7420 sayılı kanunun gereği Değersiz sayılan alacaklar

25 Ocak 2023 Sirkü 1730

Bilindiği üzere 7420 sayılı kanunun geçici 2 inci maddesi gereği,

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun uyarınca icra takibi başlatılmış bulunan, borçlusu gerçek kişi olan ve her bir icra dosyası itibarıyla asıl alacak ve ferileri dâhil icra takibi başlatıldığı tarihteki takip talebinde yer alan takip tutarı 2.000 Türk lirasını aşmayan alacaklar ile Bu tutarın üzerinde takip başlamış olmakla birlikte 15/8/2022 tarihi itibarıyla dosyada yapılmış tahsilatlar nedeniyle bakiye takip tutarı 2.000 Türk lirası ve altına düşen alacaklardan, alacaklıların bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden altıncı ayın sonuna kadar alacak haklarından feragat ettiklerini belirtir dilekçeyle vazgeçerek icra takiplerini sonlandırmaları koşuluyla takip konusu alacak, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 322 inci maddesi kapsamında değersiz alacak kabul edilir.

25 Ocak 2023 tarih ve 32084 sayılı resmi gazetede yayımlanan genel tebliğ ile bu maddenin uygulamasının usul ve esasları belirlendi.

Tebliğ aşağıda kısaca özetlendi.

İcra dairelerinde takip edilen icra dosyalarında yapılacak işlemler

İcra ve İflas Kanunu uyarınca icra takibi başlatılmış bulunan, borçlusu gerçek kişi olan ve her bir icra dosyası itibarıyla asıl alacak ve ferileri dâhil icra takibi başlatıldığı tarihteki takip talebinde yer alan takip tutarının 2.000 Türk lirasını aşmaması halinde, icra müdürü takip talebinde yer alan asıl alacak ve ferilerini dikkate almak suretiyle talebi kabul edip, hacizleri kaldırır, dosyayı kapatırsa

veya

Takip tutarı 2.000 Türk lirasının üzerinde ise 15/8/2022 tarihi itibarıyla dosyada yapılmış tahsilatlar nedeniyle bakiye takip tutarı 2.000 Türk lirası ve altında kalması halinde, icra müdürü dosya kapak hesabı yaparak takip konusu alacağın 2.000 Türk lirasına kadar olan kısmını dikkate almak suretiyle talebi kabul edip, hacizleri kaldırır, dosyayı kapatırsa

Kanunun geçici 2 inci maddesi uyarınca dosyanın feragat nedeniyle kapatıldığına dair belge düzenleyecek.

Talebin kabul edilmesi halinde icra müdürü haczin kaldırılmasına karar verince,  Ulusal Yargı Ağı bilişim sistemi (UYAP) entegrasyonu kapsamında gerekli işlemleri yapar ve masraflar yatırılırsa ilgili kurum veya kuruluşlara bu kararı gönderilecek.

Merkezi Takip Sistemi ile yürütülen icra dosyalarında yapılacak işlemler

Her bir icra dosyası itibarıyla asıl alacak ve ferileri dâhil icra takibi başlatıldığı tarihteki takip talebinde yer alan takip tutarının 2.000 Türk lirasını aşmaması ve alacaklı avukatının alacak hakkından feragat etmesi

veya

Takip tutarı 2.000 Türk lirasının üzerinde olmakla birlikte 15/8/2022 tarihi itibarıyla dosyada yapılmış tahsilatlar nedeniyle bakiye takip tutarı 2.000 Türk lirası ve altında kalması ve alacaklı avukatının alacak hakkından feragat etmesi

hallerinde dosya Kanunun geçici 2 inci maddesi kapsamında kapatılarak feragat nedeniyle kapatıldığına dair Merkezi Takip Sistemi üzerinden düzenlenen belge dosyasına kaydedilecek.

(Merkezi takip sisteminde MTS) düzenlenen belgede yer alan bilgiler Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce, talep eden kamu kurum veya kuruluşları ile entegrasyon kapsamında elektronik ortamda paylaşılacak.

Feragat Sonucu Mahsup Suretiyle Yapılacak İade İşlemlerinde Hazine payından yapılacak iadeler

406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunun ek 37 inci maddesine göre Kurum tarafından sayısı sınırlandırılarak, ulusal çapta, kamuya açık mobil elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere Yetkilendirilen işletmeciler ile Yetkilendirilen işletmecilerin şebekeleri üzerinden elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen diğer işletmeciler icra dosyasındaki takip tutarı ve/veya bakiye takip tutarının yüzde 18’lik kısmı, feragat tarihini takip eden aydan başlamak üzere ödemeleri gereken Hazine paylarından işletmeci tarafından mahsup edilir.

Bu madde kapsamındaki işletmeciler, mahsup tarihini takip eden beş iş günü içinde tebliğin EK-1’de yer alan tabloyu doldurarak Vergi Denetim Kurumu tarafından yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere muhafaza eder.

Evrensel hizmet katkı payından yapılacak iadeler

Hazine payı ödemekle yükümlü olmayan ancak 5369 sayılı Kanun kapsamında evrensel hizmet katkı payı ödeme yükümlülüğü bulunan işletmecilerin geçici 2 inci madde hükmü uyarınca alacaklarının takibinden vazgeçmeleri durumunda, takibinden vazgeçtikleri tutar içinde evrensel hizmet katkı payı hesaplanmasını gerektirir alacak bulunması koşuluyla 15/8/2022 tarihi itibarıyla ilgili icra dosyasındaki takip tutarının yüzde biri, feragat tarihini takip eden ilk evrensel hizmet katkı payından işletmeci tarafından mahsup edilir.

————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.