1.1.2023-30.6.2023 Dönemi Gelir vergisinden istisna Gündelik (harcırah) tutarları

18 Ocak 2023 Sirkü 1729

1) Yurt içi Gündelik (Harcırah)Tutarları

2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun (H) Cetvelinde yer alan 2023 yılı Harcırah Tutarları ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 24/2’nci maddesi düzenlemesi ve 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi memur maaş katsayıları dikkate alınarak 1 Ocak 2023 – 30 Haziran 2023 dönemi vergiden istisna yurtiçi harcırah tutarları aşağıda gösterilmiştir.

1/1/2023, – 30/6/2023 dönemi için gelir vergisinden istisna yurt içi gündelik tutarları

Brüt Aylıklar (TL)Gündelikler  (TL) (TL)
10.907,99  ve fazlası250
10.289,93 – 10.907,98 arası236
10.136,03 – 10.829,92 arası220
8.921,72 – 10.136,02 arası212
7.184,81 – 8.921,02 arası203
7.184,80 – daha azı200

Yukarıdaki aylık brüt tutarlara, ilgililerin hizmet sürelerine göre kıdem aylıkları ayrıca ilave edilir

2- yurtdışı gündelik (harcırah) tutarları

10 Ocak 2023 tarihli ve 32069 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6656 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler ile yurt dışı harcırah gündelikleri belirlenmiştir. Karar 1.1.2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Bilindiği üzere 193 sayılı GVK nun 24üncü maddesi gereği gündeliklerin aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise veya devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşması durumunda aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulmaktadır.

Buna göre, firmaların personeline 2023 yılında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapacağı seyahatler nedeniyle vereceği harcırahların aşağıdaki tabloda gösterilen tutarı geçmeyen tutarları vergisinden istisnadır.  Bu tutarı aşan ödemeler net ücret ödemesi kabul edilir ve vergiye tabi tutulur.

1/1/2023, – 30/6/2023 dönemi için gelir vergisinden istisna Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gündelik tutarları

Brüt Aylıklar (TL)Gündelikler  (TL) (TL)
10.907,99  ve fazlası557
10.289,93 – 10.907,98 arası490
7.360,45 – 10.829,92 arası424
7.184,81 – 7.360,44 arası357290
7.184,80 – daha azı 

Karar ile  Yurt dışı gündeliklerinde önceki yılki tutarlar artırılmamıştır. Bu nedenle firmaların, personeline yurt dışı seyahatleri nedeniyle aşağıdaki tabloda gösterilen miktarlarda ödeyecekleri gündelikler (harcırahlar) Gelir vergisinden müstesnadır. Aşan tutarların net ücret olarak vergilendirileceği tabiidir.

1/1/2023, – 30/6/2023 dönemi için gelir vergisinden istisna Yurt dışı gündelik tutarları

ÜlkelerGündeliklerÜlkelerG           Gündelikler
A.B.D. (A.B.D. Doları)182İsviçre (İsviçre Frangı)283
Almanya (Euro)164İtalya (Euro)152
Avustralya (Avustralya doları)283Japonya (Japon Yeni)31.405
Avusturya (Euro)166Kanada (Kanada Doları)244
Belçika (Euro)161Kuveyt (Kuveyt Dinarı)50
Danimarka (Danimarka kronu)1.238Lüksemburg (Euro)161
Finlandiya (Euro)148Norveç (Norveç Kronu)1.193
Fransa (Euro)160Portekiz (Euro)155
Hollanda (Euro)156Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali)617
İngiltere (Sterlin)115Yunanistan (Euro)158
İrlanda (Euro)155Kosova (Euro)123
İspanya (Euro)158Diğer AB Ülkeleri (Euro)127
İsveç (İsveç Kronu)1.359Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları)157

3- Gündeliklerin Vergilendirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Gelir vergisinden istisna edilen gündelik uygulamasında aşağıdaki hususların göz önünde bulundurulması gerekmektedir:

– 30.06.1989 tarih ve 20221(Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine memuriyet taban aylığı ve kıdem aylığı ile ek tazminat ödenmesi ile ilgili 375 sayılı K.H.K’nin 20.05.1994 tarih ve 21939(Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 527 sayılı K.H.K’nin 28’inci maddesi ile değişik 1’inci maddesinde; devlet memurlarına her bir hizmet yılı için 20 gösterge rakamı karşılığı kıdem aylığı ödeneceği; ancak 25 ve daha fazla hizmet yılını dolduranlar için gösterge rakamının 500 olarak uygulanacağı ve hizmet yılları itibariyle ödenecek kıdem aylığı miktarının devlet memurların göstergelerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesine göre tespit olunan katsayılar uygulanmak suretiyle belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Kıdem aylığı (personelin hizmet yılı sayısı x 20 x aylık katsayısı) şeklinde hesaplanmakta olup, özel sektör çalışanının gelir vergisinden istisna harcırah tutarının belirlenmesi sırasında kişinin kıdemine göre hesaplanacak söz konusu tutarın yurtiçi, yurtdışı ve KKTC için yukarıdaki tablolarda yer alan brüt aylıklara ilave edilmesi suretiyle o personelin brüt aylık seviyesinin belirlenmesi ve buna göre gelir vergisinden istisna harcırah tutarının tespit edilmesi gerekmektedir. Kıdem aylığı, fiili hizmet süresi daha fazla olsa bile, en fazla 25 yıl için hesaplanacaktır. Örneğin 30 yıllık bir çalışanın gelir vergisinden istisna harcırah tutarının tespitinde yurtiçi, yurtdışı ve KKTC için yukarıda belirlenen brüt aylık seviyelerine 25 x 20 x 0.433684= 216,84 TL ilave edilecektir.

– Aylık ücret tutarlarına göre belirlenen gündelik tutarının vergiden istisna edilen tutarı aşmadığı durumlarda bu ödemelerden sadece damga vergisi kesintisi yapılması gerekmekte olup, istisna tutarı aşan gündelik ödendiği durumda ise aşan tutar, ücretlinin içinde bulunduğu gelir dilimine karşılık gelen vergi oranı ve damga vergisi dikkate alınarak brütleştirilmek suretiyle gelir vergisi kesintisine tabi tutulmalıdır.

– Yurt dışı gündeliklerin TL cinsinden tahakkuku yapılırken, yabancı paranın T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kurunun esas alınması gerekmektedir.

– Devlet memurlarına yurt dışı seyahatin ilk 10 günü için verilen gündelik tutarı %50 zamlı olarak ödendiğinden, istisna harcırahın hesaplanması sırasında bu durumun da dikkate alınması gerekmektedir.

– Birden fazla ülkeyi kapsayan seyahatlerde, her ülke için ilgili olduğu gündelik tutarı kalış süresiyle orantılı olarak hesaplanması gerekmektedir.

– Devlet memurlarında da olduğu gibi yurt dışında yatacak yer için ödenen ve belgelendirilen giderlerin, vergiden istisna edilen gündelik tutarlarının % 40’ını aşması halinde, aşan kısmın % 70’i ayrıca vergiden istisna edilerek ödenebilmektedir. vii- Gündelik verilen personelin yurt içi ve yurt dışı seyahati ile ilgili yemek ve konaklama giderleri ayrıca belge karşılığında kendisine ödenmesi ve bu belgeler gider veya maliyet olarak dikkate alınması halinde ise ödenen gündelik tutarının tamamının bürütleştirilerek ücret olarak vergi matrahına dahil edilerek vergi hesaplanması gerekmektedir.

– Harcırahın 1/3’ü yatma, 2/3’ü de yemek giderlerine karşılık ödenmektedir.

——————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.