dolayısıyla bu harcamanın muhasebe kayıtlarına intikal ettirildiğinin ispatına gerek olmadığıgörüşünde.

Maliye, görüşünde ısrarlı ve uygulamayı da bu doğrultuda devam ettiriyor. Danıştay’ın bu konudaki kararları ise, Maliye aleyhine yerleşik hale gelmiş durumda.

Bu karmaşa yasal bir düzenleme ile giderilene kadar mükelleflerce ihtilaf yaratmak istenmemesi halinde Maliyenin görüşü doğrultusunda işlem tesis etmeleri ancak belge almayı veya belgeleri deftere kaydetmeyi unutanlarında bu haktan mahrum kalmamak ve yararlanmak adına götürü gider uygulamasını yaparak Maliyece bir tarhiyat yapılması halinde idari yargıya başvurmaları gerekmektedir.

————————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.